Hírek Magyarországi hírek Euró­pa baj­ban van

Euró­pa baj­ban van

Euró­pa azért van baj­ban, mert nem tud­ta meg­ha­tá­roz­ni a helyét a világ­gaz­da­ság­ban, és nem tudott olyan fon­tos sze­rep­lő­vé vál­ni, mint az Egye­sült Álla­mok vagy Kína – ezt a minisz­ter­el­nök mond­ta a 15. Ble­di Stra­té­gi­ai Fóru­mon Szlo­vé­ni­á­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyoz­ta, az Euró­pai Unió jövő­be­li sike­ré­nek zálo­ga a közös kato­nai védel­mi kapa­ci­tás kiala­kí­tá­sa, és ver­seny­ké­pes gaz­da­ság lét­re­ho­zá­sa, amely­nek motor­ja Közép-Euró­pa lehet.

Euró­pa jövő­je, a koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta kihí­vá­sok és a közép-kelet euró­pai orszá­gok együtt­mű­kö­dé­se volt a téma azon a kerek­asz­tal-beszél­ge­té­sen, ame­lyen több ország állam- és kor­mány­fő­je vett részt a szlo­vé­ni­ai Bled­ben. Orbán Vik­tor arról beszélt, hogy Euró­pa baj­ban van, mert nem sike­rült meg­ha­tá­roz­nia új helyét a nem­zet­kö­zi gazdaságban.

„Nem hatá­roz­tuk meg új pozí­ci­ón­kat a glo­bá­lis gaz­da­ság­ban. Pszi­cho­ló­gi­ai szem­pont­ból nem könnyű meg­ér­te­ni a kon­ti­nens­nek azt, hogy nem vagyunk töb­bé köz­pon­ti játé­ko­sok. Ellen­tét­ben Kíná­val és az Egye­sült Álla­mok­kal, ők azok. A modern gaz­da­ság­ra leg­in­kább a had­se­re­gek van­nak hatás­sal. Miu­tán Euró­pá­nak nincs saját had­ere­je, nincs közös tudo­má­nyos-tech­ni­kai poten­ci­ál­ja, így nem tudunk az első vonal­ban len­ni. Euró­pá­nak meg kell érte­nie, hogy már nincs az első osz­tály­ban, és nin­cse­nek meg­ha­tá­ro­zó akto­rok. A mi hely­ze­tünk más, és egy­ér­tel­mű­vé kell ten­nünk, hogy mik ezek, és mik ezek­nek a következményei.”

- mond­ta Orbán Viktor.

A minisz­ter­el­nök úgy fogal­ma­zott, hogy Magyar­or­szá­gon való­já­ban az intel­lek­tu­á­lis szu­ve­re­ni­tá­sért zaj­lik harc.

„Vissza sze­ret­nénk tér­ni azok­hoz az idők­höz intel­lek­tu­á­li­san, ami­kor tisz­tán vitat­koz­hat­tunk a fő érté­kek­ről, mint csa­lád, nem­zet, kul­tú­ra, val­lás, mig­rá­ció. Nem csak egyet­len kon­cep­ci­ót sze­ret­nénk, ame­lyet min­den­ki elfo­gad, mert nincs libe­rá­lis kon­cep­ci­ónk rá. Nekünk keresz­tény-demok­ra­ta elkép­ze­lé­se­ink van­nak ezek­ben a kérdésekben.”

- tet­te hoz­zá a miniszterelnök

A tel­jes cikk itt olvas­ha­tó: https://​hirtv​.hu/​h​i​r​t​v​k​u​l​f​o​l​d​/​o​r​b​a​n​-​v​i​k​t​o​r​-​e​u​r​o​p​a​-​b​a​j​b​a​n​-​v​a​n​-​2​5​0​7​423

For­rás: HírTV – MTI