Hírek Vélemények/Publicisztikák Ez a harc lesz a végső…

Ez a harc lesz a végső…

Növek­szik az ame­ri­kai tár­sa­da­lom ellen­ál­lá­sa a Biden-kor­mány­zat­tal szemben

Eins­tein úgy véle­ke­dett: azt nem tud­ja pon­to­san, hogy a har­ma­dik világ­há­bo­rút milyen fegy­ve­rek­kel fog­ják meg­vív­ni, de a negye­di­ket szin­te biz­tos, hogy botok­kal és kövek­kel. Ennek szel­le­mé­ben fon­tos kiemel­ni, hogy Joe Biden az első ame­ri­kai elnök, aki­nek esze ágá­ban nincs még csak kom­mu­ni­kál­ni sem egy hábo­rús hely­zet békés ren­de­zé­sé­ről. Biden és az őt támo­ga­tó glo­ba­lis­ta körök, úgy tűnik, való­di hábo­rús uszí­tók. Armag­ed­dont min­den­áron! Az orosz – ukrán konf­lik­tust, amit való­já­ban Biden és Blin­ken biro­dal­mi akti­viz­mu­sa rob­ban­tott ki, úgy tekin­tik, mint­ha a saját hábo­rú­juk len­ne, amit min­den­áron „győ­ze­lem­re” kell vin­ni. Mind­ezt az ame­ri­kai adó­fi­ze­tők és az euró­pa­i­ak pénztárcájából.

De miért teszik mind­ezt? Mert fana­ti­kus libe­rá­lis ideo­ló­gi­ai meg­győ­ző­dé­sük erre sar­kall­ja őket. Ki akar­ják radí­roz­ni a kon­zer­va­tív, pat­ri­ó­ta vilá­got annak érde­ké­ben, hogy glo­ba­lis­ta törek­vé­se­i­ket aka­dály­ta­la­nul érvé­nye­sít­hes­sék. Jelen­leg még meg­van hoz­zá a mul­ti­na­ci­o­ná­lis cégek és a glo­bá­lis pénz­tő­ke hát­tér­tá­mo­ga­tá­sa, habár mind­ez ingo­vá­nyos tala­jon nyug­szik. Az ame­ri­kai állam­pol­gá­rok kez­de­nek nagyon türel­met­le­nek és dühö­sek len­ni az őket súj­tó újabb és újabb esze­ment szank­ci­ók és fegy­ver­szál­lí­tá­si akci­ók finan­szí­ro­zá­si ter­he­i­nek átvál­la­lá­sa miatt.

A napok­ban zaj­lott a sváj­ci Davo­s­ban a Világ­gaz­da­sá­gi Fórum elne­ve­zé­sű glo­ba­lis­ta show-műsor, ame­lyen ter­mé­sze­te­sen a kihagy­ha­tat­lan, celebstá­tu­sú ukrán elnök is fel­szó­lalt. Klaus Sch­wab, a fórum ala­pí­tó elnö­ké­nek köve­tői szin­te egy­han­gú­lag elítél­ték az orosz agresszi­ót, még­is akadt vala­ki, aki bele­ron­dí­tott a leve­sük­be. Ez pedig nem volt más, mint egy régi moto­ros az ame­ri­kai oldal­ról, aki­nek 99 éve­sen már nincs veszí­te­ni­va­ló­ja. Hen­ry Kis­sin­ger kije­len­tet­te, hogy vég­ze­tes stra­té­gia Orosz­or­szá­got meg­sem­mi­sí­te­ni, mert ezzel egy négy­száz éves euró­pai egyen­súly­hely­zet borul­hat fel, amely­nek kiszá­mít­ha­tat­lan követ­kez­mé­nyei lehet­nek. Nixon és Ford elnök volt kül­ügy­mi­nisz­te­re azt is meg­erő­sí­tet­te, hogy Ukraj­ná­nak terü­le­ti enged­mé­nye­ket kell ten­ni Orosz­or­szág­nak, ha a hábo­rút le kíván­ja zár­ni. Kis­sin­ger ismét reme­kelt. Lám, időn­ként érde­mes len­ne a bölcs öre­gek taná­csát is elfogadni!

Nevez­zük nevén a dol­go­kat: az elmúlt évti­ze­dek ideo­ló­gi­ai ámok­fu­tá­sa és a jelen­leg zaj­ló hábo­rú, amit a NATO vég nél­kü­li ter­jesz­ke­dé­se idé­zett elő, már-már egyen­ér­té­kű egy har­ma­dik világ­há­bo­rú­val. Mind­eköz­ben az Egye­sült Álla­mok, amely ország­nak hosszú éve­ken keresz­tül nem­csak állam­pol­gá­ra, de cso­dá­ló­ja is vol­tam, hitel­te­len szu­per­ha­ta­lom­má. Én kérek elné­zést! Sem az oro­szok, sem a kí­naiak, de még az észak-kore­a­i­ak vagy az irá­ni­ak sem okoz­nak annyi bajt, szen­ve­dést világ­szer­te, mint az USA arro­gáns kato­nai ter­jesz­ke­dé­se és ideo­ló­gi­ai intervencionalizmusa.

