Hírek Vélemények/Publicisztikák Ez a harc lesz a végső

Ez a harc lesz a végső

Haj­da Iván,
a VDTA főszerkesztője

Külö­nös aktu­a­li­tást kezd kap­ni a rossz emlé­kű nem­zet­kö­zi mun­kás­moz­ga­lom egy­kor oly sokat éne­kelt „him­nu­sza”, főleg az a része, hogy …nem­zet­kö­zi­vé lesz a világ… 

A tör­té­ne­lem során nem elő­ször for­dul elő, hogy sike­res biro­dal­mak önnön zse­ni­a­li­tá­suk­tól meg­ré­sze­gült veze­tői saját, töké­le­tes­nek hitt modell­jü­ket kiter­jesz­te­nék, több­nyi­re erő­sza­ko­san, olyan más népek­re, akik nem fel­tét­le­nül akar­nak része­sei len­ni annak, de így, vagy úgy beke­be­le­zi őket a rendszer. 

Ezek a mes­ter­sé­ge­sen össze­tá­kolt rend­sze­rek aztán egy­től-egyig por­ba hul­lot­tak, hosszabb-rövi­debb reg­ná­lást köve­tő­en. Nekünk, magya­rok­nak is jutott belő­le bőven az Árpád-ház kiha­lá­sa óta. Nem­ze­tünk élet­ké­pes­sé­gét mutat­ja, hogy eddig siker­rel túl­él­tük az össze­set, hol­ott a magyar­ság meg­ma­ra­dá­sa sok­szor csak nüan­szo­kon múlt.

Hát­tér­ha­ta­lom, vagy globalizmus

Most viszont min­den eddi­gi­nél veszé­lye­sebb biro­da­lom bon­ta­ko­zik ki a sze­münk előtt, amely már itt kopog­tat hatá­ra­in­kon, sőt, elő­ör­sei már beszi­vá­rog­tak és csak a meg­fe­le­lő pil­la­nat­ra vár­nak, hogy átve­gyék a hatal­mat. A biro­da­lom ez eset­ben nem föld­raj­zi egy­sé­get takar, hanem egy olyan esz­me­rend­szert, amely évszá­za­do­kon keresz­tül nyer­te el mai for­má­ját, ez idő alatt kifej­lesz­tet­te ma már meg­ke­rül­he­tet­len gaz­da­sá­gi, pénz­ügyi, jogi, saj­tó – és egyéb intéz­mény­rend­sze­rét. Ideo­ló­gi­ai teret fog­lalt magá­nak a bal- és libe­rá­lis olda­lon, és ezen keresz­tül poli­ti­kai erő­te­re­ket teremtett. 

A glo­ba­lis­ták, mert könnyen kita­lál­ha­tó, hogy róluk van szó, terv­sze­rű­en halad­tak és elfog­lal­ták az Egye­sült Álla­mok majd­nem tel­jes intéz­mény­rend­sze­rét a had­se­reg­től kezd­ve a nem­zet­biz­ton­sá­gi, igaz­ság­ügyi szer­ve­ken keresz­tül más, az állam szem­pont­já­ból kul­cs­ap­pa­rá­tu­so­kig, mint pl. az egész­ség­ügy, a határ­vé­de­lem. Irá­nyít­ják a film – és zene­ipart, a spor­tot. Okta­tá­si intéz­mé­nye­ik, amik per­sze a saját elit­jük kép­zé­sé­nek kulcs­ele­mei, kiter­mel­ték a ban­kok és gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok csúcs­ve­ze­tő­it, vagy a poli­ti­ka meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­it. Később követ­kez­tek a nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek, az ENSZ, a NATO, majd átszi­vá­rog­tak Euró­pá­ba, és az uni­ós intéz­mény­rend­szer­ben fog­lal­tak pozíciókat.

Célok

Műkö­dé­sük leg­in­kább egy jól pros­pe­rá­ló, folya­ma­to­san növek­vő mul­ti­na­ci­o­ná­lis cég­re hason­lít. A köz­pont, vagy szűk csúcs­ve­ze­tés kita­lál­ja, mit akar, ezt a köz­pon­ti egy­sé­gek for­má­ba öntik, majd uta­sít­ják a peri­fé­ri­á­kat a vég­re­haj­tás­ra, legyen az a világ bár­mely pont­ján. Az utol­só har­minc évben aztán olyan átfo­gó tőke­kon­cent­rá­ci­ók jöt­tek lét­re, ame­lyek kiter­mel­ték azt néhány tucat vál­la­lat­bi­ro­dal­mat, ame­lyek ma már az egész vilá­gon min­den­ki éle­té­re befo­lyás­sal vannak.

Ilyen a Black­Rock, a Van­gu­ard, a BIG Tech cégek stb. Ezek jel­le­gük­nél, mére­tük­nél fog­va már nem kor­lá­toz­ha­tók vámok­kal, nem­ze­ti sza­bá­lyo­zá­sok­kal, más jogi kor­lá­tok­kal, hiszen mul­ti­na­ci­o­na­lis­ta hatal­muk min­de­nek felet­ti, ural­ják a világ ban­ki, pénz­ügyi, egész­ség­ügyi, ener­gia – , tech­no­ló­gi­ai, hadi, infor­ma­ti­kai, élel­mi­szer­ipa­ri stb. rendszereit. 

És itt érke­zünk el a glo­ba­lis­ták, avagy a hát­tér­ha­ta­lom való­di cél­ja­i­hoz, hiszen mind­ezek töké­le­tes műkö­dé­sé­hez szük­ség van az egy­sé­ges világ­kor­mány fel­ál­lí­tá­sá­ra. Ez a ter­ve­zett tes­tü­let majd a tel­jes boly­gó műkö­dé­sé­nek kont­roll­já­ra lesz hiva­tott és fel­ha­tal­ma­zott. A fel­ha­tal­ma­zást per­sze nem az álta­luk oly szí­ve­sen hasz­nált foga­lom, a demok­rá­cia kere­tei között ter­ve­zik meg­sze­rez­ni, hanem egy olyan kör­mön­font mód­szer segít­sé­gé­vel, mely­nek lénye­ge a káosz maga. 

Aki szisz­te­ma­ti­ku­san figye­li a glo­ba­lis­ták egy­re sza­po­ro­dó meg­nyil­vá­nu­lá­sa­it, régeb­bi, nem a köz­nek szó­ló, bel­ső körök­ből kiszi­vár­gott szán­dé­ka­it, az talán emlék­szik David Rocke­fel­ler 1994-es, az ENSZ Gaz­da­sá­gi Bizott­sá­ga előt­ti beszé­dé­nek kulcs­ele­mé­re, miszerint:

„Glo­bá­lis átala­ku­lás előtt állunk, csak a meg­fe­le­lő nagy vál­ság­ra van szük­sé­günk, és a nem­ze­tek elfo­gad­ják az új világrendet”

Lehet, hogy a 90-es évek­ben még vár­tak a meg­fe­le­lő mére­tű vál­ság­ra, aztán rájö­het­tek arra, hogy job­ban halad­nak, ha maguk idé­zik elő azo­kat. Továb­bi fel­is­me­rés lehe­tett, hogy a káoszt úgy lehet a leg­job­ban csúcs­ra járat­ni, ha egy­más­ra épü­lő, folya­ma­tos és az élet min­den terü­le­té­re kiter­je­dő, a világ leg­tá­vo­lab­bi sar­ká­ba is elju­tó vál­sá­go­kat terv­sze­rű­en ger­jesz­te­nek. Itt lép­tek be a mig­ráns­vál­ság, a pan­dé­mia, majd a régi-új fegy­ve­res konfliktusok.

Miköz­ben sokan még min­dig fölé­nye­sen legyin­te­nek és kon­te­ó­nak tart­ják az egy­sé­ges világ­kor­mány­nak még a léte­zé­sét is – bár ezek azok, akik az ille­gá­lis mig­rá­ci­ót gúnyos mosoly kísé­re­té­ben álprob­lé­má­nak tar­tot­ták még néhány éve –, eköz­ben ma már évi rend­sze­res­ség­gel Duba­i­ban World Govern­ment Sum­mit néven világ­kor­mány talál­ko­zót tartanak.

A leg­utób­bi, 2023-as össze­jö­ve­tel fő mot­tó­ja „a jövő kor­má­nya­i­nak ala­kí­tá­sa” volt, és részt vett raj­ta Klaus Sch­wab WEF-elnök, Elon Musk, Antó­nio Guter­res ENSZ-főtit­kár és Ted­rosz Geb­re­jeszusz WHO-igaz­ga­tó. Olyan témá­kat jár­tak kör­be, mint a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia, a meta­ver­zum, a szin­te­ti­kus bio­ló­gia és újfaj­ta űrtechnológiák. 

2024-ben a napok­ban véget ért csúcs­ta­lál­ko­zón Klaus Sch­wab meg­hír­det­te a „hum­anoc­ra­cia” korát, amely­be az embe­ri­ség a negye­dik ipa­ri for­ra­da­lom ered­mé­nye­i­nek segít­sé­gé­vel lép át.

Ebben az új kor­szak­ban az lesz a világ ura, aki rövid időn belül kész lesz alkal­maz­ni a fizi­kai, digi­tá­lis és bio­ló­gi­ai képes­sé­gek fúzi­ó­já­ból faka­dó előnyöket. 

Noha ezek a fogal­mak az átlag­em­ber szá­má­ra még a sci-fi kate­gó­ri­á­já­ba tar­toz­nak, ne legye­nek illú­zi­ó­ink, az Agen­da 2030 bekö­vet­kez­te kínos gyor­sa­ság­gal közeleg. 

Hogy mi az előbb emlí­tett prog­ram, kik és milyen szer­ve­ze­tek a glo­ba­liz­mus elkö­te­le­zett bás­tyái, arról a követ­ke­ző rész­ben olvas­hat­nak majd. 

For­rás: vdtab​log​.hu