Hírek Elszakított területi hirek Éve­kig egy buka­res­ti fiók­ban poro­so­dott Sep­si­szent­györgy zász­ló­ja, de hama­ro­san kitűz­ve láthatjuk

Éve­kig egy buka­res­ti fiók­ban poro­so­dott Sep­si­szent­györgy zász­ló­ja, de hama­ro­san kitűz­ve láthatjuk

Amint a Sep­si­szent­györgy zász­ló­já­ról szó­ló kor­mány­ha­tá­ro­zat meg­je­le­nik a Hiva­ta­los Köz­löny­ben, a város­zász­lót kitű­zik a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal és az alá­ren­delt intéz­mé­nyek hom­lok­za­tá­ra – mond­ta csü­tör­tö­ki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Antal Árpád polgármester. 

• Fotó: Bíró Blanka 

A város­ve­ze­tő fel­idéz­te, hogy a helyi önkor­mány­zat 2010. janu­ár 28-án fogad­ta el a zász­ló­ról szó­ló hatá­ro­za­tot, azután követ­ke­zett a „cir­kusz”: pre­fek­tu­si fel­szó­lí­tá­sok, Dan Tan­asă által indí­tott per. A Bras­sói Táb­la­bí­ró­ság 2016 júni­u­sá­ban – hat és fél év után – kimond­ta, hogy a város nem hasz­nál­hat­ja a zászlóját.

Ezt elő­re lát­ták, így ami­kor 2015-ben a par­la­ment elfo­gad­ta a 141-es tör­vényt, amely kimond­ja, hogy a megyei és a tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok­nak lehet saját zász­ló­juk, Sep­si­szent­györgy az elsők között, a jog­sza­bály meg­je­le­né­sé­nek nap­ján fogad­ta el az új hatá­ro­za­tot a zász­ló­ról. Min­den pro­ce­dú­rát szi­go­rú­an betart­va fogad­ták el a hatá­ro­za­tot, és elküld­ték a fej­lesz­té­si minisz­té­ri­um­ba, hogy ter­jessze a kor­mány elé. 

A fej­lesz­té­si minisz­té­ri­um­ban azt a hatá­ro­za­tot 2015-ben betet­ték egy fiók­ba, idén janu­ár­ban vet­te ki onnan Cseke Atti­la minisz­ter – idéz­te fel a polgármester. 

Hoz­zá­tet­te, ez is jó pél­da arra, hogy hiá­ba van jog­sza­bály, ha nem akar­ják betar­tat­ni: az elő­re lépés­hez kell aka­rat és jelenlét.

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón jelen lévő Tamás Sán­dor Kovász­na megyei tanács­el­nök elmond­ta, a megyei önkor­mány­zat is elfo­gad­ta saját hatá­ro­za­tát még 2015-ben a saját zász­ló­ról, és elküld­ték a fej­lesz­té­si minisz­té­ri­um­ba – most arra vár­nak, hogy hat év után azt is hivatalosítsák.

Sep­si­szent­györgy zász­ló­ja egyéb­ként arany és kék sávos, köze­pén a tele­pü­lés címe­rét ábrá­zol­ja. A címer pajzs ala­kú, raj­ta kék mező­ben a vár és a temp­lom, felet­te arany nap és ezüst hold. A vár előtt három zöld mező, raj­ta a tele­pü­lés védő­szent­je és név­adó­ja, a lovon ülő Szent György és a sár­kány látható.

For­rás: sze​kely​hon​.ro