Hírek Clevelandi hirek Eucha­risz­tia és Kong­resszus: Dr. Bóna Richárd atya gon­do­la­tai Cleve­land­ból + Videó

Eucha­risz­tia és Kong­resszus: Dr. Bóna Richárd atya gon­do­la­tai Cleve­land­ból + Videó

Dr. Bóna Richárd atya több mint húsz éve él az Egye­sült Álla­mok­ban, 1999-ben, 23 éves korá­ban került Pozsony­ból Cleve­land­be. Öt évig tanult a Pozso­nyi Hit­tu­do­má­nyi Főis­ko­lán, majd teo­ló­gi­ai tanul­má­nya­it a cleve­landi sze­mi­ná­ri­um­ban foly­tat­ta és fejez­te be. 2003-ban szen­tel­ték pap­pá a cleve­landi szé­kes­egy­ház­ban. Első állo­más­he­lye Roc­ky River­ben a Szent Kris­tóf-temp­lom volt. Négy­év­nyi papi szol­gá­lat után Nor­th Royal­ton Szent Albert-egy­ház­köz­sé­gé­be helyez­ték. Idő­köz­ben püs­pö­ke biz­ta­tá­sá­ra Washing­ton DC-ben meg­sze­rez­te máso­dik dip­lo­má­ját és a dok­to­ri címet kánon­jog­ból. Tudá­sát azóta az egy­ház­me­gyei bíró­sá­gon kama­toz­tat­ja. Mind­emel­lett ez év nya­rá­tól a cleve­landi Szent Imre- és Szent Erzsé­bet-egy­ház­köz­sé­gek magyar plé­bá­no­sa. Gon­do­la­ta­it az Eucha­risz­ti­á­ról az Éle­tünk – Az euró­pai magyar kato­li­ku­sok lap­jának kiadó­hi­va­ta­la-szer­kesz­tő­sé­ge és a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány közös fel­ké­ré­sé­re osz­tot­ta meg a nyilvánossággal.

Var­ga Gab­ri­el­la / Csi­bi Lóránd