Hírek Külföldi hirek Ez a vesz­te­sek diadala

Ez a vesz­te­sek diadala

A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Stra­té­gi­ai Tanul­má­nyok Inté­ze­té­nek igaz­ga­tó­ja úgy lát­ja, sza­ka­dék­nyi a különb­ség a zöl­dek és a libe­rá­li­sok prog­ram­ja között, de meg fog­nak álla­pod­ni, és az len­ne ter­mé­sze­tes kifej­let, ha a nagyobb támo­ga­tott­ság­gal bíró Olaf Scholz SPD-kan­cel­lár­je­lölt­tel fog­ná­nak hoz­zá Német­or­szág ígért megújításához.

A Német Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt, az SPD kap­ta a leg­több sza­va­za­tot a német­or­szá­gi szö­vet­sé­gi par­la­men­ti válasz­tá­son a kora reg­gel közölt hiva­ta­los elő­ze­tes vég­ered­mény sze­rint. Prőh­le Ger­gely, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Stra­té­gi­ai Tanul­má­nyok Inté­ze­té­nek igaz­ga­tó­ja érdek­lő­dé­sünk­re azt mond­ta: hiá­ba a leg­több sza­va­zat, a kis pár­tok hatá­roz­zák majd meg, ki ala­kít­hat kormányt.

Mint azt az Info­start is meg­ír­ta,

  • az SPD a sza­va­za­tok 25,7 szá­za­lé­kát sze­rez­te meg (2017-ban 20,5 szá­za­lék­kal vég­zett), ez 206 fő a 735 tagú Bundestagban.
  • A máso­dik a Keresz­tény­de­mok­ra­ta Unió (CDU) és a Keresz­tény­szo­ci­á­lis Unió (CSU) szö­vet­sé­ge 24,1 szá­za­lék­kal vég­zett (négy éve 32,9 szá­za­lék), 196 képviselő.
  • Zöl­dek 14,8 szá­za­lék­kal a har­ma­dik szá­mú német poli­ti­kai erő (8,9 szá­za­lék 2017-ben), a frak­ci­ó­juk 118 fős lesz.
  • Az FDP is erő­sö­dött, a sza­va­za­tok 11,5 szá­za­lé­kát sze­rez­te meg (leg­utóbb 10,7 szá­za­lék), 92 képviselő.
  • A jobb­kö­zép CDU/­CSU-tól jobb­ra álló Alter­na­tí­va Német­or­szág­nak (AfD) 10,3 szá­za­lé­kot ért el (12,6 szá­za­lék négy éve), 83 képviselő.
  • A bal­kö­zép SPD-től bal­ra álló Die Lin­ke (Bal­ol­dal) 4,9 szá­za­lék­kal nem ala­kít­hat­na koa­lí­ci­ót, de mivel három egyé­ni kör­ze­tet meg­nyert, még­is (2017-ben 9,2 szá­za­lék), 39 képviselő.

A szo­ci­ál­de­mok­ra­ták mint­egy más­fél szá­za­lék­kal köze­lebb van­nak a kor­mány­rúd­hoz – szö­gez­te le Prőh­le Ger­gely. A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Stra­té­gi­ai Tanul­má­nyok Inté­ze­té­nek igaz­ga­tó­ja sze­rint az összes levél­sza­va­zat meg­szá­mo­lá­sa után is meg­ma­rad majd a különbség.

„Ez a CDU tör­té­nel­mé­nek leg­rosszabb válasz­tá­si sze­rep­lé­se, a múlt alka­lom­mal, négy évvel ezelőtt majd­nem 9 szá­za­lék­kal töb­bet kap­tak. A SPD mint nép­párt ezzel a 25,7 szá­za­lék­kal nem nagyon dicsekedhet,

soha nem volt még a Német Szö­vet­sé­gi Köz­tár­sa­ság tör­té­ne­té­ben olyan, hogy ilyen ala­csony sza­va­za­ti aránnyal vala­ki kan­cel­lárt adott volna,

úgy­hogy ez a vesz­te­sek dia­da­la” – mond­ta a szakértő.

Úgy lát­ja, egy­ér­tel­mű, hogy az eddi­gi nagy­ko­a­lí­ció, a CDU/CSU és az SPD közös kor­mány­zá­sa véget ért.

„Az a sajá­tos hely­zet ala­kult ki, hogy vol­ta­kép­pen két kisebb párt, a vala­mi­vel több mint 11 szá­za­lé­kot elérő libe­rá­li­sok és a közel 15 szá­za­lé­kos zöl­dek egyez­sé­ge fog­ja vol­ta­kép­pen meg­ha­tá­roz­ni, hogy szo­ci­ál­de­mok­ra­ta vagy keresz­tény­de­mok­ra­ta kan­cel­lár­ja lesz‑e az ország­nak. Első­sor­ban nekik kell meg­ál­la­pod­ni­uk az egy­más­tól több szem­pont­ból nagyon távol lévő prog­ram­juk össze­egyez­tet­he­tő­sé­gé­vel, a komp­ro­misszu­mok meg­ta­lá­lá­sá­val ahhoz, hogy aztán kide­rül­jön, hogy kinek is sze­rez­nek majd többséget” 

– véli Prőh­le Gergely.

Úgy lát­ja, sza­ka­dék­nyi különb­ség van a sza­va­zá­son har­ma­dik és negye­dik helyet elérő pár­tok prog­ram­ja között, a libe­rá­li­sok­hoz inkább a CDU‑s, a zöl­dek­hez inkább a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta (SPD) kan­cel­lár áll köze­lebb, ám még­is­csak meg kell vala­hogy állapodniuk.

„Tekin­tet­tel arra – mond­ta Prőh­le Ger­gely –, hogy az elő­ze­tes fel­mé­ré­sek sze­rint is sok­kal nagyobb a válasz­tói támo­ga­tott­sá­ga annak, hogy a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta jelölt legyen a kan­cel­lár, őszin­tén szólva

nehe­zen tudom elkép­zel­ni, hogy azt a dina­mi­zá­lást, az ország meg­újí­tá­sát, ami­ről mind a CDU‑s, mind az SPD‑s kan­cel­lár­je­lölt beszélt, egy olyan ember­rel való­sít­sák meg, aki­nek ennyi­re ala­csony a támogatottsága

kan­cel­lá­ri alkal­mas­sá­got illetően.”

For­rás: info​start​.hu