Hírek Magyarországi hírek Ezen a héten a házas­sá­gé a főszerep

Ezen a héten a házas­sá­gé a főszerep

Sze­ku­la­ri­zált, Isten nél­kü­li vilá­gunk­ban éppen a leg­fon­to­sabb ala­pok vesz­tek el

Feb­ru­ár 7. és 14. között immár tizen­ne­gye­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Házas­ság hete prog­ram­so­ro­za­tot azzal a cél­lal, hogy fel­hív­ják a figyel­met a házas­ság és a csa­lád fon­tos­sá­gá­ra. A moz­ga­lom orszá­gos koor­di­ná­to­ra sze­rint a házas­sá­got ápol­ni és gon­doz­ni kell, hiszen egé­szen egy­ér­tel­mű, hogy ha magá­ra van hagy­va egy kap­cso­lat, akkor az tör­vény­sze­rű­en el fog rom­la­ni. A prog­ram­so­ro­zat szá­mos elő­adás­sal, beszél­ge­tés­sel és igei alka­lom­mal vár­ja az érdek­lő­dő­ket, a koro­na­ví­rus-hely­zet­re tekin­tet­tel főként online formában.

Hazánk­ban a Házas­ság heté­nek orszá­gos ese­mény­so­ro­za­tát 2008 óta ren­de­zik meg a keresz­tény egy­há­zak és civil szer­ve­ze­tek szé­les körű össze­fo­gá­sá­val, szám­ta­lan nagy­vá­ros, tele­pü­lés és közös­ség rész­vé­te­lé­vel. – Az egész moz­ga­lom­nak több cél­cso­port­ja van, az első­be azok tar­toz­nak, akik jelen­leg is házas­ság­ban élnek, ugyan­is ma Magyar­or­szá­gon a fel­nőtt lakos­ság­nak igen kis része él pár­kap­cso­lat­ban vagy házas­ság­ban – muta­tott rá lapunk­nak Her­jecz­ki Kor­nél, a Házas­ság hete moz­ga­lom orszá­gos koor­di­ná­to­ra. Hozzátette:

éppen ezért sze­ret­nék fel­hív­ni a figyel­mét azok­nak, akik házas­ság­ban élnek, hogy ezzel a kin­csük­kel fog­lal­koz­za­nak, mert ha nem teszik, akkor biz­to­san el fog romlani.

A házas­ság erős védő­bás­tyát jelent a csa­lá­dok számára

A prog­ram­so­ro­za­tot a koor­di­ná­tor sze­rint elő­ször is nekik ajánl­ják, de van még két másik cél­cso­port is. Az egyi­ket azok képe­zik, akik már a házas­ság­kö­té­sen gon­dol­koz­nak. – Lehet, hogy azért nem tet­ték meg ezt eddig, mert sok rossz pél­dát lát­tak, ezért is aka­runk jó pél­dá­kat, és jó gya­kor­la­to­kat bemu­tat­ni, tehát ked­vet adni a házas­ság­hoz – fogal­ma­zott Her­jecz­ki Kor­nél. Mint mond­ta, a har­ma­dik cél­cso­port­ba azok tar­toz­nak, akik vala­mi­lyen konk­rét prob­lé­má­val küz­de­nek, felé­jük azt sze­ret­nék köz­ve­tí­te­ni, hogy bát­ran kér­je­nek segít­sé­get, mert nagyon sokan meg­ta­pasz­tal­ták már, hogy a mély verem­ből is ki lehet mász­ni, és hogy a házas­ság egy olyan érték, amit érde­mes megmenteni.

Tol­nay­né Csat­tos Már­ta gyógy­pe­da­gó­gus és fér­je, a szü­lész-nőgyó­gyász Tol­nay Lajos a prog­ram­so­ro­zat­ban Ezer­szer is igen! A házas­ság sza­kí­tó­pró­bái cím­mel tar­ta­nak online elő­adást. Lapunknak

nagyon fon­tos­nak nevez­ték, hogy kon­cent­rál­tan legyen egy olyan idő­szak, ami­kor pozi­tív pél­dá­kat muta­tunk fel.

– Ma, ami­kor inkább a kri­ti­ka, a nega­tív pél­dák azok, ame­lyek domi­nál­nak, nagyon jó, hogy­ha a fia­ta­lok lát­nak bol­dog házas­sá­go­kat, és lát­ják azt, hogy még negy­ven év után sem unal­mas együtt len­ni. Ez egy jól szer­ve­zett prog­ram­ban, mint ami­lyen a Házas­ság hete, sok­kal inkább föl­mu­tat­ha­tó, mint máshogy

– hang­sú­lyoz­ta Tol­nay­né Csat­tos Már­ta. Fér­je sze­rint az éle­tünk­höz hoz­zá­tar­toz­nak a vesz­te­sé­gek is, ame­lye­ket fel kell dol­goz­nunk, ezért arról is fon­tos beszél­ni, hogy mi vezet­het oda, hogy egy házas­ság 10 – 17 év után fel­bom­lik. – Sze­ku­la­ri­zált, Isten nél­kü­li vilá­gunk­ban éppen a leg­fon­to­sabb ala­pok vesz­tek el, ezért fon­tos fel­hív­ni rá a figyel­met, hogy

az embe­ri élet tovább­adá­sá­ban, a neve­lés­ben, az egy­má­sért való áldo­zat­ho­za­tal­ban külön­le­ges sze­re­pe van a házas­ság­nak, amely mind­annyi­unk­nak egy olyan bás­tyát jelent, amely­ben a csa­lád külön­le­ges véde­lem­ben növe­ked­het, és véd­he­ti ki a világ támadásait.

A gyü­le­ke­ze­tük­ben házas­ság­gon­do­zá­si szol­gá­la­tot vég­ző pár sze­rint a koro­na­ví­rus sok házas­sá­got állít­ha­tott sza­kí­tó­pró­ba elé, amely az inga­tag kap­cso­la­to­kat még job­ban meg­gyen­gít­het­te, a kér­dés azon­ban az, hogy fel tudunk‑e hasz­nál­ni egy ilyen hely­ze­tet arra, hogy a házas­sá­got meg­erő­sít­sük. Tol­nay Lajos sze­rint ész­re kell ven­ni, hogy az iga­zi érté­kek a saját éle­tün­kön és a csa­lá­don belül van­nak, és igye­kez­ni kell a nehéz­sé­gek­ben is meg­lát­ni az épü­lés­re való lehetőséget.

Kin­cses Krisztina

A Házas­ság heté­nek prog­ram­jai a www​.haza​ssag​he​te​.hu olda­lon követ­he­tők nyomon.

For­rás: Magyar Nemzet