Hírek Vélemények/Publicisztikák Ez már a vég­já­ték – avagy mi folyik Amerikában?

Ez már a vég­já­ték – avagy mi folyik Amerikában?

Ame­ri­kai keresz­tény szer­ve­ze­tek figyel­mez­tet­nek – fel­fog­ha­tat­lan mér­té­kű táma­dás készül a keresz­té­nyek ellen az Egye­sült Álla­mok­ban. Tanul­sá­gos ese­mé­nyek zaj­la­nak éppen a ten­ge­ren­tú­lon, mely­ből okul­nunk kéne nekünk is. Ez már a végjáték?

Demok­ra­ta Párt, az új elnök, Joe Biden egyet­ér­té­sé­vel ugyan­is újra meg­pró­bál­ja elfo­gad­tat­ni az „Equ­a­lity Act” nevű tör­vény­ter­ve­ze­tet, mely egy­szer már átment a Kép­vi­se­lő­há­zon, 2019-ben, de akkor a Sze­ná­tus eluta­sí­tot­ta azt. Most, a jelen­le­gi hely­zet­ben a ter­ve­zet jó eséllyel át fog men­ni a Sze­ná­tu­son is, ha pedig így lesz, az új elnök tel­je­sen biz­tos, hogy aláírja. 

Ami­kor ez majd meg­tör­té­nik, akkor gya­kor­la­ti­lag az ame­ri­kai szö­vet­sé­gi jog töb­bé nem fog­ja elis­mer­ni a fér­fi­úi és a női bio­ló­gi­ai nemet, hanem csu­pán a külön­fé­le „sze­xu­á­lis ori­en­tá­ci­ó­kat és gen­der iden­ti­tá­so­kat” fog­ja jogi ténye­ző­ként és tör­vé­nyi­leg védett cso­por­tok­ként kezelni.

Ha ez a ter­ve­zet tör­vénnyé lesz, az gya­kor­la­ti­lag meg­szün­te­ti az egyik alap­pil­lé­rét az eddig ismert ame­ri­kai kul­tú­rá­nak, ráadá­sul, belát­ha­tat­lan követ­kez­mé­nyek­kel fog járni:

meg­szűn­nek a női és fér­fi sport­ágak pél­dá­ul (ez főleg az előb­bi szá­má­ra jelen­ti a totá­lis véget), nem lehet majd külön mos­dó­he­lyi­sé­ge­ket, öltö­ző­ket stb. fenn­tar­ta­ni fér­fi­ak és nők szá­má­ra (még uszo­dák­ban, vagy isko­lák­ban sem!). Ráadá­sul, a tör­vény nem tesz különb­sé­get a val­lá­si intéz­mé­nyek­kel – így azo­kat a hit­val­ló keresz­tény közös­sé­ge­ket is köte­lez­ni fog­ja arra, hogy ennek a tör­vény­nek a szel­le­mé­ben jár­ja­nak el min­den tekin­tet­ben, a temp­lo­mok mel­lék­he­lyi­sé­gé­nek kiala­kí­tá­sá­tól a pré­di­ká­ci­ók tar­tal­má­ig, ame­lyek vall­ják a házas­ság, sze­xu­a­li­tás, csa­lád kér­dé­sé­ben a bib­li­ai taní­tá­so­kat, s azt, hogy Isten „fér­fi­ú­vá és nővé” terem­tet­te az embert. hir­de­tés