Akár­hogy is csű­rik-csa­var­ják a tör­tén­te­ket, ezút­tal nem az oro­szok, a kína­i­ak, a közel-kele­ti­ek vagy mások adták az első pofont. Hiá­ba putyi­noz­nak Bide­nék és a glo­ba­lis­ták éjt nap­pal­lá téve, hiá­ba hazud­ják le a csil­la­go­kat az égről, az Egye­sült Álla­mok és Nyu­gat-Euró­pa libe­rá­lis ideo­ló­gu­sai és a mögöt­tük álló pénz­tő­ke támad­ták meg a sza­bad gon­dol­ko­dá­sú, hagyo­mány­sze­re­tő szu­ve­rén nem­ze­te­ket világ­szer­te. Igen, az oro­szo­kat is ők támad­ják már jó ide­je. Hiszen a NATO folya­ma­tos ter­jesz­ke­dé­se Orosz­or­szág hatá­rai men­tén nyílt pro­vo­ká­ció, fel­ér egy tucat kubai raké­ta­krí­zis­sel, ami­ről 1962-ben azt hit­ték, hogy a világ­vé­gét fog­ja jelenteni.

A washing­to­ni és a brüssze­li elit világ­szer­te azon dol­go­zik, hogy a helyi bal­ol­da­li libe­rá­lis poli­ti­kai erők­kel össze­han­gol­va belül­ről for­mál­ja át a füg­get­len lel­kü­le­tű pat­ri­ó­ta nem­ze­te­ket. Ennek az „újra­in­dí­tá­si” folya­mat­nak egyik esz­kö­ze, hogy puccso­kat haj­ta­nak vég­re, ame­lyek egyi­ke (Maj­dan) leg­utóbb már kiver­te a biz­to­sí­té­kot az orosz veze­tés­nél. Ami ezután követ­ke­zett, azt pedig már saját bőrün­kön érez­zük. A nyu­ga­ti veze­tők ugyan­is még saját lakos­sá­guk ter­hé­re is értel­met­len bün­te­tő­szank­ci­ó­kat vezet­tek be Orosz­or­szág ellen, és öntik a fegy­ve­re­ket Ukraj­ná­ba, hogy legyőz­zék az oro­szo­kat. Mi ez, ha nem világ­há­bo­rú? Mind­ez egye­nes oko­zó­ja a hiper­inf­lá­ci­ó­nak, az egzisz­ten­ci­á­lis bizony­ta­lan­ság­nak, a féle­lem­nek és a gaz­da­sá­gi vál­ság­nak, ami kibon­ta­ko­zó­ban van a nyu­ga­ti impe­ri­a­lis­ták agresszi­ó­já­nak far­vi­zén. Az orosz – ukrán pro­xy­há­bo­rú tehát mind­össze csak az első lépés a „nagy újra­in­dí­tás” nevű tár­sas­já­ték sakktábláján.

Még­is, Ame­ri­ká­ban, ahol jelen­leg tar­tóz­ko­dom, érez­he­tő egy­faj­ta nem­tet­szés és bizo­nyos növek­vő ellen­ál­lás mind­ez­zel kap­cso­lat­ban. Ennek a rezisz­ten­ci­á­nak adott han­got nem­rég a CPAC kon­fe­ren­cia Buda­pes­ten. Az ame­ri­kai haza­fi­ak jelen­tős része nem akar hábo­rút, a jobb­ol­da­li ame­ri­ka­i­ak nem akar­ják meg­vál­toz­tat­ni a vilá­got. Nem akar­nak woke- és kri­ti­kus rassz­el­mé­let-okta­tást, eltör­lés­kul­tú­rát, BLM-tér­de­pel­te­tést, kor­lát­lan ille­gá­lis beván­dor­lást és abor­tusz­jo­go­kat, LMBTQ-pri­vi­lé­gi­u­mo­kat, média­cen­zú­rát és neo­mar­xis­ta erőszakot.

