Hírek Vélemények/Publicisztikák Ez az első jele annak, hogy az Egye­sült Álla­mok ki fog vonul­ni az ukrajnai-projektből

Ez az első jele annak, hogy az Egye­sült Álla­mok ki fog vonul­ni az ukrajnai-projektből

Ame­ri­ka elkez­dett kihát­rál­ni Zelensz­ki­jék mögül. Már nem olyan jó üzlet az ukraj­nai konf­lik­tus, a végén pedig még poli­ti­kai bukást is elő­idéz­het. Augusz­tus negye­di­kén az Amnesty Inter­na­ti­o­nal rész­le­tes jelen­tést adott ki, amely­ben azzal vádol­ta meg az ukrán fegy­ve­res erő­ket, hogy lakott terü­le­tek­re, isko­lák­ba és kór­há­zak­ba tele­pí­tet­tek kato­nai objek­tu­mo­kat, lakott terü­le­tek­ről indí­tot­tak táma­dá­so­kat orosz cél­pon­tok ellen, kité­ve ezzel a civil inf­ra­struk­tú­rát és a civi­lek éle­tét az oro­szok válaszcsapásának.

A szer­ve­zet öt kór­há­zat és egy egész­ség­ügyi labort említ pél­da­ként, ame­lyek­be az ukrán fegy­ve­res erők való­sá­gos kato­nai bázi­so­kat tele­pí­tet­tek. Eze­ken kívül 22 isko­lát is elfog­lal­tak, ame­lye­ket kaszár­nya­ként használnak.

Ez ter­mé­sze­te­sen tel­je­sen ellen­té­tes a nem­zet­kö­zi jog nor­má­i­val, még pon­to­sab­ban fogalmazva:

hábo­rús bűn­tett. A civil inf­ra­struk­tú­rát, az embe­re­ket fede­zék­ként hasz­nál­ni net­tó gyilkosság.

Ugyan­is az a kór­ház vagy bevá­sár­ló­köz­pont, ahon­nan az orosz állá­so­kat lövik, biz­to­san szá­mít­hat arra, hogy viszo­noz­zák a tüzet. Ez a hábo­rú leg­ter­mé­sze­te­sebb műkö­dé­si elve. A kato­nák lőnek egy­más­ra. Az egyen­ru­há­sok ezért nem vehet­nek fel állá­so­kat a civil léte­sít­mé­nyek közelében.

Emlékszünk arra, amikor néhány hete a közép-ukrajnai Kremencsuk egyik bevásárlócentrumát orosz rakétatámadás érte? Zelenszkij drámai hangvételű televíziós beszédében elmondta, hogy több, mint 1000 ember tartózkodott a támadás alatt az épületben. A civil áldozatokat ért terrortámadásként értékelte az orosz csapást.

Az oro­szok azzal indo­kol­ták a bevá­sár­ló­köz­pont­ra zúdí­tott raké­ta­esőt, hogy az épü­le­tet az ukrán had­se­reg hasz­nál­ja, onnan indí­ta­nak táma­dá­so­kat az orosz állá­sok ellen. A nyu­ga­ti köz­vé­le­mény (de)formálói akkor elké­pesz­tő ciniz­mus­ról, pro­pa­gan­dá­ról beszél­tek, tagad­va, hogy az ukrá­nok tör­vény­te­len esz­kö­zö­ket és mód­sze­re­ket hasz­nál­ná­nak az Orosz­or­szág elle­ni hábo­rú­ban. Augusz­tus negye­di­kén azon­ban kiderült, 

még­sem elkép­zel­he­tet­len, hogy az ukrán had­erő – a veze­tés tud­tá­val – bűn­cse­lek­mé­nyek szá­za­it köve­ti el saját lakos­sá­ga és az orosz kato­nák ellen.

Ennyit a jelen­tés­ről, az ukrán had­vi­se­lők tisz­tes­sé­gé­ről a maguk pőre valóságában.

