Hírek Elszakított területi hirek Erő­sí­te­ni kell a diasz­pó­rá­ban élő gyer­me­kek magyar identitástudatát

Erő­sí­te­ni kell a diasz­pó­rá­ban élő gyer­me­kek magyar identitástudatát

„Kiemel­ten fon­tos, hogy meg­szó­lít­suk a diasz­pó­rá­ban élő gyer­me­ke­ket, kiala­kít­suk, meg­őriz­zük és erő­sít­sük ben­nük a magyar iden­ti­tás­tu­da­tot” – jelen­tet­te ki Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra csü­tör­tö­kön az innsb­ruc­ki magyar főkon­zu­lá­tu­son az „Egy­ség­ben a magyar diasz­pó­ra” cím­mel meg­ren­de­zett konferencián.

A pár­be­szé­det elin­dí­tó, hagyo­mány­te­rem­tő cél­lal meg­tar­tott ren­dez­vény­nek a júni­us 11-én átadott új innsb­ruc­ki főkon­zu­lá­tus adott ott­hont, és az egy­be­gyűl­te­ket – a nyu­gat-auszt­ri­ai és dél-tiro­li magya­rok egye­sü­le­te­i­nek kép­vi­se­lő­it – Beke János főkon­zul és Her­vé-Lóránth Ervin kul­tú­rá­ért és diasz­pó­rá­ért fele­lős dip­lo­ma­ta köszöntötte.

Potá­pi Árpád János az ese­mé­nyen szólt az elmúlt évek magyar nem­zet­po­li­ti­kai, illet­ve a – külö­nös tekin­tet­tel az auszt­ri­ai – diasz­pó­rá­ban elért ered­mé­nye­i­ről. Fel­idéz­te, hogy az Auszt­ri­á­ban élő magya­rok egy része – Bur­gen­land­ban – ősho­nos magyar nem­ze­ti kisebb­ség, másik részük pedig első­sor­ban az ’56-ban emig­rá­ci­ó­ra kény­sze­rül­tek, illet­ve leszár­ma­zot­ta­ik, továb­bá az oszt­rák föl­dön dol­go­zó magya­rok alkot­ta diszpóra-közösség.

Az állam­tit­kár hang­sú­lyoz­ta, hogy az ered­mé­nye­sen műkö­dő prog­ra­mok és pályá­za­tok cél­ja a kap­cso­lat­tar­tá­son túl­me­nő­en a magyar iden­ti­tás­tu­dat, a nem­ze­ti közös­ség­hez tar­to­zás erő­sí­té­se. A nem­zet­stra­té­gi­ai prog­ra­mon belül pedig kiemelt fon­tos­sá­gú­nak mond­ta az ország hatá­ra­in túl élő magyar gyer­me­kek meg­szó­lí­tá­sát, támo­ga­tá­sát. Mint fogal­ma­zott: e támo­ga­tás hét­vé­gi magyar isko­lák, anya­nyel­vi okta­tás, ösz­tön­díj­prog­ram, gyermek‑, ifjú­sá­gi, sport- és cser­kész­tá­bo­rok kere­té­ben ölt testet.

Potá­pi Árpád János kiemel­te: fon­tos, hogy a diasz­pó­rá­ban tevé­keny­ke­dő egye­sü­le­tek, szer­ve­ze­tek között jó együtt­mű­kö­dés ala­kul­jon ki, hogy haté­ko­nyab­ban tud­ják közös­ség­épí­tő mun­ká­ju­kat végez­ni, de sze­rin­te ezen túl­me­nő­en az is lénye­ges, hogy „meg­mu­tas­sák magu­kat” a befo­ga­dó ország több­sé­gi társadalmának.

A poli­ti­kus beszélt a koro­na­ví­rus-jár­vány utá­ni Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram kere­tén belül a diasz­pó­rák­nak meg­hir­de­tett pályá­za­tok­ról is. Elmond­ta, hogy e pályá­za­tok fej­lesz­té­sek­re és fel­újí­tá­sok­ra szó­ló első sza­ka­sza már lezá­rult, de a máso­dik pályá­za­ti kiírás, amely prog­ra­mo­kat és ren­dez­vé­nye­ket hiva­tott támo­gat­ni, még júli­us 30-áig vár­ja a jelentkezőket.

Szi­li Kata­lin minisz­ter­el­nö­ki meg­bí­zott vide­ó­üze­net­ben köszön­töt­te a kon­fe­ren­cia részt­ve­vő­it, és sike­re­ket kívánt a továb­bi munkájukhoz.

Potá­pi Árpád János két­na­pos útjá­nak során pén­te­ken az olasz­or­szá­gi dél-tiro­li tar­to­má­nyi par­la­ment elnö­ké­vel, Josef Nog­gler­ral, Bol­za­no váro­sá­nak pol­gár­mes­te­ré­vel, Ren­zo Cara­mas­chi­val és a dél-tiro­li magya­rok egye­sü­le­te­i­nek veze­tő­i­vel talál­ko­zik. A meg­be­szé­lé­sek témá­ja a magyar diasz­pó­ra-közös­sé­gek, illet­ve egye­sü­le­te­ik, vala­mint a helyi lakos­ság és poli­ti­ka közöt­ti együtt­mű­kö­dés lesz.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu