Hírek Magyarországi hírek Erdő Péter adven­ti üzenete

Erdő Péter adven­ti üzenete

Vide­ó­üze­ne­tet kül­dött Erdő Péter bíbo­ros advent alkal­má­ból. A főpász­tor Krisz­tus­sal való talál­ko­zás­ra báto­rít mindenkit.Gyászt, csüg­ge­dést, elbi­zony­ta­la­no­dást hozott sokak­nak a világ­jár­vány. Ugyan­ak­kor alkal­mat is kínál, hogy elgon­dol­koz­zunk az éle­tünk­ről – üze­ni Erdő Péter bíbo­ros advent első­va­sár­nap­já­nak előestéjén.

A főpász­tor vide­ó­üze­ne­té­ben azt mond­ta: „Az ember éle­te, min­den­nem­ze­dék éle­te híd a múlt­ból a jövő felé. Az élet híd­ját kell meg­épí­te­nünk!” A szü­lők, az orvo­sok, a beteg­ápo­lók, mind­azok, akik az egész­sé­gün­ket és az éle­tün­ket védik,különösen sokat dol­goz­nak ezen. Az élet híd­ja mel­lett a bíbo­ros sze­rint a sze­re­tet híd­ját is fel kell épí­te­nünk. Ebben a csa­lád­sze­re­pét emel­te ki. 

Erdő Péter úgy fogalmazott:

„A szü­lők ezt a drá­ga kin­cset úgy adják tovább, hogy majd egy­mást sze­ret­ni tudó, az egész tár­sa­da­lom­ban barát­sá­gos és segítőkész,derűs embe­re­ket nevelnek.”

Az épít­ke­zést a tudás híd­já­nak meg­al­ko­tá­sá­val kell foly­tat­ni. A főpász­tor kihang­sú­lyoz­ta: az embe­ri­ség által fel­hal­mo­zott tudást át- és tovább kell adni a jövő nemzedékeknek. 

A peda­gó­gu­sok, a neve­lők, a kuta­tók, a tudó­sok mind-mind ezen fára­doz­nak. Ez felelősség,kihívás és nagy­sze­rű fel­adat is. Erdő Péter hozzátette: 

„Minden­nek akkor van iga­zán érté­ke, ha van értel­me a múltunknak,van értel­me a jövőnk­nek, van értel­me egyén és közös­ség életének.”

A bíbo­ros biz­ta­tó, báto­rí­tó üze­ne­tét azzal zár­ta, hogy nem marad­tunk egye­dül ezek­kel a kihí­vá­sok­kal, hiszen Isten nem hagy­ja magá­ra az emberiséget.

„Ő itt jár velünk a tör­té­ne­lem­út­ján és vár ben­nün­ket egy bol­do­gí­tó örök talál­ko­zás­ra. Itt a Föl­dön is ragad­juk meg a talál­ko­zás alkalmait!”

Erdő Péter tol­má­csol­ta meg­hí­vá­sát a 2021 szep­tem­be­ré­ben ese­dé­kes buda­pes­ti Eucha­risz­ti­kus Világ­kong­resszus­ra. A főpász­tor azzal zár­ta adven­ti üdvözletét: 

„Talál­koz­zunk Krisz­tus­sal Buda­pes­ten, legyen Ő éle­tünk sugár­zó tár­sa, legyen Ő az, aki opti­miz­must és örö­met hoz az életünkbe!”

Fotó: Amb­rus Marcsi

For­rás: NEK