Hírek Magyarországi hírek Euró­pa a keresz­tény hit meg­tar­tá­sa nél­kül csu­pán föld­raj­zi foga­lom lenne

Euró­pa a keresz­tény hit meg­tar­tá­sa nél­kül csu­pán föld­raj­zi foga­lom lenne

Euró­pa a keresz­tény hit meg­tar­tá­sa nél­kül csu­pán föld­raj­zi foga­lom len­ne – jelen­tet­te ki Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra a fel­vi­dé­ki Besz­ter­ce­bá­nyán csü­tör­tö­kön. 

Az állam­tit­kár erről a helyi Szent Erzsé­bet-temp­lom­ban szólt, ahol beszé­det mon­dott a 14. szá­za­di egy­há­zi épü­let – magyar kor­mány­tá­mo­ga­tás­sal fel­újí­tott – Szent Anna-kápol­ná­já­nak ünne­pé­lyes átadá­sán. Hang­sú­lyoz­ta: a mai Euró­pa egyik leg­na­gyobb kihí­vá­sa, hogy meg tudja‑e őriz­ni gyö­ke­re­it, és eze­ket a gyö­ke­re­ket hasz­nál­va tovább tud‑e élni. Hoz­zá­tet­te: Euró­pa szá­má­ra a keresz­tény­ség olyan kul­tu­rá­lis össze­tar­tó erő, amely ha elvész, akkor a tér­kép­re még ráír­hat­juk, hogy Euró­pa, de az már csak föld­raj­zi foga­lom marad.

Potá­pi Árpád János kiemel­te: a kor­mány az elmúlt 12 évben min­dent meg­tett a magyar csa­lá­dok és a keresz­tény­ség védel­mé­ben. Rámu­ta­tott, hogy az elmúlt évek során a kor­mány segít­sé­gé­vel a Kár­pát-meden­cé­ben közel három­ezer temp­lom újult meg, közü­lük mint­egy 1600 Magyar­or­szá­gon kívül. Hoz­zá­fűz­te: ezek­nek az egy­há­zi épü­le­tek­nek a fel­újí­tá­sa, azon túl, hogy a keresz­tény hit erő­sí­té­sét szol­gál­ja, a kul­tu­rá­lis közös­sé­gi tér meg­erő­sí­té­sé­hez is hozzájárul.

Az állam­tit­kár beszé­dé­ben szólt arról is, hogy a magya­ro­kat és a szlo­vá­ko­kat a szá­muk­ra iden­ti­tás­kép­ző keresz­tény­sé­gen kívül közös tör­té­nel­mük és közös Kár­pát-meden­cei kul­tú­rá­juk is összeköti.

Össze­köt ben­nün­ket közös keresz­tény hitünk, hiszen nincs a vilá­gon még egy olyan ural­ko­dói csa­lád, amely ennyi szen­tet adott vol­na a keresz­tény egy­ház­nak – jelen­tet­te ki Potá­pi Árpád János az Árpád-házi kirá­lyok­ra utal­va. Rámu­ta­tott: Besz­ter­ce­bá­nyát IV. Béla ala­pí­tot­ta, s éppen az ő test­vé­re, Árpád-házi Szent Erzsé­bet nevét vise­li a temp­lom is, amely­nek kápol­ná­ja most megújult.

Szent Anna-kápol­na a Szent Erzsé­bet-temp­lom leg­ré­geb­bi része. A kápol­na fel­újí­tá­sát 37 és fél mil­lió forint­tal támo­gat­ta a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai Államtitkársága.

For­rás: demok​ra​ta​.hu