A ter­ve­zet kri­ti­ku­sai sze­rint ráadá­sul az Equ­a­lity Act súlyo­san meg­nyir­bál­ja az egyé­ni sza­bad­ság­jo­go­kat is: pél­dá­ul, bele­szól abba, hogy egy szü­lő hogyan nevel­he­ti a gyer­me­két, súlyos kiha­tás­sal lehet az orvo­sok mun­ká­já­ra is. A szü­lői jogok meg­kur­tí­tá­sa így akár azt is ered­mé­nyez­he­ti, hogy­ha egy „gen­derkli­ni­ka”, egy orvos, vagy egy pszi­cho­ló­gus meg­ál­la­pít­ja egy gyer­mek­ről, hogy ő „transz­ne­mű”, a szü­lők viszont nem haj­lan­dó­ak alá­vet­ni őt a külön­bö­ző hor­mon­ke­ze­lé­sek­nek és műté­ti cson­kí­tá­sok­nak, melyek­kel a „nem­vál­tást” pró­bál­ják elér­ni, akkor a ható­sá­gok akár ki is emel­he­tik a gyer­me­ket az adott csa­lád­ból. Volt már erre saj­nos pél­da: sokan attól fél­nek, hogy ez a jelen­ség akár töme­ges­sé is vál­hat, mely érte­lem­sze­rű­en a kon­zer­va­tív, illet­ve a val­lá­sos csa­lá­do­kat érint­he­ti igen súlyosan.

Az orvo­sok mun­ká­ja kap­csán szin­tén igen visszás hely­ze­te­ket ered­mé­nyez­het a tör­vény­ter­ve­zet: pél­dá­ul azt, hogy

egy szak­or­vos az állá­sa koc­káz­ta­tá­sa nél­kül még val­lá­si meg­győ­ző­dé­sé­re hivat­koz­va sem uta­sít­hat­ja vissza a „nem­vál­tó” keze­lé­sek elvégzését.

Arról nem is beszél­ve, hogy innen­től kezd­ve elv­ben nem tehe­ti majd azt meg, hogy ha szü­lők behoz­nak hoz­zá egy egyéb­ként egész­sé­ges kis­gyer­me­ket, mond­ván, hogy „transz­ne­mű”, vissza­uta­sít­sa a keze­lést: pedig saj­nos, szá­mos eset­ben ez a gyer­mek aka­ra­ta elle­né­re tör­té­nik meg. 

Gya­kor­la­ti­lag ez már a végjáték

Évek, ha nem több mint egy évti­ze­de figyel­mez­tet­nek külön­bö­ző keresz­tény és kon­zer­va­tív han­gok, hogy a prog­resszív esz­me­rend­sze­re a „sza­bad­ság és egyen­lő­ség” jegyé­ben való­já­ban fel fog­ja szá­mol­ni a sza­bad­sá­got azok szá­má­ra, akik nem az ő ideo­ló­gi­á­ju­kat köve­tik, köte­lez­ni fog­ják a velük egyet nem értő­ket, hogy az ő véle­mé­nyü­ket fogad­ják el, s páros láb­bal fog­ják sár­ba tapos­ni az embe­ri jogo­kat. Min­den alka­lom­mal le let­tek hur­rog­va, mond­ván; ilyen nem lesz, ez lehe­tet­len. Most a sze­münk előtt tör­té­nik meg az egész.

Ala­kul a véle­mény­dik­ta­tú­ra, az orwel­li újbe­szél, s egy egész tár­sa­da­lom áll tehe­tet­le­nül, mert most már ha akar, se tud vál­toz­tat­ni majd ezen. Aztán, majd szé­pen indul­nak az „érzé­ke­nyí­tő” és „rein­teg­rá­ci­ós” tan­fo­lya­mok, hogy aki nem haj­lan­dó elfo­gad­ni a prog­resszió „igaz­sá­gát”, azt erő­szak­kal „térít­sék át”.  Nem egy prog­resszív cso­port, vagy sze­mély köve­te­li, hogy az elő­ző ame­ri­kai elnök, Donald Trump támo­ga­tó­it ilye­nek­nek ves­sék alá. 

Lehet, hogy nekünk keresz­tyén­ként, magyar­ként vég­re ész­be kel­le­ne kapni.

