Hírek Magyarországi hírek Erdő Péter: „Hiva­tá­sunk­nak érez­zük, hogy híd legyünk Kelet és Nyu­gat között”

Erdő Péter: „Hiva­tá­sunk­nak érez­zük, hogy híd legyünk Kelet és Nyu­gat között”

Erdő Péter szep­tem­ber 12-én a Hősök terén elmon­dott vasár­na­pi beszé­de ele­jén meg­kö­szön­te Ferenc pápá­nak, hogy elfo­gad­ta meg­hí­vá­sát és sze­mé­lye­sen celeb­rál­ja az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus záró szent­mi­sé­jét, a Sta­tio orbist. A magyar bíbo­ros emlé­kez­te­tett, hogy Szent XXIII. János pápa ide­je óta neve­zik az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­so­kat és főként ezek záró szent­mi­sé­it Sta­tio orbis­nak, vagy­is „olyan eucha­risz­ti­kus ünnep­nek, amely lát­ha­tó for­má­ban is meg­je­le­ní­ti az egyet­len nagy közös­ség lét­re­jöt­tét az Úr asz­ta­la körül”. Kiemel­te: a mai szent­mi­se „nagyon erős szim­bó­lum, amely kife­je­zi egy­sé­gün­ket Krisz­tus körül, Szent Péter utó­dá­nak veze­té­sé­vel”, vala­mint egy­há­zi mél­tó­sá­gok­kal és hívekkel.

Az öku­me­niz­mus­ra utal­va az esz­ter­go­mi érsek külön örö­mét fejez­te ki, hogy jelen volt I. Bart­ho­lo­ma­i­osz kons­tan­ti­ná­po­lyi pát­ri­ár­ka is. A nem keresz­té­nyek – így a zsi­dó­ság – kép­vi­se­lő­i­nek, vala­mint más világ­né­ze­tű­ek jelen­lé­te pedig Erdő Péter szá­má­ra azt mutat­ja, „az Egy­ház hiva­tá­sa az embe­rek között, hogy Krisz­tus kül­döt­te legyen a nem­ze­tek szá­má­ra”. A bíbo­ros utalt az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus jel­mon­da­tá­ra is. Mint fogal­ma­zott, maga Jézus Krisz­tus az élő vizek for­rá­sa, aki betel­je­sí­ti a zsol­tár esz­ka­to­lo­gi­kus ígé­re­tét: „Min­den for­rá­som belő­led fakad”. Rámu­ta­tott: „Krisz­tus a mi tanú­ság­té­te­lünk és ige­hir­de­té­sünk által sze­ret­ne eljut­ni az embe­rek­hez, a mi sze­re­tet­szol­gá­la­tunk által akar eljut­ni a sze­gé­nyek­hez, bete­gek­hez, üldö­zöt­tek­hez, a nyel­vük, etni­kai vagy nem­ze­ti hova­tar­to­zá­suk miatt ter­het hor­do­zók­hoz, és min­den olyan ember­hez, aki­nek az éle­te a világ sze­mé­ben nem értel­mes és nem érté­kes és aki két­ség­be­eset­ten kere­si útját”.

A magyar főpap beszé­dé­ben Buda­pes­tet a hidak váro­sá­nak nevez­te, ennek meg­fe­le­lő­en úgy fogal­ma­zott: „Hiva­tá­sunk­nak érez­zük, hogy híd legyünk Kelet és Nyu­gat között, a külön­bö­ző kul­tu­rá­lis és val­lá­si vilá­gok, a nem­ze­tek között.” A Szent­atya buda­pes­ti szent­mi­sé­jét köve­tő hiva­ta­los szlo­vá­ki­ai útjá­ra utal­va fel­ele­ve­ní­tet­te, hogy 15 éve írták alá a meg­bé­ké­lés és barát­ság doku­men­tu­mát a magyar és a szlo­vák Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia tag­jai, „amely­ből test­vé­ri­ség és köl­csö­nös együtt­mű­kö­dés bon­ta­ko­zott ki”.

Erdő Péter emlé­kez­te­tett a Misszi­ós kereszt több ezer kilo­mé­te­res, Magyar­or­szá­got és a kör­nye­ző orszá­go­kat érin­tő útjá­ra. A régió bol­dog­ja­i­nak és szent­je­i­nek erek­lyé­i­re utal­va azt mond­ta, „ma is meg­él­het­jük az élet­szent­sé­get az elmúlt évszá­zad nagy vér­ta­nú­i­nak és hit­val­ló­i­nak nyo­má­ban”. A magyar főpász­tor meg­em­lé­ke­zett a mai napon Var­só­ban bol­dog­gá ava­tott Ste­fan Wyszyńs­ki bíbo­ros­ról, majd hoz­zá­fűz­te: „Nagy sze­re­tet­tel őriz­zük Isten tisz­te­let­re­mél­tó szol­gá­ja, Mind­szenty József bíbo­ros emlé­két, aki a Krisz­tus irán­ti töret­len hűség pél­dá­ját nyúj­tot­ta Egy­há­zá­nak és népé­nek” – hoz­ta fel a bol­dog­gá ava­tás előtt álló magyar főpap élet­út­ját is.

A magyar főpász­tor a Misszi­ós kereszt máso­la­tát aján­dé­koz­ta Ferenc pápá­nak, végül fel­kér­te az egy­ház­főt a Sta­tio orbis szent­mi­se celeb­rá­lá­sá­ra „az egész Egy­ház nevé­ben és az egész Egy­há­zért”, hogy „betölt­hes­sük kül­de­té­sün­ket a világ­ban és a vilá­gért” – zár­ta beszé­dét Erdő Péter bíboros.

For­rás: NEK


Erdő Péter bíbo­ros köszön­tő­sza­vai a Sta­tio orbis szent­mi­sén

2021. szep­tem­ber 12.

