Hírek Elszakított területi hirek Erdély­ben és Romá­ni­á­ban meg­kez­dő­dött a nép­szám­lá­lás önki­töl­té­si időszaka

Erdély­ben és Romá­ni­á­ban meg­kez­dő­dött a nép­szám­lá­lás önki­töl­té­si időszaka

Meg­kez­dő­dött Romá­ni­á­ban hét­főn a nép­szám­lá­lás május 15-éig tar­tó önki­töl­té­si idő­sza­ka, amely alatt az ország lako­sai inter­ne­tes felü­le­ten, online tölt­he­tik ki adataikat. 

A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt tavaly­ról idén­re halasz­tott „2021-es lakás- és népes­ség­össze­írá­son” elő­ször van lehe­tő­sé­ge a lakos­ság­nak online is kitöl­te­ni a kér­dő­ívet, vagy­is elő­ször nyí­lik alka­lom arra, hogy min­den­ki saját maga írja be ada­ta­it, nem­ze­ti­sé­gét, anya­nyel­vét, vallását. 

Az is újdon­ság, hogy a mos­ta­ni cen­zus az első, ami­kor a ható­sá­gok nem papí­ron, hanem ele­ve elekt­ro­ni­ku­san rög­zí­tik a fel­dol­go­zan­dó ada­to­kat. A nép­szám­lá­lás a 2021. decem­ber 1‑jei álla­po­tot hiva­tott rög­zí­te­ni, így azok, akik azóta szü­let­tek, nem kerül­nek be az össze­írás­ba, akik viszont azóta hal­tak meg, azok­nak az ada­ta­it be kell vezetni.

A ház­tar­tá­sok kül­föl­dön tar­tóz­ko­dó tag­jai közül azok­nak az ada­ta­it kell rög­zí­te­ni, akik keve­sebb mint egy éve men­tek el, illet­ve akik azt ter­ve­zik, hogy egy éven belül vissza­tér­nek szü­lő­föld­jük­re. Sil­via Pisic, az INS nép­szám­lá­lá­sért fele­lős igaz­ga­tó­ja a Hot​news​.ro hír­por­tál­nak elmond­ta: két­fé­le adat­lap létezik. 

Egy „hosszú”, amely­ben a lakás­ra vonat­ko­zó kér­dé­sek is sze­re­pel­nek – ezt a ház­tar­tás egyet­len tag­já­nak, a „csa­lád­fő­nek” kell kitöl­te­nie – és egy „rövid”, amely­be csak a sze­mé­lyes ada­to­kat kell beírni. 

Az önki­töl­tés­hez a www​.recen​sam​ant​ro​ma​nia​.ro hon­la­pon tehát első kör­ben a csa­lád­fő­nek kell regiszt­rál­nia, és meg­ad­nia – jelen lévő vagy idő­sza­ko­san távol tar­tóz­ko­dó – lakó­tár­sai sze­mé­lyi szá­ma­it is. 

Ezután min­den beje­lölt sze­mély szá­má­ra külön kér­dő­ív érke­zik a meg­adott e‑mailcímre: eze­ket aztán min­den­ki­nek ki kell töltenie. 

Az online kitöl­tés egyik elő­nye az, hogy a nép­szám­lá­lá­si szoft­ver kiszű­ri az evi­dens hibá­kat – pél­dá­ul egy 1980-ban szü­le­tett lakos nem írhat­ja be, hogy 1985-ben érett­sé­gi­zett -, és a hiá­nyos adat­köz­lés­re is figyel­mez­tet. A rend­szer a meg­adott e‑mailcímen küld belé­pé­si elér­he­tő­sé­get és vissza­jel­zést is arról, hogy sike­res vagy siker­te­len volt‑e az önkitöltés.

Az elő­ző olda­la­kon hibá­san kitöl­tött mező­ket csak úgy lehet javí­ta­ni, ha az ember elöl­ről kez­di a kitöl­tést – magya­ráz­ta az igaz­ga­tó. A sta­tisz­ti­kai inté­zet (INS) által kidol­go­zott online felü­let lehe­tő­vé teszi, hogy a nem­ze­ti kisebb­sé­gek a saját anya­nyel­vü­kön tölt­sék ki a kér­dő­íve­ket, ame­lye­ket 16 nyel­ven lehet elér­ni, köz­tük magya­rul is.

A cen­zus önki­töl­té­ses sza­ka­szá­ban is lehet segít­sé­get kér­ni, pél­dá­ul ott, ahol az önkor­mány­za­tok nép­szám­lá­lá­si össze­író pon­to­kat ala­kí­ta­nak ki azok­nak, akik ott­hon nem ren­del­kez­nek inter­net­hoz­zá­fé­rés­sel vagy nem tud­ják egye­dül kitöl­te­ni adataikat. 

A Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) nép­szám­lá­lá­si mun­ka­cso­port­ja is tobor­zott önkén­te­se­ket min­den olyan tele­pü­lé­sen, ahol ötven­nél több magyar él, akik segí­te­ni tud­nak az önki­töl­tés­ben. A cen­zus­sal kap­cso­la­tos összes tud­ni­va­ló­ról az RMDSZ által lét­re­ho­zott nep​szam​la​las​.ro hon­la­pon is lehet tájékozódni.

A hagyo­má­nyos sze­mé­lyes lekér­de­zé­si idő­szak május 16. és júli­us 17. között lesz, ami­kor a nép­szám­lá­lá­si biz­to­sok ott­ho­nuk­ban kere­sik fel az embe­re­ket. Akik­nek az ada­ta­it sem az önki­töl­té­ses idő­szak­ban, sem a szám­lá­ló­biz­to­sok terep­mun­ká­ja során nem pon­to­sít­ják, azok­ról az admi­niszt­ra­tív nyil­ván­tar­tá­sok­ban sze­rep­lő adat­bá­zi­sok­ból emel­nek be infor­má­ci­ó­kat az összeírásba. 

Nekik azon­ban nem lesz nem­ze­ti, nyel­vi val­lá­si iden­ti­tá­suk, így, ha kisebb­sé­gi közös­sé­gek tag­jai mulaszt­ják el az adat­köz­lést, akkor azzal közös­sé­gük hiva­ta­lo­san kimu­ta­tott rész­ará­nyát ront­ják. Az erdé­lyi tele­pü­lé­se­ken a nép­szám­lá­lá­son meg­ál­la­pí­tott etni­kai ará­nyok­tól függ, hogy a magyar­ság­nak joga van‑e anya­nyel­vű ügy­in­té­zés­re és köz­té­ri fel­ira­to­zás­ra. A leg­utób­bi, 2011-es nép­szám­lá­lá­son „Romá­nia” 3181 tele­pü­lé­sé­ből 324-ben halad­ta meg a magyar­ság ará­nya a hiva­ta­los anya­nyelv­hasz­ná­lat­ra jogo­sí­tó húsz­szá­za­lé­kos küszöböt. 

Forrás:MTI