Hírek Sport hirek Euro 2020: ma este 9‑kor kez­dő­rú­gás Rómában

Euro 2020: ma este 9‑kor kez­dő­rú­gás Rómában

Ma este kilenc­kor meg­kez­dő­dik a lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­ság. A nyi­tó­mér­kő­zé­sen Rómá­ban talál­ko­zik az olasz és a török válo­ga­tott. Sza­lai Ádá­mék csak jövő ked­den lép­nek pályá­ra – telt ház előtt – a Pus­kás Aré­ná­ban Cris­ti­a­no Ronal­dó­val fel­ál­ló Por­tu­gá­lia ellen.

A házi­gaz­da olasz gár­da önbi­za­lom­mal tel­ve vár­hat­ja a raj­tot, hiszen három éve nem kapott ki Rober­to Man­ci­ni szö­vet­sé­gi kapi­tány csa­pa­ta, és soro­zat­ban nyol­ca­dik győ­zel­mé­nél jár. Igaz, a jár­vány­hely­zet miatt csak 18 ezer néző biz­tat­hat­ja a csa­pa­tot a 82 ezres Sta­dio Olimpicóban. 

Mint isme­re­tes, a buda­pes­ti Pus­kás Aré­na az egyet­len a 11 hely­szín közül, ahol telt ház előtt ját­sza­nak. Igaz, védett­sé­gi iga­zol­vány­hoz kötik a szur­ko­lók rész­vé­te­lét. A leg­ke­ve­sebb nézőt Mün­chen fogad­ja, az Alli­anz Aré­ná­ban – ahol a magyar csa­pat is pályá­ra lép majd – csak 14 ezren lehetnek.

A dicső­sé­gen kívül pén­zért, nem is kevé­sért küz­de­nek a válo­ga­tot­tak. Már a rész­vé­te­lért is 9,25 mil­lió eurót adnak, a cso­port­mér­kő­zé­se­ken a győ­ze­le­mért továb­bi 1,5 mil­lió, a dön­tet­le­nért 750 ezer euró jár. Az Euró­pa-baj­nok jutal­ma 10 mil­lió, az ezüst­ér­me­sé 7 mil­lió euró. Össze­sen 371 mil­lió eurót osz­ta­nak szét, 70 mil­li­ó­val töb­bet, mint négy éve.

Saj­nos a magyar csa­pat Eb-kilá­tá­sai nem a leg­ked­ve­zőb­bek, a cím­vé­dő Por­tu­gá­lia mel­lett a vb-győz­tes Fran­cia­or­szág és a koráb­bi négy­sze­res világ­baj­nok néme­tek elle­né­ben kel­le­ne tovább­jut­ni. Nem cso­da, hogy a magyar válo­ga­tott eset­le­ges Eb-győ­zel­mé­re 401-sze­res pénzt fizet­ne a Wil­li­am Hill brit foga­dó­iro­da. Ennél töb­bet (501) csak a fin­nek és a mace­dó­nok dia­da­la érne. A magyar dön­tő 226‑, az elő­dön­tő 81‑, a negyed­dön­tő 26‑, míg a nyol­cad­dön­tő 6,50-szeres pénzt fizet.


A vég­ső győ­ze­lem­re – papí­ron – a fran­cia, az angol és a bel­ga csa­pat a legesélyesebb.

For­rás: 888​.hu