Szent­sé­ges Atya!

Szív­ből köszön­jük, hogy elfo­gad­ta meg­hí­vá­sun­kat és sze­mé­lye­sen celeb­rál­ja az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus záró szentmiséjét!

Szent XXIII. János pápa ide­je óta az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­so­kat és főként ezek záró szent­mi­sé­it Sta­tio orbisnak nevez­zük, vagy­is olyan eucha­risz­ti­kus ünnep­nek, amely lát­ha­tó for­má­ban is meg­je­le­ní­ti az egyet­len nagy közös­ség lét­re­jöt­tét az Úr asz­ta­la körül. A mai szent­mi­se nagyon erős szim­bó­lum, amely kife­je­zi egy­sé­gün­ket Krisz­tus körül, Szent Péter utó­da veze­té­sé­vel, az egész világ­ból ide­ér­ke­zett püs­pö­kök­kel, papok­kal, dia­kó­nu­sok­kal, szer­ze­te­sek­kel és szer­ze­tes­nők­kel és vala­mennyi hívő­vel. Az öku­me­ni­kus jelen­lét kife­je­zi közös vágyun­kat min­den meg­ke­resz­telt ember egy­sé­ge iránt. Külön öröm szá­munk­ra, hogy itt lehet velünk Őszent­sé­ge, I. Bar­to­lo­ma­i­osz kons­tan­ti­ná­po­lyi pátriárka.

Az a tény, hogy jelen van­nak a nem keresz­té­nyek is, külö­nös­kép­pen a zsi­dó val­lás kép­vi­se­lői, de olya­nok is, akik­nek más a világ­né­ze­tük, szá­munk­ra az idők élő jelét mutat­ja, vagy­is az Egy­ház hiva­tá­sát az embe­rek között, hogy Krisz­tus kül­döt­te legyen a nem­ze­tek szá­má­ra. Ő maga, Jézus Krisz­tus az élő vizek for­rá­sa, aki betel­je­sí­ti a zsol­tár esz­ka­to­lo­gi­kus ígé­re­tét: „Min­den for­rá­som belő­led fakad” (Zsolt 87,6). Krisz­tus miben­nünk, Krisz­tus az Eucha­risz­ti­á­ban az örök élet és az örök bol­dog­ság for­rá­sa min­den nép szá­má­ra. A mi tanú­ság­té­te­lünk és ige­hir­de­té­sünk által sze­ret­ne eljut­ni az embe­rek­hez. A mi sze­re­tet­szol­gá­la­tunk által akar eljut­ni a sze­gé­nyek­hez, bete­gek­hez, üldö­zöt­tek­hez, a nyel­vük, etni­kai vagy nem­ze­ti hova­tar­to­zá­suk miatt ter­het hor­do­zók­hoz és min­den olyan ember­hez, aki­nek az éle­te a világ sze­mé­ben nem értel­mes és nem érté­kes és aki két­ség­be­eset­ten kere­si útját.

Buda­pest, Magyar­or­szág és Euró­pa szí­vé­ben a hidak váro­sa. Hiva­tá­sunk­nak érez­zük, hogy híd legyünk Kelet és Nyu­gat között, a külön­bö­ző kul­tu­rá­lis és val­lá­si vilá­gok, a nem­ze­tek között. Ezért írtuk alá 15 éve a meg­bé­ké­lés és barát­ság doku­men­tu­mát mi, a magyar és a szlo­vák Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia tag­jai, ami­ből test­vé­ri­ség és köl­csö­nös együtt­mű­kö­dés bon­ta­ko­zott ki.

Sok áldás kísér­te azt is, hogy a Misszi­ós kereszt bejár­ta Magyar­or­szá­got és a kör­nye­ző orszá­go­kat. Régi­ónk bol­do­ga­i­nak és szent­je­i­nek erek­lyéi ráéb­resz­tet­ték lel­ki­is­me­re­tün­ket, hogy ma is meg­él­het­jük az élet­szent­sé­get, az elmúlt évszá­zad nagy vér­ta­nú­i­nak és hit­val­ló­i­nak nyo­má­ban. A már szent­té ava­tott sze­mé­lyek mel­lett tisz­te­let­tel emlé­ke­zünk meg a nagy főpász­to­rok­ról, mint pél­dá­ul Ste­fan Wyszyns­ki bíbo­ros­ról, aki­nek bol­dog­gá ava­tá­sa éppen ezek­ben az órák­ban tör­té­nik Var­só­ban. Nagy sze­re­tet­tel őriz­zük Isten tisz­te­let­re­mél­tó Szol­gá­ja, Mind­szenty József bíbo­ros emlé­két, aki a Krisz­tus irán­ti töret­len hűség pél­dá­ját nyúj­tot­ta Egy­há­zá­nak és népének.

Szent­sé­ges Atya!

Fogad­ja el aján­dék­ként tőlünk, mind­nyá­junk­tól, akik most itt jelen vagyunk, ennek a misszi­ós kereszt­nek a máso­la­tát, amely a mi régi­ónk bol­do­ga­i­nak és szent­je­i­nek emlé­két őrzi. Kér­jük, hogy főce­leb­ráns­ként mond­ja el ezt a szent­mi­sét, ame­lyet lát­ha­tó­an az egész Egy­ház nevé­ben és az egész Egy­há­zért mon­dunk, hogy betölt­hes­sük kül­de­té­sün­ket a világ­ban és a vilá­gért. Mes­te­rünk és Urunk, a min­dig velünk mara­dó Jézus Krisz­tus sze­mé­lyé­ben mond­ja ki az Eucha­risz­tia átvál­toz­ta­tá­sá­nak szavait.

Köszön­jük, Szentatya!

For­rás: eletunk​.net