Hírek Magyarországi hírek „Ez hábo­rú az egész tár­sa­da­lom ellen”

„Ez hábo­rú az egész tár­sa­da­lom ellen”

Egye­bek mel­lett a kis­gyer­me­ke­ken vég­zett nem­vál­toz­ta­tó műté­tek előtt nyit­ja meg a kaput a homo­sze­xu­á­lis néző­pon­tot nép­sze­rű­sí­tő mese­könyv a kiad­vány meg­je­le­né­se ellen til­ta­ko­zó tün­te­tés fel­szó­la­lói szerint. 

Torocz­kai Lász­ló, a Mi Hazánk elnö­ke azt hang­sú­lyoz­ta a demonst­rá­ci­ón, hogy a tár­sa­da­lom egész hagyo­má­nyos érték­rend­jét kikezd­he­ti a Mese­or­szág min­den­kié című kiad­vány. A könyv egyéb­ként még a magyar bal­ol­dalt is meg­oszt­ja, Őrsi Ger­gely, a II. kerü­let szo­ci­a­lis­ta pol­gár­mes­te­re az elő­ze­tes ter­vek­kel ellen­tét­ben végül nem ment el a felolvasórendezvényre.

Heves til­ta­ko­zást és mar­káns szó­nok­la­to­kat vál­tott ki az első homo­sze­xu­á­lis pro­pa­gan­dát tar­tal­ma­zó mese­könyv meg­je­le­né­se a hagyo­má­nyos csa­lá­di nor­má­kat fél­tő tün­te­tők­ből. A Bródy Sán­dor utcá­ban, a köny­vet kiadó Labi­risz Lesz­bi­kus Egye­sü­let szék­he­lyé­nél ren­de­zett szom­ba­ti demonst­rá­ció szer­ve­ző­je a Mi Hazánk volt, s a párt elnö­ke, Torocz­kai Lász­ló úgy fogal­ma­zott: „Egy olyan kór ellen har­co­lunk, ame­lyet csí­rá­já­ban el kell foj­ta­ni. Most már min­den­ki­nek egy­ér­tel­mű, hogy nem néhány aber­rált­ról szól a tör­té­net. Ez egy hábo­rú az egész tár­sa­da­lom, az egész világ ellen.” Eköz­ben az épü­let­ből üvöl­tő zené­vel pró­bál­ták elnyom­ni az elle­nük fel­szó­la­lók hangját.Mi Hazánk mozgalom tüntetés

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Türel­met­len toleránsok

Torocz­kai arra is rámu­ta­tott, hogy míg az ellent­mon­dá­sos köny­vet nép­sze­rű­sí­tők rend­sze­rint a demok­rá­ci­á­ra hivat­koz­nak néze­te­ik­nek tole­ran­ci­át köve­tel­ve, addig ők meg­za­var­ják a demonst­rá­ci­ót, és meg­pró­bál­ják azok­ba foj­ta­ni a szót, akik a gyer­me­ke­i­kért áll­nak ki. – Sőt, fizi­kai agresszi­ó­val csa­lád­anyá­kat fenye­get­nek. Ez az iga­zi énjük, egy agresszív, fenye­ge­tő­ző, de rend­kí­vül gyá­va kisebb­ség­gel állunk most szem­ben – jelen­tet­te ki a több száz fős tömeg­nek a pártelnök.

A demonst­rá­ci­ón fel­szó­lalt Sza­kács Árpád Lovas Ist­ván saj­tó­dí­jas újság­író, aki a jelen­kort tör­té­nel­mi kon­tex­tus­ba helyez­ve arra hív­ta fel a figyel­met, hogy a bal­li­be­rá­lis esz­mé­ket min­dig érzé­ke­nyí­tés­sel fogad­tat­ták el a tár­sa­da­lom­mal, ilyen volt a szo­ci­a­liz­mus, a kom­mu­niz­mus, és ilyen most a lila szín­ben ter­je­dő libe­ra­liz­mus is. – Ami­kor hata­lom­ra jutott az érzé­ke­nyí­tők kisebb­sé­ge, min­den eset­ben a leg­vé­re­sebb ter­ror­ral támadt rá a több­sé­gi tár­sa­da­lom­ra – fej­tet­te ki.LMBTQ MI Hazán tüntetés


Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Veszély­ben a gyermekek

Az újság­író utalt arra is, hogy Nyu­ga­ton szin­te már ter­mé­sze­tes, hogy hor­mo­nok­kal kezelt kis­gye­re­ke­ket nem­vál­toz­ta­tó műté­tek­re visz­nek a szü­le­ik. – A hat­éves kis­fi­úk­kal köte­le­ző­en homo­sze­xu­á­lis leve­le­ket irat­tat­nak és egyéb aber­rált fel­vi­lá­go­sí­tá­sok­nak neve­zett per­verz dol­gok­ra kény­sze­rí­tik őket, sok ország­ban pedig ma már a pedo­fí­lia lega­li­zá­lá­sa van terí­té­ken. Ez lesz itt is hama­ro­san – figyel­mez­te­tett Sza­kács, emlé­kez­tet­ve: a gen­der­pro­pa­gan­da ter­jesz­té­sé­nek veze­té­sét 2009-ben maga Dob­rev Klá­ra vál­lal­ta magá­ra, a szak­mai hite­le­sí­tés­ben pedig Vekerdy Tamás gyer­mek­pszi­cho­ló­gus segédkezett.

Köz­ben közel nyolc­va­nez­ren írták alá a Citi­zen­GO petí­ci­ó­ját, amely azt sze­ret­né elér­ni, hogy a köny­ves­bol­tok pol­ca­i­ról vegyék le a Mese­or­szág min­den­kié című érzé­ke­nyí­tő mese­köny­vet. A haté­kony­sá­gért a szer­ve­zők tele­fo­nos kam­pányt is indí­tot­tak. – Arra kér­jük most bará­ta­in­kat és tag­ja­in­kat, hogy hív­juk fel tele­fo­non a Pagony és a Líra köny­ves­bol­to­kat, és fejt­sük ki nekik, hogy miért tart­juk aggasz­tó­nak a könyv áru­sí­tá­sát. Min­den­kit arra kérünk, hogy udva­ri­a­san, a vonal végén lévő ügy­in­té­ző vagy veze­tő sze­mély embe­ri mél­tó­sá­gát tisz­te­let­ben tart­va mond­ja el a kéré­sét és azt, hogy miért aggó­dik, amíg fel­nőtt tar­tal­mak lel­he­tők föl egy gye­re­kek szá­má­ra írt könyv­ben – hív­ta fel a figyel­met új akci­ó­juk­ra a gen­der­lob­bis­ták által meg­fe­nye­ge­tett Schittl Esz­ter, a Citi­zen­GO vezetője.

Őrsi meg­hát­rált

Bár Őrsi Ger­gely, a II. kerü­let pol­gár­mes­te­re is részt vett vol­na a vasár­nap dél­előt­ti mati­né mese­ol­va­sá­son, ahol az érzé­ke­nyí­tő mese­könyv­ből olva­sott vol­na fel egy rész­le­tet, végül meg­gon­dol­ta magát. A szo­ci­a­lis­ta pol­gár­mes­ter a közös­sé­gi olda­lán úgy fogal­ma­zott: meg­győ­ző­dé­se, hogy a poli­ti­ka nem szól­hat bele a mesék tar­tal­má­ba, a műve­ket az alko­tók hoz­zák lét­re olva­só­ik­nak. – A mesék ese­té­ben a szü­lők fel­ada­ta és fele­lős­sé­ge, hogy eldönt­sék, mely köny­vet vásá­rol­ják meg, mely mesé­ket olvas­sák föl gyer­me­kük­nek – írta, hoz­zá­té­ve: a tel­jes poli­ti­ka­men­tes­sé­get magá­ra néz­ve is köte­le­ző­nek tart­ja, ezért nem vesz részt és nem olvas fel az eseményen.Mi Hazánk Mozgalom tüntetése

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

A szom­ba­ti Szent­ki­rá­lyi utcai til­ta­ko­zás kap­csán Dom­bos Tamás, az LMBTQ-szö­vet­ség elnö­ke levél­ben for­dult Pikó And­rás­hoz, József­vá­ros pol­gár­mes­te­ré­hez. Pikó vála­szá­ban pedig úgy fogal­ma­zott, hogy „a tün­te­tés a nor­má­lis több­sé­get pro­vo­kál­ja”, és támo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta az Auró­ra Klub­ban tevé­keny­ke­dő LMBTQ-közösséget.

Forrás:Magyar Nem­zet