Hírek Külföldi hirek Épül az új euró­pai jobboldal

Épül az új euró­pai jobboldal

A múlt héten Buda­pes­ten tár­gyalt a spa­nyol beván­dor­lás­el­le­nes VOX párt elnö­ke. A har­ma­dik leg­erő­sebb spa­nyol poli­ti­kai for­má­ció veze­tő­je meg­néz­te határ­ke­rí­tést, és talál­ko­zott Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­kel is.

Hóna­pok tel­tek már el azóta, hogy Buda­pes­ten Mat­teo Sal­vi­ni, az olasz Liga elnö­ke, Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kor­mány­fő és Orbán Vik­tor magyar minisz­ter­el­nök meg­fo­gal­maz­ták egy új euró­pai szö­vet­ség szük­sé­ges­sé­gét. Az elmúlt hóna­pok – bár csen­de­seb­ben tel­tek ebből a szem­pont­ból – jó eséllyel nem vol­tak hiá­ba­va­lók. Ezt mutat­ja leg­alább­is a VOX elnö­ké­nek buda­pes­ti látogatása. 

Egy ilyen euró­pai pro­jekt ugyan­is sok­kal több és bonyo­lul­tabb annál, mint ami­lyen­nek első­re tűnik.

Újat alkot­ni min­dig nehéz fel­adat, és nincs ez más­képp a poli­ti­ká­ban sem. Puha­to­ló­zá­sok, meg­be­szé­lé­sek soka­sá­ga, az állás­pon­tok több­szö­ri egyez­te­té­se vezet el végül oda, hogy egy konk­rét beje­len­tés meg­szü­les­sen. Az lát­szik, hogy a kez­de­mé­nye­ző három poli­ti­kus türel­mes, nem siet seho­vá, és éppen ez mutat­ja ennek a pro­jekt­nek a komoly­sá­gát. Illet­ve az, hogy a hár­mak már koránt­sem hár­man vannak.

Ha az euró­pai poli­ti­kai tér­kép­re nézünk, szin­te mind­egyik ország­ban meg­ta­lál­juk azo­kat a pár­to­kat, ame­lyek hason­ló­an gon­dol­kod­nak, mint a Fidesz, a PiS és a Liga. 

És ami még ennél is fon­to­sabb: ezek a pár­tok sok eset­ben nem mar­gi­ná­lis, pár szá­za­lé­kos poli­ti­kai sze­rep­lők, mint egyes nép­pár­ti tagok, hanem orszá­ga­ik máso­dik, har­ma­dik, negye­dik leg­nép­sze­rűbb párt­jai. És ez az, ami a for­má­ló­dó szö­vet­ség leg­na­gyobb ere­jét adja majd: hogy valós tár­sa­dal­mi támo­ga­tott­ság van mögötte.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök, a Fidesz elnö­ke (j) Mat­teo Sal­vi­ni­vel, az olasz jobb­ol­da­li kor­mány­párt, a Liga veze­tő­jé­vel (k) és Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel minisz­ter­el­nök­kel (b) foly­ta­tott három­ol­da­lú talál­ko­zó­ján a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban 2021. ápri­lis 1‑jén. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivi­en Cher)

Hús-vér embe­rek, olya­nok, akik kiáb­rán­dul­tak az eli­tek kínál­ta jólét­ből, amely­ből több­nyi­re éppen nekik nem jutott sem­mi. Olya­nok, akik már meg­un­ták a hagy­má­zas, fel­leng­zős, őket sok­szor lené­ző gon­do­la­to­kat Euró­pá­ról, beván­dor­lás­ról, genderről.

Jól lát­szik, hogy Orbán Vik­tor és tár­gya­ló­part­ne­rei olyan pár­to­kat keres­nek, ame­lyek meg­hall­gat­ják és értik az embe­rek min­den­na­pi prob­lé­má­it – csak úgy van kiút, ha a poli­ti­ku­sok vég­re elkez­de­nek az embe­rek való­di prob­lé­má­i­val foglalkozni. 

És a másik, ami leg­alább ennyi­re fon­tos: elkez­dik meg­men­te­ni a kon­ti­nenst a jövő­nek. Ehhez kell a beván­dor­lás leál­lí­tá­sa, a csa­lád­po­li­ti­kai intéz­ke­dé­sek minél nagyobb ará­nyú pénz­be­li támo­ga­tá­sa és a szu­ve­re­ni­tás meg­őr­zé­se. Enél­kül ugyan­is nem­ze­te­ink és kon­ti­nen­sünk halott lesz. Akkor tehát, ami­kor a magyar minisz­ter­el­nök beván­dor­lás­el­le­nes­ség­ről, nőből és fér­fi­ból álló csa­lád­ról beszél, nem a jelen­le­gi euró­pai mainst­ream anti­té­zi­sét adja. Per­sze azt is, de nem ez a fő motiváció.

A for­má­ló­dó euró­pai poli­ti­kai szö­vet­ség jelen­tő­sé­ge ugyan­is túl­mu­tat a napi poli­ti­kai küz­del­mek mocsa­rán, és való­já­ban a kon­ti­nens követ­ke­ző 100, 200, 500 évé­ről szól.

Ezért nem tudom azt elfo­gad­ni, ha eurosz­kep­ti­ciz­mus­sal vádol­ják akár a kez­de­mé­nye­ző három poli­ti­kus vala­me­lyi­két, akár a későb­bi­ek­ben hoz­zá­juk csat­la­ko­zó­kat. Hiszen ők leg­fel­jebb az Euró­pai Unió jelen­le­gi veze­té­sét kri­ti­zál­ják. Emö­gött ugyan­ak­kor egy­ér­tel­mű­en az „érted harag­szom” elv húzó­dik meg. Sen­ki nem tett ugyan­is eddig töb­bet a kon­ti­nens hosszú távú jövő­jé­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, mint ők.

For­rás: vasar​nap​.hu