Hírek Elszakított területi hirek Ezer Szé­kely Leány Nap­ja: Több mint ötez­ren öltöz­tek népviseletbe

Ezer Szé­kely Leány Nap­ja: Több mint ötez­ren öltöz­tek népviseletbe

Sokan érez­ték fon­tos­nak együtt ünne­pel­ni az Ezer Szé­kely Leány Nap­ján, ame­lyet idén har­minc­ki­len­ce­dik alka­lom­mal szer­vez­tek meg Csík­sze­re­dá­ban. A ren­dez­vé­nyen több mint ötez­ren öltöz­tek nép­vi­se­let­be és készült róluk közös fotó. 

Az Ezer Szé­kely Leány Nap­ját végig szép idő kísér­te, a csík­som­lyói nye­reg­ben ezrek gyűl­tek össze, hogy össze­kös­se őket a közös kul­tú­ra, közös tánc.

Sógor Eni­kő, Csík­sze­re­da alpol­gár­mes­te­re is fel­szó­lalt a tánc­elő­adá­sok között.

„Itt az Ezer Szé­kely Leány Nap­ja mint jó pél­da, a vise­let, a tánc, a beszé­dünk és az össze­tar­to­zás, hogy

bár­mi­lyen sok­szí­nű a szé­kely nép­vi­se­let, bár­hon­nan is jövünk, mi egyek vagyunk.

Erős szár­nya­kat növel­ni azt jelen­ti, hogy ha gyö­ke­re­ink van­nak, akkor szár­nya­ink is van­nak, el tudunk száll­ni, viszont elég erő­sek vagyunk‑e ahhoz, hogy vissza is tud­junk száll­ni? Olyan­ná kell ten­ni közös­ség­ként, egyén­ként a kör­nye­ze­tün­ket, hogy vissza akar­junk jönni;

bár­ho­vá megyünk el tanul­ni, gaz­da­god­ni, ide vissza kell jönni”

– hang­sú­lyoz­ta Sógor Eni­kő, Csík­sze­re­da alpolgármestere. 

Ünne­pi beszé­de után szin­tén fel­lé­pők követ­kez­tek, majd elér­kez­tek a nap fény­pont­jai is: a közös tánc, a közös fotó elké­szí­té­se, és az eske­tő­szé­kek átadá­sa. Külön fény­kép készült a nők­ről, lányok­ról és egy közös a fér­fi­ak­kal, fiúkkal.

Csak vise­let­be öltö­zöt­te­ket kap­tak lencsevégre.

A dísze­sen fara­gott szé­ke­ket Kar­da Róbert, Csík­szent­do­mo­kos pol­gár­mes­te­re vet­te át, jövő­re ők lesz­nek a ren­dez­vény tisz­te­let­be­li házigazdái. 

Moz­gal­mas nap volt, Füle­ki Zol­tán, a szer­ve­ző Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együt­tes részé­ről elmond­ta, ugyan nem regiszt­rál­ták a részt­ve­vő­ket, noha emlék­ki­tű­zőt biz­to­sí­tot­tak szá­muk­ra, úgy becsül­ték, hogy több mint ötez­ren öltöz­tek nép­vi­se­let­be az idei Ezer Szé­kely Leány Napjára. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro