Hírek Magyarországi hírek Emlék­he­lyek nél­kül nem épül­het erős nem­zet­tu­da­tú Magyarország

Emlék­he­lyek nél­kül nem épül­het erős nem­zet­tu­da­tú Magyarország

A Nem­ze­ti Örök­ség Inté­ze­té­nek (NÖRI) főigaz­ga­tó­ja sze­rint emlék­he­lyek nél­kül nem épül­het erős nem­zet­tu­da­tú Magyarország.

Móczár Gábor erről Szé­kes­fe­hér­vá­ron, a Rom­kert­ben, az Emlék­he­lyek nap­ja orszá­gos ren­dez­vény­so­ro­zat vasár­na­pi nyi­tó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján beszélt. A főigaz­ga­tó rámu­ta­tott, hat éve azért indí­tot­ták el a kez­de­mé­nye­zést, hogy a magyar tör­té­ne­lem meg­ke­rül­he­tet­len hely­szí­nei közöt­ti kap­cso­la­tot szo­ro­sabb­ra fűz­zék, s ezál­tal még job­ban beépít­sék azo­kat az orszá­gos köz­vé­le­mény tudatába.

Jelez­te, hogy idén közel 60 hely­szí­nen zaj­la­nak prog­ra­mok, s több tíz­ez­ren for­dul­nak meg a rendezvényeken.

FOTÓ: MTI/VASVÁRI TAMÁS

Her­gár Esz­ter, a Magyar Nem­ze­ti Bank tár­sa­dal­mi kap­cso­la­to­kért felelõs igaz­ga­tó­ja átad­ja az Ópusz­ta­sze­ri Nem­ze­ti Tör­té­ne­ti Emlék­park – Nem­ze­ti Emlék­hely meg­ne­ve­zés­sel kibo­csá­tott két­ezer forint név­ér­tékû bronz­pa­ti­ná­zott szí­nes­fém emlék­ér­met, a hazai nem­ze­ti emlék­he­lye­ket bemu­ta­tó soro­zat nyol­ca­dik ele­mét Ker­tész Péter­nek, az Ópusz­ta­sze­ri Nem­ze­ti Tör­té­ne­ti Emlék­park ügy­ve­zetõ­jé­nek Az emlék­he­lyek nap­ja hiva­ta­los meg­nyi­tó­ján a szé­kes­fe­hér­vá­ri Rom­kert­ben 2021. júni­us 20-án.

Az igaz­ga­tó elmond­ta, hogy az ópusz­ta­sze­ri emlék­park ala­pí­tá­sá­nak 50. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból jelent meg az emlék­érem, ame­lyet Sza­bó Virág szob­rász­mű­vész ter­ve­zett. Meg­je­gyez­te, hogy az emlék­ér­me-soro­zat a Nem­ze­ti Örök­ség Inté­ze­te kez­de­mé­nye­zé­sé­re 2014-ben indult, azóta a Deb­re­ce­ni Refor­má­tus Nagy­temp­lom és Kol­lé­gi­um, Somogy­vár-Kupa­vár, a Mohá­csi nem­ze­ti emlék­hely, a Rákos­ke­reszt­úri Újköz­te­me­tő, a Fiu­mei úti sír­kert, az Esz­ter­gom, Vár­hegy és Víz­ivá­ros nem­ze­ti emlék­hely, vala­mint az Ország­ház és kör­nyé­ke kiemelt nem­ze­ti emlék­hely sze­re­pelt rajta.

Her­gár Esz­ter közöl­te, hogy az érme elő­ol­da­lán köz­pon­ti motí­vum­ként az emlék­park­ban talál­ha­tó mil­len­ni­u­mi Árpád-emlék­mű rész­le­te lát­ha­tó, illet­ve itt van­nak a hiva­ta­los fize­tő­esz­kö­zök köte­le­ző ala­ki kel­lé­kei is. A hát­ol­da­lán az emlék­park emb­le­ma­ti­kus ele­mei: a Monos­tor alap­raj­za, az Árpád-emlék­mű és a Rotun­da ábrá­zo­lá­sa jele­nik meg erdős táj­kép­pel. Az emlék­ér­me ezút­tal is kor­lá­to­zott, 10 ezer dara­bos pél­dány­szám­ban jele­nik meg.

Cser-Pal­ko­vics And­rás pol­gár­mes­ter meg­tisz­te­lő­nek nevez­te, hogy a szé­kes­fe­hér­vá­ri Rom­kert kap­ta tavaly az Év Emlék­he­lye-díjat. Elmond­ta, e hely a nem­zet böl­cső­je, a magyar tör­té­ne­lem több száz évét meg­ha­tá­ro­zó hely­szín, amely nagy fele­lős­ség a fenn­tar­tó­nak, hogy mél­tó­vá tegye ehhez.

Kiemel­te, ezért indult el az Árpád-ház Prog­ram, amely­nek kere­té­ben zaj­lik a múze­um főépü­le­té­nek fel­újí­tá­sa, vala­mint a kőtár kiala­kí­tá­sa, de a vég­cél a nem­ze­ti emlék­hely mél­tó helyreállítása.

A város­ve­ze­tő beje­len­tet­te, hogy fon­tos év lesz 2022 az Arany­bul­la kibo­csá­tá­sá­nak 800. évfor­du­ló­ja miatt, az MNB-vel közös kez­de­mé­nye­zé­sük jóvol­tá­ból emlék­pénz készül erre az alkalomra.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu