Hírek Amerikai hirek Feb­ru­ár 26-án online ren­de­zik meg a Hét­vé­gi Magyar Isko­lák Találkozóját

Feb­ru­ár 26-án online ren­de­zik meg a Hét­vé­gi Magyar Isko­lák Találkozóját

A jár­vány­hely­zet­re való tekin­tet­tel online szer­ve­zi meg idén a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­sá­ga a Hét­vé­gi Magyar Isko­lák Talál­ko­zó­ját – közöl­te Szi­lá­gyi Péter, Magyar­or­szág Minisz­ter­el­nök­sé­gé­nek nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős minisz­te­ri biz­to­sa. A talál­ko­zó­ra – amely­re feb­ru­ár 26-án kerül sor – 200 isko­la­ve­ze­tő kapott meg­hí­vást a világ min­den tájáról.

A minisz­te­ri biz­tos fel­idéz­te: a talál­ko­zót 2018-ban hív­ta élet­re az állam­tit­kár­ság azzal a cél­lal, hogy össz­hang­ban a Magyar Diasz­pó­ra Tanács által 2016-ban elfo­ga­dott stra­té­gi­ai doku­men­tum­ban fog­lal­tak­kal, erő­sít­se a magyar nyel­vű okta­tás szer­te a vilá­gon és a pályá­za­ti lehe­tő­sé­gek, prog­ra­mok mel­lett egyez­te­tő fóru­mok­kal is támo­gas­sa a diasz­pó­rá­ban élő magyar­sá­got. Szi­lá­gyi Péter kiemel­te: a diasz­pó­rá­ban élő magyar közös­sé­ge­ket a gye­re­ke­ken keresz­tül lehet a leg­ha­té­ko­nyab­ban meg­szó­lí­ta­ni. Hoz­zá­tet­te: az immár negye­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő talál­ko­zó az infor­má­ció­szer­zé­sen és az első kéz­ből való tájé­ko­zó­dá­son túl lehe­tő­sé­ge­ket biz­to­sít a magyar isko­lák szá­má­ra a kap­cso­la­tok épí­té­sé­re, a tapasz­ta­lat­cse­ré­re és a háló­za­to­so­dás lehe­tő­sé­ge­i­nek fel­mé­ré­sé­re is. A minisz­te­ri biz­tos hang­sú­lyoz­ta: a látó­kö­rünk­ben több mint 250 isko­la van, de a valós szám meg­kö­ze­lít­he­ti a 300-at, az intéz­mé­nyek szá­ma folya­ma­to­san nő.

Hoz­zá­tet­te: az eltelt egy évben Euró­pá­ban és Latin-Ame­ri­ká­ban is újabb kez­de­mé­nye­zé­sek indul­tak hét­vé­gi magyar isko­lák lét­re­ho­zá­sá­ra, így 2021 janu­ár­já­ban Dél-Tirol­ban indult szer­ve­zett kere­tek között hét­vé­gi isko­la, de Kolum­bi­á­ban is ter­ve­zik gyer­mek­fog­lal­ko­zá­sok indí­tá­sát. A minisz­te­ri biz­tos elmond­ta: a talál­ko­zó nem peda­gó­gus-tovább­kép­zés, hanem az intéz­mény­ve­ze­tők és fog­lal­ko­zás­ve­ze­tők szá­má­ra kínál álta­lá­nos nem­zet­po­li­ti­kai tájé­koz­ta­tást és lehe­tő­vé teszi az isko­lák műkö­dé­sét segí­tő jó gya­kor­la­tok meg­is­me­ré­sét, egy­más­nak való átadá­sát. Hoz­zá­tet­te: 2020-ban össze­sen 111 isko­la­ve­ze­tő és okta­tá­si fele­lős vett részt a talál­ko­zón, idén azon­ban az online ren­dez­vény lehe­tő­vé tet­te, hogy bővít­sék a kört, így 200 isko­la­ve­ze­tőt hív­tak meg a Föld min­den tájá­ról. 2021-ben, a nem­ze­ti újra­kez­dés évé­ben, olyan tudást sze­ret­nénk köz­ve­tí­te­ni, ami a jövő­ben is haté­ko­nyan segí­ti a diasz­pó­rá­ban élők okta­tói tevé­keny­sé­get és tovább erő­sí­ti a magyar – magyar kapcsolatokat.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu