Hírek Elszakított területi hirek Ezré­vel csat­la­koz­nak a szé­kely petí­ci­ó­hoz a katalánok

Ezré­vel csat­la­koz­nak a szé­kely petí­ci­ó­hoz a katalánok

A Bar­ce­lo­na és a Fra­di szur­ko­lói közö­sen nép­sze­rű­sí­tik a szé­kely ügyet 

Spa­nyol­or­szág lehet a követ­ke­ző euró­pai uni­ós állam, ahol határ­idő­re össze­gyű­lik a kel­lő szá­mú alá­írás a szé­kely petí­ci­ó­hoz: a kata­lá­nok ezré­vel csat­la­koz­nak az akci­ó­hoz. Köz­ben egy­re több ország­ban nő az alá­írá­si kedv, ami­re szük­ség is van, mert köze­le­dik a kez­de­mé­nye­zés novem­ber 7‑i határideje.

Két nap alatt csak­nem ötezer spa­nyol­or­szá­gi, min­den bizonnyal kata­lán szig­nó érke­zett a szé­kely petí­ció online alá­írás­gyűj­té­sé­hez, ezzel a szük­sé­ges mennyi­ség egy­har­ma­da már meg­van. Hogy ennek a jelen­tő­sé­gét érzé­kel­tes­sük, elég annyit jelez­ni, hogy az alá­írás­gyűj­tés első 15 hónap­já­ban mind­össze 2500 spa­nyol­or­szá­gi állam­pol­gár állt az ügy mel­lé, míg az utób­bi tíz nap­ban leg­alább tíz­ezer. Ezt azt jelen­ti, hogy ha ilyen ütem­ben gyűl­nek a – vél­he­tő­en főként kata­lán – szig­nók, akkor Spa­nyol­or­szág lehet a negye­dik ország, ahol sike­rül elér­ni a jog­sza­bály­ban elő­írt limi­tet. Ehhez az kell, hogy minél több ember­hez eljus­son a kez­de­mé­nye­zés híre. Ezt segít­he­ti, hogy az Írdalá.hu csa­pa­tá­nak érte­sü­lé­sei szerint

Kata­ló­nia nép­sze­rű klub­ja, a Bar­ce­lo­na és a Ferenc­vá­ros szur­ko­lói egyez­tet­nek arról, hogy a mai lab­da­rú­gó-mér­kő­zés kap­csán vala­mi­lyen for­má­ban ráirá­nyít­sák a figyel­met a Sig​ni​te​uro​pe​.com szlogenre.

Ezt nehe­zí­ti, hogy a két csa­pat Baj­no­kok Ligá­ja-össze­csa­pá­sa zárt kapus lesz Barcelonában.

Az alá­írás­gyűj­tés sike­re érde­ké­ben az Írdalá.hu csa­pa­ta elin­dí­tot­ta a Kar­ton­net­vörk nevű digi­tá­lis moz­gal­mat, ebben arra kérik az embe­re­ket, hogy egy kar­ton­lap­ra írják fel a ­Sig​ni​te​uro​pe​.com-ot, ezzel fotóz­zák le magu­kat, majd osszák meg a képet a közös­sé­gi­mé­dia-felü­le­te­ken. A napok­ban pél­dá­ul a Gyer­gyói Hoki­klub szur­ko­ló­tá­bo­ra csat­la­ko­zott a fel­hí­vás­hoz, és hívott erre min­den szur­ko­ló­tá­bort hatá­ron innen és túl.

Bár­ki tehet a petí­ció sike­re érde­ké­ben
Fotó: Facebook/Írdalá.hu

A kam­pány­csa­pat továb­bá azt is kéri, hogy az érdek­lő­dők köves­sék, láj­kol­ják és kom­men­tel­jék a Sig​ni​te​uro​pe​.com négy közös­sé­gi­mé­dia-felü­le­tét (Twit­terIns­ta­gramYou­Tu­be és Face­book).

Köz­ben párt­ál­lás­tól füg­get­le­nül újabb támo­ga­tók áll­nak a szé­ke­lyek ügye mel­lé. Ezút­tal Roby Laka­tos hege­dű­mű­vész jelez­te: már alá­ír­ta a kez­de­mé­nye­zést, és arra kért min­den­kit, hogy mások is támo­gas­sák a petí­ci­ót.
A szé­ke­lyek által indí­tott kez­de­mé­nye­zés cél­ja, hogy az EU egyik leg­na­gyobb támo­ga­tá­si kere­te, a kohé­zi­ós poli­ti­ka kezel­je kiemelt figye­lem­mel azo­kat a régi­ó­kat, ame­lye­ket nem­ze­ti, etni­kai, kul­tu­rá­lis, val­lá­si, nyel­vi sajá­tos­sá­gok külön­böz­tet­nek meg az őket körül­ve­vő tér­sé­gek­től. Az uni­ós támo­ga­tá­sok elosz­tá­sá­nál a leg­több helyen ugyan­is bur­kol­tan hát­rány­ba szo­rít­ják azo­kat a régi­ó­kat, ahol a kisebb­sé­get jelen­tő nem­ze­ti lakos­ság van több­ség­ben. Eddig össze­sen három állam­ban – Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – sike­rült össze­gyűj­te­ni a kel­lő szá­mú alá­írást. Ahhoz, hogy a szé­kely petí­ció érvé­nyes és ered­mé­nyes legyen, továb­bi négy euró­pai állam­ban kell a limi­tet teljesíteni.

Ez Spa­nyol­or­szág­ban határ­idő­re sike­rül­het, de jó esély van arra is, hogy Svéd­or­szág­ban is meg­lesz a szük­sé­ges szá­mú alá­írás. A továb­bi két hely­re Auszt­ria, Íror­szág és Német­or­szág pályá­zik jó eséllyel, de az sem kizárt, hogy Hor­vát­or­szág­ban vagy éppen Szlo­vé­ni­á­ban össze­gyű­lik a kel­lő szá­mú támogatás.

For­rás: Magyar Nemzet