Hírek Sport hirek Ez a rádió a magyar sporté

Ez a rádió a magyar sporté

Hat és fél éve ala­pí­tó főszer­kesz­tő­je volt az M4 Sport­nak, a köz­mé­dia tema­ti­kus csa­tor­ná­já­nak, janu­ár 17-től pedig a 105.9 Mhz-es frek­ven­ci­án és a Nem­ze­ti Sport Online felü­le­tén sugár­zó Sport­rádió kapi­tá­nyi híd­ján áll Vobecz­ky Zol­tán. Aki­nek hit­val­lá­sa, hogy min­den­ben ott van a sport.

Vobecz­ky Zol­tán: Min­den­hol ott leszünk, igyek­szünk tel­jes körű kiszol­gá­lást nyúj­ta­ni arról, hogy a sport­vi­lág­ban éppen mi tör­té­nik (Fotó: Tum­bász Hédi)

– Hét­főn eldör­dül a rajt­pisz­toly, sport­tal telik meg az FM 105.9, és aho­gyan az indu­ló M4 Spor­tot 2015 nya­rán, nyil­ván ezt is sokan vár­ják. De pon­to­san ki is hall­gat ma rádi­ót Magyar­or­szá­gon?
– Válasszuk szét a reg­ge­li és a dél­előt­ti idő­sza­kot a dél­utá­ni­tól és az esti­től – mond­ja Vobecz­ky Zol­tán, a hét­fő­től sugár­zó Sport­rá­dió főszer­kesz­tő­je, aki maga is éve­ket dol­go­zott rádi­ós­ként a meg­bol­do­gult Danu­bi­us­ban. – A mun­ká­ba járás idő­sza­ká­ban, ami­kor a szü­lők isko­lá­ba viszik a gye­re­ke­ket, az autók­ban szól­nak a rádi­ók, ez olyan szo­kás, ami egy­ha­mar nem fog meg­vál­toz­ni. A nap köz­be­ni rádi­ó­zás viszont nagy­mér­ték­ben átala­kult, hiszen a mun­ka­he­lye­ken az inter­net van a fókusz­ban, kevés­bé a frek­ven­cia, mint mond­juk tíz-tizen­öt éve. Ám az úgy­ne­ve­zett drive-time alatt, ami­kor az embe­rek men­nek haza a mun­ká­ból, ismét jel­lem­ző­en rádi­ót hall­gat­nak. Tudom, hogy sokan van­nak, akik a külön­bö­ző zenei meg­osz­tó olda­lak­ra figyel­nek, ám ők is sze­ret­né­nek tájé­ko­zód­ni, és az infor­má­ci­ók­hoz a rádi­ó­ból tud­nak hozzájutni.

– Aki reg­gel a Sport­rá­di­ó­ra kap­csol, milyen műso­rok­kal talál­ko­zik?
– Kezd­jük a reg­ge­li idő­sáv­val, amellyel nem kon­ku­ren­ci­át sze­ret­nénk terem­te­ni a köz­is­mert, sok hall­ga­tót von­zó műso­rok­nak, inkább alter­na­tí­vát. Nap köz­ben a zené­ké a fősze­rep, de ott is erős lesz a spor­tos-aktu­á­lis vonal, inkább a sport hát­te­ré­vel, táp­lál­ko­zás­sal, élet­mód­dal, egész­ség­üggyel, sport­dip­lo­má­ci­á­val fogunk fog­lal­koz­ni. Úgy gon­do­lom, a Sport­rá­dió meg­íté­lé­sét a dél­után négy­től este tízig tar­tó idő­szak befo­lyá­sol­ja majd leg­in­kább, ez a leg­ki­emel­tebb idő­szak, hiszen ren­ge­teg ese­mény van ebben az idő­sáv­ban. Amúgy is sokan hall­gat­nak rádi­ót dél­után négy­től este hét-nyol­cig, de abban bízunk, hogy a sport­tal kicsit ezt is ki lehet tolni.

– A ter­ve­zett huszon­két órai zárás kőbe van vés­ve?
– Dehogy, sőt, tisz­táz­tuk is, hogy válo­ga­tott meccsek, a Baj­no­kok Ligá­ja, a késői baj­no­kik, azaz ami­kor indo­kolt, hogy tovább men­jünk, egy­ér­tel­mű­en ki fog­juk tol­ni az idő­tar­ta­mot. Ekkor kez­dő­dik egyéb­ként a napi össze­fog­la­lónk, de ha vala­mi­lyen fon­tos ese­mény akkor még tart, azon is raj­ta tart­juk a szemünket.

