Hírek Magyarországi hírek Ez az év bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy mi, magya­rok való­ban összetartozunk

Ez az év bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy mi, magya­rok való­ban összetartozunk

Ez az év és a világ­jár­vány bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy mi, magya­rok való­ban össze­tar­to­zunk – mond­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a Magyar Állan­dó Érte­kez­let (Máért) XIX., online meg­tar­tott ülé­sé­re kül­dött vide­o­ü­ze­ne­té­ben csütörtökön.

A kor­mány­fő a Máért és a Magyar Diasz­pó­ra Tanács részt­ve­vő­it köszönt­ve arról beszélt: idén érde­kes módon esnek egy­be egy­más­tól lát­szó­lag külön­bö­ző dol­gok, így a tri­a­no­ni dik­tá­tum szá­za­dik évfor­du­ló­ja és egy világ­jár­vány. Mind a ket­tő pró­ba­té­tel, és „össze­kap­cso­ló­dá­suk arra emlé­kez­tet ben­nün­ket, hogy a pró­ba­té­te­lek nem tör­té­ne­ti­ek, hanem itt van­nak min­den nap velünk”.

„Az össze­tar­to­zás nem­csak a tör­té­nel­mi múlt­hoz, hanem a jelen­hez és a jövő­höz is köt ben­nün­ket” – mond­ta a miniszterelnök.

Hang­sú­lyoz­ta: a világ­jár­vány pró­ba­té­tel volt abból a szem­pont­ból is, „hogy mennyi­re igaz az a meg­nyug­ta­tó, szív­ből jövő és őszin­te kíván­sá­gunk, hogy bár a tör­té­nel­mi Magyar­or­szá­got sok darab­ba vág­ták, mi, magya­rok való­já­ban még­is összetartozunk”.

Az év bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy ez nem­csak egy tör­té­ne­ti, nem­csak egy szel­le­mi gon­do­lat vagy elő­fel­te­vés, hanem hús-vér való­ság – mond­ta Orbán Viktor.

„Szlo­vá­ki­á­val, Szer­bi­á­val, Hor­vát­or­szág­gal, Szlo­vé­ni­á­val a lehe­tő leg­szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dést ala­kí­tot­tuk ki, az oszt­rá­kok­kal pedig szin­te napi egyez­te­té­sek­ben vol­tunk, és köz­ben a poli­ti­kai nehéz­sé­gek elle­né­re a Kár­pát­al­ján és Erdély­ben élő magya­rok­nak is segít­sé­get tud­tunk nyúj­ta­ni. Bebi­zo­nyí­tot­tuk, hogy nekünk min­den élet szá­mít, hatá­ron innen és hatá­ron túl.

Bebi­zo­nyí­tot­tuk, hogy egyet­len magyar sincs egye­dül” – fogal­ma­zott a minisz­ter­el­nök, hoz­zá­té­ve, hogy a világ­jár­vány­nak még nincs vége, és azt kér­te, „tovább­ra is vigyáz­zunk egymásra!”.

For­rás: Demokrata