Ugyan­is ma is egy­re-más­ra hal­lok olyan han­go­kat, keresz­tyén közös­sé­gek és embe­rek részé­ről, hogy „oké, mi nem értünk egyet a prog­resszí­vek cél­ki­tű­zé­se­i­vel (olya­nok­kal, mint mond­juk a gen­derideo­ló­gia, a meleg­há­zas­ság, mele­gek örök­be­fo­ga­dá­si joga, az abor­tusz sza­bad­sá­ga stb.) – de hadd való­sít­sák meg, akik­nek ez kell, nem lesz attól nekik sem­mi bajunk, nekik meg joguk van azt ten­ni, amit akar­nak: mi meg szé­pen tart­suk távol magun­kat a tör­vé­nyek­től, poli­ti­ká­tól, köz­élet­től, úgy­is azt csi­nál­ha­tunk majd az új világ­rend­ben is, amit aka­runk, sem­mi nem lesz kény­szer nekünk sem, meg nekik sem.” 

Csak­hogy a sze­münk előtt ját­szó­dik le a folya­mat vége, amely lelep­le­zi, hogy de bizony, lesz itt kény­szer bőven. Mert a prog­resszió egy olyan esz­me, ami, ha elér egy vég­célt, értel­mét vesz­ti: hiszen nem lehet töb­bé halad­ni. Éppen ezért, újabb és újabb „vív­má­nyok” kel­le­nek – avagy, éljen a leni­ni „per­ma­nens for­ra­da­lom” esz­mé­jé­nek 21. szá­za­di újra­cso­ma­go­lá­sa: való­já­ban ezt lát­juk meg­tör­tén­ni a sze­münk előtt. 

Ennek fényé­ben elő­ször beszán­tot­ták a libe­ra­liz­mus egyik fő pil­lé­rét, a nőjo­gi szer­ve­ze­te­ket. Olyan nagy­ne­vű femi­nis­tá­kat is meg­pró­bál­tak morá­li­san meg­sem­mi­sí­te­ni, mint pél­dá­ul a Har­ry Pot­ter soro­zat író­ja­ként világ­hí­rű­vé vált J. K. Row­ling-ot, csak mert arra figyel­mez­te­tett, hogy az új gen­derideo­ló­gia sér­ti a női egyen­jo­gú­sá­got. Most, ami­kor újra és újra olyan hírek szál­lon­ga­nak, melyek sze­rint az ame­ri­kai női ver­se­nye­ken sor­ra érnek el rekor­do­kat, baj­no­ki címe­ket olyan, magu­kat „transz nők­nek” val­ló bio­ló­gi­ai fér­fi­ak, akik koráb­ban a fér­fi sport­ágak­ban a közép­me­ző­nyig sem jutot­tak el, ez egy­re lát­vá­nyo­sab­ban válik igaz­zá. Aztán szé­pen las­san sor­ra kerül min­den­ki. S nyil­ván, a for­ra­da­lom min­dig fel­fal­ja előbb-utóbb a saját gyer­me­ke­it is. Előt­te azon­ban pusz­tít és rom­bol – s nem, ez alól nem mene­kül­he­tünk meg. 

Ott állunk most, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban meg­szű­nik a vallásszabadság.

A sze­münk előtt válik nyíl­tan és egy­ér­tel­mű­en hazug­ság­gá az, hogy „ez nekik jó, ránk meg nincs hatás­sal”. Per­sze, aki lát­ni akar­ta, az eddig is lát­hat­ta ezt – elvég­re a nyu­ga­ti orszá­gok­ban már rég­óta nyo­más alá van­nak helyez­ve az egy­há­zak, hogy elfo­gad­ják az ural­ko­dó álla­mi ideo­ló­gi­át. Azon­ban ilyen egy­ér­tel­mű, nyílt keresz­tény­el­le­nes táma­dást eddig még sehol nem lát­hat­tunk a Szov­jet­uni­ó­tól nyugatra.

