Hírek Sport hirek Emelt fővel, de vere­ség­gel távoz­hat Bar­ce­lo­ná­ból a Fradi

Emelt fővel, de vere­ség­gel távoz­hat Bar­ce­lo­ná­ból a Fradi

A Ferenc­vá­ros 25 év után vissza­tért a Baj­no­kok Ligá­ja főtáb­lá­já­ra, és ugyan 5 – 1 – re kika­pott az FC Bar­ce­lo­na ott­ho­ná­ban, de emelt fővel hagy­hat­ta el a Camp Nou gyepét.

Ez maga a cso­da! Hiá­ba, az a fan­tasz­ti­kus Fra­di-szív – írta 1995. szep­tem­ber 14-én lapunk, a Nem­ze­ti Sport, miu­tán a Ferenc­vá­ros tör­té­ne­te első Baj­no­kok Ligá­ja-mér­kő­zé­sén Lisz­tes Krisz­ti­án gól­já­val, vala­mint Vin­c­ze Ottó dup­lá­já­val nagy meg­le­pe­tést sze­rez­ve, tar­ta­lé­kos össze­ál­lí­tás­ban 3 – 0‑ra győ­zött a Grashop­pers ott­ho­ná­ban. S most, 25 évvel később, a ked­di mér­kő­zés előtt tit­kon remény­ked­het­tünk abban, hogy ezút­tal is hason­ló cím­lap­pal jelen­het meg a más­na­pi újság, miköz­ben tudat alatt min­den­ki tisz­tá­ban volt azzal is, hogy az FC Bar­ce­lo­na ott­ho­ná­ban még a dön­tet­len is világ­ra­szó­ló bra­vúr­nak szá­mí­ta­na, ami­ről utá­na napo­kig cik­kez­ne a nem­zet­kö­zi sport­saj­tó. Annál is inkább, mert a Bar­ce­lo­na 2013 óta nem kapott ki hazai pályán a BL-ben, és dön­tet­lent is csak az Atlé­ti­co Mad­rid, a Juven­tus, a Sla­via Pra­ha és a Tot­ten­ham ért el ven­dég­ként. A magyar fut­ball szá­má­ra már az óri­á­si fegy­ver­tényt jelen­tett, hogy a klub negyed­szá­zad eltel­té­vel ismét beju­tott a Baj­no­kok Ligá­já­ba, ami miatt szo­mo­rúb­bak lehet­tünk, hogy a jár­vány­hely­zet miatt zárt kapuk mögött ren­dez­ték meg a BL-cso­port­mér­kő­zést, s a vas­szi­gor­ra jel­lem­ző, hogy Josep Bar­to­meu, a kata­lán klub elnö­ke sem lehe­tett ott a sta­di­on­ban, miu­tán a napok­ban talál­ko­zott egy fer­tő­zött sze­méllyel. Ter­mé­sze­te­sen nor­má­lis eset­ben szin­te biz­to­san leg­alább hat­van-het­ven­ezer szur­ko­ló előtt, fan­tasz­ti­kus han­gu­lat­ban lép­he­tett vol­na pályá­ra a Ferenc­vá­ros a Camp Nou­ban, ahol már az első perc­től kezd­ve szól­ha­tott vol­na a Fradi-induló.