Iga­zá­ból sem­mi új nem derült ki az AI jelen­té­sé­ből, az orosz hír­for­rá­sok már régen tájé­koz­tat­ták a köz­vé­le­ményt arról, hogy mi folyik a front ukrán olda­lán. Némi utá­na­já­rás­sal pedig a leg­több hír ellen­őriz­he­tő. Az orosz beszá­mo­lók pedig sem­mi­vel sem kevés­bé hite­le­sek, mint az ukrán (szin­te kizá­ró­lag álla­mi irá­nyí­tás alatt álló média műkö­dik Ukraj­ná­ban) hír­for­rá­sok vagy éppen a CNN hábo­rús tudó­sí­tá­sai. Min­den­ki hazu­dik, csak más és más indokból.

Az igaz­ság azon­ban ezút­tal tény­leg sen­kit nem érde­kel. Leg­ke­vés­bé az Amnesty Inter­na­ti­o­nalt és a töb­bi poli­ti­ka­i­lag és ideo­ló­gi­a­i­lag elfo­gult NGO‑t.

Nem az AI lett becsü­le­te­sebb, hanem az ame­ri­kai szer­vek adták ki az enge­délyt az ukrán ügy elen­ge­dé­sé­re. Meg kell kez­de­ni meg­ágyaz­ni annak, hogy egy nap beje­len­tik azt, hogy vége a bőség­nek, Ukraj­na ezen­túl vív­ja egye­dül a harcát.

A jelen­tés ettől füg­get­le­nül nem selyem­zsi­nór az ukrán veze­tés szá­má­ra, nem azt jelen­ti, hogy Ame­ri­ká­ban meg­elé­gel­ték a kor­rup­ci­ót, a náci­kat vagy azt, hogy civi­lek, kór­há­zak és isko­lák fede­zé­ké­ből lövik az oro­szo­kat az ukrá­nok. Dehogy.

Ha ezek közül bár­me­lyik zavar­ta vol­na Washing­tont, akkor nem áll be több mil­li­árd dol­lár­ral az ukrá­nok háta mögé. Az ame­ri­kai bel­po­li­ti­ká­ban tör­tént vál­to­zá­sok indo­kol­ják a vál­to­zást. Hama­ro­san még több kri­ti­kus hang is meg­je­len­het Ukraj­ná­val kapcsolatban.

Las­san Magyar­or­szág­ra is begyű­rű­zik a vál­to­zás. Csak idő kér­dé­se, és a Telex – 444-ten­ge­lyen meg­je­len­nek az ukrán veze­tés eddig fel nem tárt bot­rá­nya­i­ról, kor­rup­ci­ó­ról, vissza­élé­sek­ről, az orosz fog­lyok kín­zá­sá­ról szó­ló írások.

Per­sze nem a magyar média tar­tal­ma­in fog múl­ni a hábo­rú folytatása.

A nagy ame­ri­kai lapo­kat kell figyel­ni, illet­ve per­sze a kiemel­ten fon­tos NGO-kat. Ők kom­mu­ni­kál­nak az ame­ri­kai kor­mány helyett. Mert ugye sen­ki nem kép­ze­li, hogy az Amnesty magá­tól kez­dett kuta­kod­ni, és arra vet­te a bátor­sá­got, hogy olyas­mi­ről tegyen jelen­tést, amit eddig a Nyu­gat és Ukraj­na tit­kolt a köz­vé­le­mény elől.

Nem. Az AI arról ír fel­je­len­tést, aki­re az ame­ri­kai szol­gá­la­tok cél­ke­resz­tet raj­zol­nak. Most az ukrán had­se­re­gen a sor.

Szó­val meg­kez­dő­dik a las­sú kihát­rá­lás Ukraj­na mögül. Már nem olyan jó üzlet az ukraj­nai konf­lik­tus, sőt, a végén még poli­ti­kai bukást is előidézhet.

Ez a műsor jó eséllyel eddig tar­tott. Sze­gény ukrán nép! 

For­rás: kont​ra​.hu