Most ez is meg­tör­tént. Nem telt el még fél év sem Biden meg­vá­lasz­tá­sa óta, s már­is elju­tot­tunk oda, hogy a hit­val­ló keresz­tény közös­sé­ge­ket az Egye­sült Álla­mok­ban jó eséllyel hama­ro­san tör­vény fog­ja arra köte­lez­ni, hogy adják fel a hit­el­ve­i­ket, s fogad­ják el helyet­te a prog­resszió ideo­ló­gi­á­já­nak a tana­it – vagy pedig koc­káz­tas­sák azt, hogy ille­ga­li­tás­ba kény­sze­rül­nek. Sőt, nem csak ide jutot­tunk el, de pél­dá­ul oda is, hogy az ame­ri­kai abor­tusz­há­ló­zat támo­ga­tá­sát egy elnö­ki ren­de­let min­den ame­ri­kai állam­pol­gár szá­má­ra, ha nem is nyíl­tan kimond­va, de köte­le­ző­vé tette. 

Mi követ­ke­zik idehaza?

Ne legye­nek hát illú­zi­ó­ink – ha hazánk­ban veze­tő pozí­ci­ó­ba kerül­nek a prog­resszió hívei, ránk is ez vár. A köz­han­gu­lat már ide­ha­za is meg­van hoz­zá – elég egy-egy prog­resszí­vak által uralt fórum­ba benéz­ni, s végig­bön­gész­ni a hoz­zá­szó­lá­so­kat bár­mi­lyen olyan bejegy­zés alatt, ami a keresz­tény­ség­ről szól.

Szá­zá­val, ezré­vel és tíz­ez­ré­vel talál­ni ott olyan hoz­zá­szó­lá­so­kat, melyek a temp­lo­mok lerom­bo­lá­sát, fel­gyúj­tá­sát, vagy vilá­gi cél­ra való kény­szer-átala­kí­tá­sát köve­te­lik, illet­ve támogatják.

Lel­ki­pász­tor­ként nem egy­szer tapasz­ta­lom, hogy eze­ken a fóru­mo­kon micso­da gyű­lö­let van a lel­ké­szek, papok ellen, aki­ket sokan akár öröm­mel bör­tön­be is csu­kat­ná­nak, vagy meg is gyilkolnának.

A sátán, aki évti­ze­de­ken keresz­tül a vilá­gos­ság angya­lá­nak sze­re­pé­ben tet­sze­leg­ve for­mál­ta át lépés­ről-lépés­re a nyu­ga­ti kul­tú­rát, most már nyíl­tan szín­re lép. S ne legye­nek illú­zi­ó­ink: ő nem lesz velünk tole­ráns, akkor sem, ha mi tole­rál­juk őt. Ő nem csu­pán helyet köve­tel magá­nak a világ­ban, de kizá­ró­la­gos­ság­ra törek­szik – s ennek az egyet­len aka­dá­lya Föl­dün­kön a hit­val­ló keresz­tény egyház. 

Egy szó, mint száz: itt az ide­je ész­be kap­ni. Itt az ide­je fel­is­mer­ni, hogy hiá­ba törek­szünk a világ­gal barát­ság­ra és békes­ség­re – mert a világ ellen­sé­get lát ben­nünk, s az első adan­dó alka­lom­mal lecsap ránk.

Most még csak a ten­ge­ren túl. Könnyen lehet, hogy pár év múl­va már ide­ha­za is. Sen­ki sem tud­ja, hogy med­dig tart az a kegyel­mi idő, amit ma Magyar­or­szá­gon élünk. De most még tart – élünk vele? 

Meg­erő­sít­jük a hit­val­lá­sa­in­kat azon a fron­ton is, ahol ma a prog­resszió támad – a sze­xu­a­li­tás kér­dé­sé­ben? Bevesszük az erről szó­ló taní­tá­so­kat az alap­ok­má­nya­ink­ba, hirdetjük‑e a temp­lo­ma­ink­ban, hogy ezek­ben a kér­dé­sek­ben mi az Úr aka­ra­ta? Meg­erő­sít­jük a front­vo­na­la­in­kat – vagy nyit­va hagy­juk őket?

