Hírek Elszakított területi hirek Euró­pá­ban is nép­sze­rű lett a szé­ke­lyek kezdeményezése

Euró­pá­ban is nép­sze­rű lett a szé­ke­lyek kezdeményezése

Sokan Spa­nyol­or­szág­ból és Svéd­or­szág­ból írták alá az online petíciót 

Egy­re töb­ben áll­nak a szé­kely petí­ció mel­lé, az egy­re több ismert és elis­mert művész, zenész és spor­to­ló támo­ga­tá­sá­nak is köszönhe­tően meg­sza­po­rod­tak az online tér­ben leadott szig­nók. Köz­ben Kovács Ákos, Rudolf Péter és Maj­ka után Gesz­ti Péter és Bunyós Pityu is kiállt a szé­ke­lyek ügye mellett

Két nap alatt csak­nem ezren csat­la­koz­tak a szé­ke­lyek kez­de­mé­nye­zé­sé­hez, ráadásul

nagyon sokan Kár­pát-meden­cén kívü­li állam­ból, Spa­nyol­or­szág­ból vagy éppen Svéd­or­szág­ból írták alá az online petíciót.

A vál­to­zás szem­be­tű­nő, mert ami­óta júli­us köze­pén újra­in­dult az online alá­írás­gyűj­tés, össze­sen alig több mint hat­ezer szig­nó érke­zett a kez­de­mé­nye­zés­hez. A támo­ga­tá­sok­ra pedig nagy szük­ség van, mert május 7‑ig össze­gyűlt ugyan a szük­sé­ges, több mint egy­mil­lió alá­írás, de csak Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban érték el a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott limitet.

Ahhoz viszont, hogy a szé­kely kez­de­mé­nye­zés érvé­nyes és ered­mé­nyes legyen, leg­alább továb­bi négy állam­ban össze kell gyűj­te­ni a kel­lő szá­mú aláírást.

Hosszú Katin­ka három­szo­ros olim­pi­ai baj­nok rek­lám­film­je is hoz­zá­já­rul a siker­hez Fotó: Nem­ze­ti Sport/Földi D. Attila

A nem­zet­kö­zi tér­ben, főként Spa­nyol­or­szág­ban meg­nö­ve­ke­dett sza­va­zat­szám­nak köze lehet ahhoz, hogy

elké­szült a szé­kely petí­ci­ót támo­ga­tó Hosszú Katin­ka rek­lám­film­je, amellyel az ­Írdalá.hu csa­pa­ta a kata­lá­nok közül igyek­szik minél töb­be­ket meg­nyer­ni a kezdeményezéshez.

A világ­hí­rű, három­szo­ros olim­pi­ai baj­nok spor­to­ló fél­per­ces rek­lám­film­jé­ben, angol nyel­ven – magyar fel­irat­tal – hív­ják fel a figyel­met arra, hogy az atlé­ták, spor­to­lók jel­lem­ző­en négy évig készül­nek egy-egy olim­pi­á­ra, míg a kata­lá­nok­nak 306 éve kell vár­ni­uk a sza­bad­sá­guk­ra. A rek­lám­film végén fel­tű­nik a kam­pány nem­zet­kö­zi olda­lá­nak címe, a Sig​ni​te​uro​pe​.com.

Hosszú Katin­ka mel­lett több hazai zenész és művész is csat­la­ko­zott az utób­bi hetek­ben a szé­ke­lyek ügyé­hez, Kovács Ákos, Rudolf Péter és Majo­ros Péter (Maj­ka) is

rövid rek­lám­film­ben tudat­ta: fon­tos­nak tart­ja a kez­de­mé­nye­zést, és a petí­ció alá­írá­sá­ra buz­dít mindenkit.

Oda­állt a szé­ke­lyek ügye mel­lé Gesz­ti Péter

dal­szö­veg­író, éne­kes, rek­lám­szak­em­ber is, aki sze­rint min­den kisebb­ség meg­ér­dem­li, hogy ugyan­olyan esé­lyei, lehe­tő­sé­gei legye­nek, mint az őket körül­ve­vő több­sé­gi tár­sa­da­lom­nak. – A szé­ke­lye­ket is meg­il­le­ti mind­ez, ami az összes töb­bi euró­pai kisebb­sé­get, az, hogy ápol­has­sák a hagyo­má­nya­i­kat, a kul­tú­rá­ju­kat, a nyel­vü­ket, és hogy ugyan­olyan poli­ti­kai joga­ik legye­nek, mint bár­mely más nép­nek – emel­te ki Gesz­ti Péter. Hozzátette:

nem sza­bad hagy­ni, hogy egyes régi­ók azért süllyed­je­nek le, mert jel­lem­ző­en kisebb­sé­gek lakják.

Sza­vai sze­rint ezek­nek a régi­ók­nak ugyan­olyan támo­ga­tás és jog jár, mint a több­sé­gi nem­zet­ré­szek­nek. Köz­ben kiállt az alá­írás­gyűj­tés mel­lett Bunyós Pityu is, a zenész kiemel­te: ezt a kez­de­mé­nye­zést támo­gat­nia kell mindenkinek.

For­rás: Magyar Nemzet