Hírek Elszakított területi hirek Ere­de­ti szép­sé­gé­ben fel­újít­va áldot­ták meg a kolozs­vá­ri Szent Mihály-temp­lo­mot (vide­ó­val)

Ere­de­ti szép­sé­gé­ben fel­újít­va áldot­ták meg a kolozs­vá­ri Szent Mihály-temp­lo­mot (vide­ó­val)

Ünne­pi szer­tar­tás kere­té­ben áldot­ták meg szom­bat dél­előtt négy évnyi fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok után az ere­de­ti szép­sé­gé­ben pom­pá­zó kolozs­vá­ri Szent Mihály-plé­bá­nia­temp­lo­mot. A ren­dez­vé­nyen szá­mos erdé­lyi és magyar­or­szá­gi egy­há­zi és vilá­gi sze­mé­lyi­ség vett részt.

Ünne­pi szent­mi­se kere­té­ben áldot­ták meg a négy­év­nyi meg­fe­szí­tett mun­ka után fel­újí­tott kolozs­vá­ri Szent Mihály temp­lo­mot szom­bat dél­előtt. A kin­cses város főte­rén álló, több mint hét­száz éves, zsú­fo­lá­sig meg­telt római kato­li­kus temp­lom ünne­pi ese­mé­nyén jelen vol­tak a magyar és a román test­vér­egy­há­zak képviselői.

A refor­má­tus egy­há­zat Kató Béla püs­pök, az uni­tá­ri­us egy­há­zat Kovács Ist­ván püs­pök, az even­gé­li­kus-luthe­rá­nus egy­há­zat Fehér Atti­la espe­res, a román görög kato­li­kus egy­há­zat pedig Cla­u­diu Luci­an Pop, Kolozs­vár görög­ka­to­li­kus püs­pö­ke kép­vi­sel­te. Mind a román, mind a magyar kor­mány kép­vi­se­lői is eljöt­tek Kolozsvárra. 

A kör­nyék római kato­li­kus pap­sá­gá­nak jelen­lé­té­ben meg­tar­tott ünne­pi szent­mi­sé­jé­ben Kovács Ger­gely gyu­la­fe­hér­vá­ri érsek a kolozs­vá­ri Szent Mihály-temp­lo­mot Erdély kiemel­ke­dő temp­lo­má­nak nevez­te, mely­nek hét­száz­éves tör­té­nel­me során falai között három erdé­lyi feje­del­met válasz­tot­tak és ötven ország­gyű­lés hely­szí­ne volt. E haj­lék nem csak őse­ink hitét szim­bo­li­zál­ja, akik meg­épí­tet­ték és belak­ták, hanem a mi hitün­ket is: a temp­lom a val­lá­si élet köz­pont­já­nak a hely­szí­ne. A temp­lom kapasz­ko­dá­si pont az Isten és az ember között

– fogal­ma­zott ünne­pi szent­be­szé­dé­ben a gyu­la­fe­hér­vá­ri érsek. 

Az ünne­pi szent­mi­se kere­té­ben a temp­lom oltá­rá­nak a szen­te­lé­sét a spa­nyol szár­ma­zá­sú Miguel Maury Buen­día pápai nun­ci­us, a Vati­kán buka­res­ti nagy­kö­ve­te végez­te el.

Csák János buda­pes­ti minisz­ter ezzel a mon­dat­tal kezd­te beszédét: 

„aki nem becsü­li meg a múlt­ját, az a jövő­jét is sem­mi­be veszi. A magyar tár­ca­ve­ze­tő sze­rint a kolozs­vá­ri Szent Mihály-temp­lom tör­té­ne­té­ben egy­más­ba fonó­dik az egye­te­mes keresz­tény­ség és a magyar sors. A magyar kul­tú­ra meg­tar­tó hatá­sá­ról szól­va, a buda­pes­ti poli­ti­kus úgy fogal­ma­zott, múl­tunk­ban, jele­nünk­ben és jövőnk­ben meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pe van a temp­lom­nak és isko­lá­nak. Nekünk első­sor­ban a jövőnk­re kell gon­dol­nunk. Őse­ink is azt vár­ják el tőlünk, hogy meg­őriz­zük az álta­luk ránk tes­tált örök­sé­get, amit a követ­ke­ző nem­ze­dé­kek­nek kell tovább adnunk.” 

Csák János

A minisz­ter szép együtt­mű­kö­dés­nek nevez­te a kato­li­kus egy­ház, az Euró­pai Unió, a magyar és a román kor­mány, vala­mint a helyi önkor­mány­zat össze­fo­gá­sát a temp­lom­fel­újí­tás során. 

For­rás: kro​ni​ka​on​line​.ro