Óri­á­si fele­lős­sé­günk van abban mind­annyi­unk­nak, hogyan állunk a prog­resszió per­ma­nens for­ra­dal­má­hoz: jóin­du­lat­tal szem­lél­ve, ahogy szé­pen las­san nye­ri meg magá­nak a csa­tá­kat, míg majd min­ket is elér és elve­szejt, vagy fel­ké­szül­ve a harc­ra, tud­ván, hogy itt bizony harc lesz?!

Ne legye­nek illú­zi­ó­ink: min­den olyan egy­ház és hívő közös­ség, mely nem hódol be, kény­te­len lesz harcolni.

Az viszont egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy ami­kor majd elju­tunk oda, aho­va most az ame­ri­kai keresz­té­nyek elju­tot­tak, mi is riad­tan nézünk‑e kör­be, mond­ván, erre nem szá­mí­tot­tunk, vagy készen állunk s készek leszünk vál­lal­ni a küz­del­met, de ha kell, a már­tí­ri­u­mot is Krisz­tus evangéliumáért. 

Sőt: itt­hon talán, ha fel­éb­re­dünk, ha vég­re cse­le­ked­ni kez­dünk, még tehe­tünk azért is, hogy ne jus­sa­nak el a folya­ma­tok odá­ig, mint az Egye­sült Álla­mok­ban. Elvég­re, ez sem tör­vény­sze­rű. A prog­resszió egyik leg­na­gyobb hazug­sá­ga pont az, hogy csak abba az irány­ba lehet halad­ni, amer­re ő halad. Az Isten Igé­je viszont hatá­ro­zot­tan azt mutat­ja meg, hogy nem csak az a hala­dá­si irány léte­zik: van más is, van jobb is. Olyan, ame­lyet csak és kizá­ró­lag mi, hit­val­ló keresz­té­nyek kép­vi­se­lünk iga­zán – de mely­nek kap­csán a köz­élet­ben érté­kes szö­vet­sé­ge­se­ink lehet­nek, párt­tól és poli­ti­kai hova­tar­to­zás­tól füg­get­le­nül mind­azok, akik szá­má­ra fon­tos az az érték­rend és kul­tú­ra, amely több mint 1600 éven át a keresz­tény Euró­pa és a nyu­ga­tos­ság eszen­ci­á­ját, lénye­gét adta. 

Itt van hát az idő!

Hazánk­ban is érez­he­tő­en egy­re erő­sebb az a lob­bi, mely min­den­nel, ami csak a csö­vön kifér, har­col a fér­fi és nő egye­di­sé­ge ellen, a keresz­tény csa­lád­mo­dell szent­sé­ge ellen, s azért, hogy min­den évez­re­des érték vég­leg el legyen éget­ve a hala­dás oltárán.

Nő a nyo­más, erő­sö­dik a harc. Köze­led­nek a front­vo­na­lak. Itt az idő, hogy mi is harc­ba száll­junk az Úr olda­lán, s az Ő tör­vé­nye, evan­gé­li­u­ma mel­lett, ahe­lyett, hogy tovább­ra is sem­le­ges kívül­ál­lók­ként tekin­te­nénk az egész küz­de­lem­re. Mert ennek a harc­nak való­já­ban pont mi vagyunk a cél­pont­ja. A mi elpusz­tí­tá­sunk a cél. Ez már a vég­já­ték – vagy küz­dünk az Úr olda­lán, vagy végig­néz­het­jük, ahogy a két­ezer éves nyu­ga­ti kul­tú­rá­val együtt száll a nyu­ga­ti keresz­tény­ség is a sírba.

Még­is, mire várunk még?

ifj. Pró­zsa Ist­ván refor­má­tus lelkipásztor.

For­rás: vasar​nap​.hu