– Hiá­ba írunk janu­árt, a Sport­rá­dió sem ese­mény­te­len idő­szak­ban indul, tart a fér­fi kézi­lab­da Euró­pa-baj­nok­ság, hét­főn kez­dő­dik a tenisz Aust­ra­li­an Open is, majd jön a pekin­gi téli olim­pia…
– Mind­egyik­re készü­lünk, a rádió kon­cep­ci­ó­já­nak része, hogy nagyon szo­ros szak­mai együtt­mű­kö­dés­re törek­szünk a Nem­ze­ti Sport­tal, mert hiszünk abban, hogy a sport­na­pi­lap szer­kesz­tő­sé­ge, az újság­írók, akik rég­óta, akár néhány évti­ze­de dol­goz­nak a sport­na­pi­lap­nak, hasz­nos tag­jai lehet­nek a rádi­ós élet­nek is. Hiszen ott van­nak az ese­mé­nye­ken, a műsor­ve­ze­tőnk rá tud tőlük kér­dez­ni a han­gu­lat­ra, a körül­mé­nyek­re, a hely­szí­ni ízek­re, éppen ez az, ami­ről pél­dá­ul az autó­ban ülő ember szí­ve­sen hall.

– Mek­ko­rát akar mar­kol­ni a Sport­rá­dió?
– Abból indu­lunk ki, hogy min­den­ben ott van a sport. Tud­juk, sokan vár­tak arra, hogy legyen egy ilyen rádió, amely­ben min­den­ki meg­ta­lál­ja a maga helyét. Ter­mé­sze­te­sen kiemel­ten fog­lal­ko­zunk majd a csa­pat­spor­tok hazai baj­nok­sá­ga­i­val, az összes olim­pi­ai és nem olim­pi­ai sport­ág­gal, a Nem­ze­ti Sport tudó­sí­tói vidé­ki, kül­ho­ni és kül­föl­di ese­mé­nyek­ről is beje­lent­kez­nek, s lesz­nek olyan sávok, ame­lyek kimon­dot­tan port­ré­be­szél­ge­té­sek­re adnak lehe­tő­sé­get, jel­lem­ző­en huszon­két óra után. De ele­mez­zük majd a hét­vé­ge ese­mé­nye­it, újí­tás­ként a már meg­je­lent hazai sport­köny­vek amo­lyan han­gos­könyv­sze­rű bemu­ta­tá­sát is ter­vez­zük, és a már majd­hogy­nem elfe­le­dett egy­ko­ri nagy sztá­rok­kal is sze­ret­nénk fog­lal­koz­ni. Ha min­den jól megy, szom­ba­ton és vasár­nap este Sze­pe­si György Sport TV‑s inter­jú­i­nak hang­anya­ga kerül adás­ba. Mind­ezek mel­lett a sport­fo­ga­dás­nak, a foga­dók­nak is fon­tos fóru­ma lesz a Sportrádió.

Ter­mé­sze­te­sen a követ­ke­ző hetek fon­tos sport­ese­mé­nye­i­vel, így a lab­da­rú­gó NB I‑gyel, a teni­sze­zők Aust­ra­li­an Open­jé­vel, a fér­fi kézi­lab­da Euró­pa-baj­nok­ság­gal és a téli olim­pi­á­val is kiemel­ten fog­lal­ko­zik majd a hét­főn indu­ló Sportrádió

– A hét­vé­ge miben külön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól?
– Főleg abban, hogy amíg a hét­köz­na­pok dél­után négy­től este tízig tar­tó idő­sza­kát pró­bál­tuk tema­ti­zál­ni, a hét­vé­gé­ken már a dél­utá­ni idő­szak­ban is az aktu­á­li­san zaj­ló ese­mé­nyek­re fókusz­á­lunk. Fon­tos, hogy nem köz­ve­tí­te­ni sze­ret­nénk, a hall­ga­tói szo­ká­sok ennek ma már nem ked­vez­nek. Ellen­ben min­den­hol ott leszünk, igyek­szünk tel­jes körű kiszol­gá­lást nyúj­ta­ni arról, hogy a sport­vi­lág­ban éppen mi történik.

– Akkor mond­junk neve­ket: kik lesz­nek a műsor­ve­ze­tők?
– A reg­ge­li műso­run­kat hét köz­ben hat­tól tízig Har­sá­nyi Leven­te és Risz­tov Éva veze­ti majd. Har­sá­nyi Leven­te elké­pesz­tő rádi­ós rutin­nal és tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zik, nem utol­só­sor­ban a reg­ge­li műso­rok terén, fel tud kel­ni haj­nal­ban hét­fő­től pén­te­kig, janu­ár­tól decem­be­rig, és remek reg­ge­li műsort tud pre­zen­tál­ni. Sze­rin­tem a pia­con nem sok ilyen ember van, főként aki ennyi­re kötő­dik a sport­hoz, mint ő. Risz­tov Éva mel­lett pedig az szól, hogy min­den­kép­pen sze­ret­tünk vol­na spor­to­lót a műsor­ba, őt nem kell bemu­tat­ni, olim­pi­ai baj­nok úszó, nagyon jó fej, sze­ret­jük a stí­lu­sát, biz­tos vagyok ben­ne, hogy kivá­ló választás.

