Hírek Amerikai hirek Fehé­rek­nek nem ad inter­jút Chi­ca­go feke­te polgármestere

Fehé­rek­nek nem ad inter­jút Chi­ca­go feke­te polgármestere

Fehér újság­írók­nak egy ide­ig nem ad négy­szem­köz­ti inter­jút Lori Light­fo­ot, Chi­ca­go demok­ra­ta pol­gár­mes­te­re – jelen­tet­te be a város­ve­ze­tő meg­vá­lasz­tá­sá­nak a máso­dik évfor­du­ló­ján. Dön­té­sét azzal indo­kol­ta, hogy miköz­ben a tele­pü­lés lakos­sá­gá­nak több mint a fele feke­te­ként, lati­nóként, ázsi­a­i­ként vagy ame­ri­kai ősla­kos­ként azo­no­sít­ja magát, a saj­tó­ban még min­dig túl­nyo­mó több­ség­ben van­nak a fehé­rek és fér­fi­ak. A szí­nes bőrű, nyíl­tan lesz­bi­kus poli­ti­kus állí­tá­sa sze­rint ezzel a mód­szer­rel a sta­tus quo ellen kíván harcolni.

Nem min­den­ki értett azon­ban egyet a diszk­ri­mi­ná­ci­ó­val. Gre­gory Pratt, a Chi­ca­go Tri­bu­ne tudó­sí­tó­ja pél­dá­ul közöl­te, hogy ő ugyan lati­nó, és kérel­mét jóvá­hagy­ták, a kivé­te­le­zés hal­la­tán azon­ban lemond­ja az inter­jút a polgármesterrel.

– Nem a poli­ti­ku­sok választ­ják meg, ki tudó­sít róluk

– figyel­mez­te­tett az újságíró.

– Egé­szen fel­há­bo­rí­tó, hogy a bőr­szín alap­ján válasz­ta­nak ripor­tert. Talán azt hiszi, hogy rasszis­ta vagyok? Ezt akar­ja mon­da­ni? – hábor­gott egy rádi­ós inter­jú­ban Mary Ann Ahern, a WMAQ-TV fehér műsor­ve­ze­tő­je is. Olyan is akadt ugyan­ak­kor, aki védel­mé­be vet­te a dön­tést. – Ezzel a nagy fel­há­bo­ro­dás­sal azt sugall­já­tok, hogy egy feke­te vagy bar­na nem tud kemény kér­dé­se­ket fel­ten­ni! – for­gat­ta ki a sza­va­i­kat a Thet​ri​ibe​.com, a „feke­te Chi­ca­go” bemu­ta­tá­sá­ra élet­re hívott média­plat­form, amely köz­ben inter­jút is közölt a városvezetővel.

Mint arra a USA Today is emlé­kez­tet, koránt­sem a chi­ca­gói pol­gár­mes­ter az első, aki szár­ma­zás alap­ján válasz­tott újság­írót. Deb Haaland bel­ügy­mi­nisz­ter, aki egyi­ke az első női ame­ri­kai ősla­kos­nak, akit bevá­lasz­tot­tak a kong­resszus­ba, pél­dá­ul ugyan­csak egy ame­ri­kai ősla­kos­nak adta első inter­jú­ját. Kama­la Har­ris alel­nök – aki­nek indi­ai és jama­i­cai vér csör­ge­de­zik az ere­i­ben – pedig jelö­lé­se után leg­elő­ször a 19th​news​.com nevű hír­por­tál­nak nyi­lat­ko­zott, amely­nek cél­ja, hogy erő­sebb han­got adjon a nők­nek – köz­tük a szí­nes bőrűeknek.

A Pew Rese­arch Cen­ter három évvel ezelőtt köz­zé­tett vizs­gá­la­ta egyéb­ként azt való­ban meg­erő­sí­ti, hogy a saj­tó­ban 77 szá­za­lé­kos a fehé­rek, és 61 szá­za­lé­kos a fér­fi­ak ará­nya, amely maga­sabb, mint átla­go­san más ága­za­tok­ban.

Két­éves mun­ká­já­nak érté­ke­lé­se­kor Lori Light­fo­ot arról is szót ejtett, hogy a jár­vány miatt „nem sike­rült elér­ni min­dent, amit ter­vez­tek”. Chi­ca­gó­ban az egyik leg­na­gyobb prob­lé­ma a köz­biz­ton­ság, máju­sig már több mint ezer embert lőt­tek meg, és közel két­szá­zan hal­tak erő­sza­kos halált.

For­rás: Magyar Nemzet