Hason­ló témában

A CPAC Hun­gary margójára

A sza­bad­ság­sze­re­tő ame­ri­kai sza­va­zók mil­li­ó­i­ban lehet az utol­só remény arra néz­ve, hogy idén ősszel kisöp­rik a libe­rá­lis demok­ra­tá­kat a tör­vény­ho­zás épü­le­té­ből Washing­ton­ban. Az ame­ri­kai pat­ri­ó­tá­kat Biden és tár­sai ult­ra-MAGA közös­ség­ként aposzt­ro­fál­ják. A „MAGA” betű­szót már ismer­jük: Make Ame­ri­ca Gre­at Aga­in, azaz tegyük Ame­ri­kát ismét naggyá, ami Donald Trump elnök szlo­gen­je volt. Hol­ott ha bár­ki ult­ra­szél­ső­sé­ges az Egye­sült Álla­mok­ban, az nem a száz­mil­lió pat­ri­ó­ta sza­va­zó, hanem éppen hogy a bide­ni veze­tés. Biden elfo­ga­dott­sá­ga a lakos­ság köré­ben a leg­újabb fel­mé­ré­sek sze­rint har­minc­két szá­za­lék. Trump nép­sze­rű­sé­ge könnye­dén túl­szár­nyal­ja ezt a szin­tet. Tehát bagoly mond­ja veréb­nek, hogy nagyfejű.

A Nyu­gat ruszo­fó­bi­á­ja és Putyin elnök dik­tá­tor­ként való ábrá­zo­lá­sa rend­kí­vül átlát­szó és hazug kom­mu­ni­ká­ci­ós panel. Ugyan­is nem Putyin ava­tott Marx-szob­rot Tri­er váro­sá­ban 2018-ban, hanem a nyu­gat-euró­pai veze­tők, Jun­c­ker és egyéb euró­pai uni­ós tiszt­vi­se­lők fej­bó­lin­tá­sá­val. Majd később radi­ká­lis köve­tő­ik 2020-ban Lenin-szob­rot állí­tot­tak Gel­sen­kirchen­ben, miköz­ben esz­me­tár­sa­ik Kolum­busz- és Lin­coln-szob­ro­kat dön­tö­get­tek Ame­ri­ká­ban. A glo­ba­lis­ták napon­ta bom­báz­zák a demok­ra­ta ala­po­kon műkö­dő szu­ve­rén nem­ze­te­ket ideo­ló­gi­ai rakétáikkal.

Mind­ezt a jog­ál­la­mi­ság nevű boszor­kány­ül­dö­zés átlát­szó celo­fán­pa­pír­já­ba cso­ma­gol­va. Nyu­god­tan kimond­hat­juk tehát: ez a Nyu­gat már nem az a Nyu­gat. Nagy­szü­le­ink és déd­szü­le­ink elké­ped­ve ülné­nek ma a tele­ví­zió kép­er­nyő­je előtt. Az ő éle­tük­ben még azt sem tud­ták, hogy a libe­rá­li­sok mi fán terem­nek. Ma már tud­juk, hogy egy jó nagy „po-fán”.

És ezek után bár­ki is ki meri jelen­te­ni, hogy mind­ezek csak elszi­ge­telt jelen­sé­gek és nem egy össze­han­golt táma­dás a sza­bad világ ellen? Mi jöhet még? Mit töröl­het­nek még el? A már emlí­tett szo­bor­dön­tö­ge­tés, utcai erő­szak, tér­de­pel­te­tés, egyéb erő­sza­kos eltör­lés­kul­tú­ra és woke-mód­sze­rek min­tá­já­ra tovább lehet gon­dol­ni ezt a köve­te­lés­cso­ma­got. Napi­ren­den lehet pél­dá­ul a fehér lakos­ság egé­szé­nek eltör­lé­se, az idős embe­rek kiik­ta­tá­sa, a nem­ze­tek és a keresz­tény­ség betil­tá­sa, sőt egész Ame­ri­ka, Euró­pa és egyéb föld­ré­szek eltün­te­té­se és egy újfaj­ta „egy­vi­lág” lét­re­ho­zá­sa. Nem vélet­le­nül nevez­ték el New York­ban az új Világ­ke­res­ke­del­mi Köz­pont épü­le­tét One­World­nek, azaz Egyvilágnak.

A kese­rű humort fél­re­té­ve, úgy tűnik, mint­ha szép las­san for­rás­pont­hoz érkez­ne ez a glo­bá­lis ütkö­zet a hazá­ju­kat sze­re­tő, hagyo­mány­tisz­te­lő embe­rek és a libe­rá­lis, prog­resszív pro­vo­ká­to­rok között. Ahogy a keresz­tény lel­kü­le­tű Márai sugall­ta anno: az ate­is­ta-libe­rá­lis békét­len­ke­dők előbb-utóbb egy újabb világ­égést okoz­hat­nak majd. Nehéz csör­te lesz ez min­den­ki­nek, bele­ért­ve az agresszo­ro­kat és a békés, hazá­ju­kat és hagyo­má­nya­i­kat védő állam­pol­gá­ro­kat is. Már ha túl­éli mind­ezt az embe­ri­ség. Jézus Krisz­tus utol­só sza­va­i­val zárom gon­do­la­ta­i­mat: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tud­ják, mit cselekszenek!

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

For­rás: magyar​nem​zet​.hu