– Nap­köz­ben?
– Sza­ni Roland és Gaz­dag Krisz­ti­na lesz a reg­ge­li és az esti műsor köz­ti idő­szak műsor­ve­ze­tő­je, ők a sport kulisszái mögé viszik be a hall­ga­tót. Dél­után négy­től este tízig pedig jön a fő idő­sá­vunk, amely­nek házi­gaz­dái ismert nevek lesz­nek, Szu­jó Zol­tán, Csisz­tu Zsu­zsa, Sze­gő Tibor vagy Lan­tos Gábor ül majd a mik­ro­fon mögé. A hét­vé­gén pedig olyan klasszi­kus sport­rá­di­ós műsor­ve­ze­tő­ket hall­hat­nak, mint Virá­nyi Zsolt, Németh Kor­nél, Per­jé­si Tamás, Hor­váth Ger­gő, Balogh Balázs és mások. Ugyan­ak­kor a lényeg, hogy itt kicsit más jel­le­gű lesz a műsor, mint hét­köz­nap, olya­nok­ra épí­tünk, akik vet­tek már részt kör­kap­cso­lás­sze­rű műso­rok­ban. De szá­mí­tunk a szak­ma nagy öreg­je­i­nek ész­re­vé­te­le­i­re, a ripor­ter­le­gen­da Török Lász­ló pél­dá­ul idő­ről idő­re jegy­ze­tek­kel jelent­ke­zik majd.

– A vidé­ken vagy a hatá­ro­kon túl élők szá­má­ra fon­tos hír, hogy a Sport­rá­dió online is sugá­roz.
– Mivel a rádió lefe­dett­sé­ge nem teszi lehe­tő­vé, hogy az egész ország­ban hall­ha­tó­ak legyünk, ezért talál­tuk ki, hogy a nagyon szé­les bázis­sal ren­del­ke­ző, velünk amúgy is szo­ros szak­mai kap­cso­lat­ban álló, a sport­ban piac­ve­ze­tő Nem­ze­ti Sport online felü­le­tén nem csu­pán hatá­ra­in­kon belül, de a világ bár­me­lyik részén követ­he­tő lesz a Sport­rá­dió. Itt élő­ben folya­ma­to­san elér­he­tő lesz az adás, és az nso​.hu olda­lá­ról el is lehet jut­ni a rádió online felü­le­té­re, ahol a leen­dő műso­rok és a ven­dé­gek is elő­re lekövethetők.

– Mik az első vissz­han­gok, mit szól a Sport­rá­dió bein­du­lá­sá­hoz a magyar sport­élet?
– Azt sze­ret­nénk, ha a magyar sport sze­rep­lői érez­nék, hogy ez a rádió az övék. Igen­is lás­sa azt a Magyar Para­lim­pi­ai Bizott­ság, a teke­szö­vet­ség, de a tol­las­lab­da-szö­vet­ség is, hogy nem­csak a kiemelt sport­ágak­kal, hanem a magyar sport tel­jes spekt­ru­má­val is sze­ret­nénk fog­lal­koz­ni, min­den­ki meg­kap­ja a Sport­rá­di­ó­ban a felületet.

– Kicsit déja vu érzé­sem van, mind­ez kísér­te­ti­e­sen emlé­kez­tet az ala­pí­tó főszer­kesz­tő­ként ugyan­csak álta­lad jegy­zett M4 Sport 2015 júli­u­si indu­lá­sá­ra.
– Hason­ló gon­do­la­tok­kal és elkép­ze­lé­sek­kel vág­tam bele abba is. Lát­szik, hogy amit akkor és ott elin­dí­tot­tunk, az nagyon sok­ban azóta sem vál­to­zott, vagy­is nem volt az olyan rossz gon­do­lat. Ott is az volt a cél, hogy a magyar sport érez­ze: a köz­mé­dia sport­csa­tor­ná­ja a ren­del­ke­zé­sé­re áll. Sze­ret­nénk, ha a Sport­rá­di­ó­nál is azt érez­né. Úgy látom, a magyar sport­mé­dia örül annak, hogy a rádió elindul.

– Milyen zenék­re szá­mít­hat a hall­ga­tó?
– Egy­ér­tel­mű­en a kilenc­ve­nes évek­től nap­ja­in­kig ter­je­dő mainst­ream a cél, olyan szá­mo­kat sze­ret­nénk a track­lis­tá­ra, azaz az adás­ba szer­kesz­te­ni, ame­lye­ket ismer­nek és sze­ret­nek az embe­rek. Ben­ne sok hazai zené­vel, ami­vel kap­cso­lat­ban tet­tünk is egy vál­la­lást, de amúgy is hiszünk abban, hogy a magyar elő­adók­nak helyük van egy magyar sport­rá­di­ó­ban. A csa­tor­na, vagy ha a szlo­ge­nünk­höz ragasz­ko­dom, a győz­te­sek hang­ja pedig Epres Atti­la Jászai Mari-díjas szí­nész, aki nem csu­pán Jason Stat­ham magyar szink­ron­ja, hanem akár­csak a kol­lé­gák nagy része, ő is hihe­tet­le­nül kötő­dik a sport­hoz. Mert nálunk már most is ez az alap, ezt hét­fő­től min­den­ki meg­lát­ja. Pon­to­sab­ban meghallja.

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu