Hírek Amerikai hirek Ezért jó a demok­ra­ták­nak az is, ha elbu­kik a Donald Trump elle­ni vádeljárás

Ezért jó a demok­ra­ták­nak az is, ha elbu­kik a Donald Trump elle­ni vádeljárás

Csiz­ma­zia Gábor sze­rint ugyan­is akkor a „kor­mány­párt” majd egy plat­form­ra emel­he­ti az exel­nö­köt „meg­men­tő” repub­li­ká­nu­so­kat a capi­to­li­u­mi erőszakoskodókkal.

Való­szí­nű­leg nem lesz meg a több­ség a sze­ná­tus­ban a Donald Trump elle­ni vád­el­já­rás­ban. A demok­ra­ták inkább azt sze­ret­nék, hogy Trump soha töb­bé ne indul­has­son az elnök­vá­lasz­tá­son, bár nekik sem fel­tét­le­nül érde­kük, hogy a lekö­szönt elnök tel­je­sen eltűn­jön a köz­élet­ből – mond­ta az Info­Rá­di­ó­nak a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Ame­ri­ka Tanul­má­nyok Kuta­tó­in­té­ze­té­nek mun­ka­tár­sa, Csiz­ma­zia Gábor.

„A demok­ra­ták részé­ről elég­gé komoly a szán­dék, és a rep­bu­li­ká­nu­sok közül is igen sokan támo­gat­nák; ugye van ez a máso­dik impe­ach­ment eljá­rás, amely­ről meg­in­dí­tá­sa, a capi­to­li­u­mi erő­sza­kos ese­mé­nyek után, néhány hét­tel ezelőtt még azt lehe­tett sej­te­ni, hogy elsik­kad. A meg­szö­ve­ge­zés után kér­dés volt, hogy Joe Biden hiva­tal­ba lépé­sé­ig le tudják‑e foly­tat­ni az eljá­rást – de azért lehe­tett tud­ni már akkor is, hogy nem -, ami­nek az a cél­ja, hogy Donald Trump ne indul­has­son 2024-ben az elnök­vá­lasz­tá­son” – részletezte.

Hogy a demok­ra­ták­nak még­is miért nem érde­kük, hogy Trump tel­je­sen eltűn­jön, arra Csiz­ma­zia Gábor azt mondta,

„lehet vele rio­gat­ni mumusként”.

„A 2020-as válasz­tás meg­mu­tat­ta, hogy tisz­tán a karak­te­re alap­ján fel lehet tün­tet­ni őt és az egész poli­ti­kai prog­ram­ját olyan nega­tív kép­ben, hogy le lehes­sen győz­ni őt egy válasz­tá­son” – csa­vart egyet a tör­té­ne­ten a szakértő.

A vád­el­já­rás tör­té­ne­te pedig sze­rin­te való­szí­nű­leg meg is fog akad­ni, még­pe­dig azon, hogy nem lesz a sze­ná­tus­ban 17 támo­ga­tó repub­li­ká­nus szavazat.

„Még Joe Biden is az elaka­dás­ról beszélt, pedig ő egész eddig hall­ga­tott a témá­ban” – muta­tott rá Csiz­ma­zia Gábor.

Úgy lát­ja azon­ban, a poli­ti­kai kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban a demok­ra­ták majd érvel­het­nek azzal, hogy komoly bűn­nel vádol­ják Donald Trum­pot, akik pedig ezzel nem érte­nek egyet,

azok hall­ga­tó­la­go­san vagy tevő­le­ge­sen köz­re­mű­köd­nek e súlyos bűn sző­nyeg alá seprésében.

Így tehát – lát­szó­lag – nem kife­je­zet­ten a volt elnök sze­mé­lye ellen irá­nyul a kom­mu­ni­ká­ció, hanem min­den­ki ellen, aki repub­li­ká­nus és vala­mi­lyen for­má­ban érin­tett az impeachment-folyamatban.

A vád­el­já­rás­ban épp az az egyik vád­pont, hogy Donald Trump buj­tot­ta fel az elkö­ve­tő­ket a Capi­to­li­um ost­ro­má­ra, ami­kor azt mond­ta köve­tő­i­nek, „poko­li­an kell har­col­ni­uk az iga­zu­kért”. Kér­dés per­sze, hogy ez fel­buj­tás­nak számít‑e – ezért válasz­tot­ták a demok­ra­ták a másik módot és arra kon­cent­rál­nak, hogy a repub­li­ká­nu­sok mennyi­re pró­bál­ják ezt sző­nyeg alá söpörni.

A vád­el­já­rás „gyü­möl­cse” tehát a demok­ra­ták szá­má­ra az lehet, hogy menet köz­ben a repub­li­ká­nus poten­ci­á­lis ellen­fe­le­i­ken is tud­nak sebet ejteni.

For­rás: info​start​.hu