Ehe­lyett az AC/DC High­way To Hell című klasszi­ku­sa böm­bölt, miköz­ben a Ferenc­vá­ros fut­bal­lis­tái fél órá­val a kez­dés előtt a pályán mele­gí­tet­tek, s a kon­gó lelá­tó elle­né­re is fel­eme­lő érzés volt hall­gat­ni a fel­csen­dü­lő Baj­no­kok Ligá­ja-him­nuszt. Miu­tán mind­két csa­pat­ra a baj­no­ki idény leg­fon­to­sabb rang­adó­ja vár a hét végén – az FTC az Újpes­tet, a Bar­ca a Real Mad­ri­dot fogad­ja –, így min­den­ki kíván­csi volt arra, vajon a két veze­tő­edző miként keve­ri a kár­tyá­kat, és milyen kez­dő­csa­pa­tot küld pályá­ra. Nos, Ronald Koe­man négy, Szer­hij Reb­rov öt helyen vál­toz­ta­tott a leg­utób­bi mér­kő­zés kez­dő­csa­pa­tá­hoz képest. A zöld-fehé­rek­nél Adnan Kovac­evic kivé­te­lé­vel a komp­lett véde­lem kicse­ré­lő­dött, és beke­rült a csa­pat­ba Sig­ér Dávid is, az FC Bar­ce­lo­ná­ban pedig ezen az össze­csa­pá­son mutat­koz­ha­tott be a Juven­tus­tól szer­ződ­te­tett Mira­lem Pjanic.

Az FTC veze­tő­edző­je az első másod­perc­től kezd­ve kar­ba tett kéz­zel állt a kis­pad előtt, s gya­kor­ta han­gos szó­val, tap­sol­va pró­bál­ta lel­ke­sí­te­ni a csa­pa­tot, főleg azután, hogy Tok­mac Ngu­en (amúgy pará­dés) gól­ját les miatt nem adta meg a játék­ve­ze­tő. Negyed­óra eltel­té­vel viszont már Ronald Koe­man kis­sé ide­ge­sen sétál­ha­tott zseb­re dugott kéz­zel, és a hazai játé­ko­sok egy­re han­go­sabb, ide­ge­sebb beki­a­bá­lá­sa­i­ból is érez­ni lehe­tett, kez­de­nek feszül­teb­bek len­ni. Való­szí­nű­leg nem szá­mí­tot­tak arra, hogy tizen­öt perc eltel­té­vel nem lesz emlí­tés­re mél­tó hely­ze­te a Bar­cá­nak. Később Dibusz Dénes­nek hatal­mas bra­vúrt kel­lett bemu­tat­nia, a magyar kapus moz­du­la­ta­in az első perc­től kezd­ve érző­dött a maga­biz­tos­ság, és ahogy ilyen­kor kell, iga­zi vezér mód­já­ra folya­ma­tos inst­ruk­ci­ók­kal irá­nyí­tot­ta a védel­met. Azt viszont talán ő sem hit­te el, ami­kor Isa­el bom­bá­ját köve­tő­en a lab­da a kapu­fa és a léc talál­ko­zá­sá­ról pat­tant vissza (a lövés akko­rát szólt, hogy vissz­hang­zott tőle a csak­nem tel­je­sen üres sta­di­on). A nagy­sze­rű passzt adó, hihe­tet­len lel­ke­se­dés­sel fut­bal­lo­zó Tok­mac Ngu­en a fejét fog­ta, ráadá­sul a táma­dás annyi­ra tet­sze­tős volt, hogy azt még a hazai VIP-páholy­ban is taps­sal díjazták.

Csak­hogy a Ferenc­vá­ros hely­ze­te saj­nos kivá­ló ébresz­tőt jelen­tett a haza­i­ak szá­má­ra, akik innen­től kezd­ve rákap­csol­tak, és nem sok­kal később Lion­el Mes­si tizen­egye­sé­vel a veze­tést is meg­sze­rez­ték (1 – 0). Hiá­ba védett reme­kül Dibusz, az első fél­idő végén egy pará­dés táma­dás végén, Ansu Fati­nak köszön­he­tő­en meg­szü­le­tett a máso­dik hazai gól is (2 – 0), de jel­lem­ző az FTC-re, hogy nem adta fel, küz­dött-haj­tott tovább.

Hiá­ba veze­tett két gól­lal a Bar­ce­lo­na, a Ferenc­vá­ros bátor fut­ball­ja lát­tán a magyar tudó­sí­tók mögött ülő spa­nyol rádi­ós is mél­tat­ta a zöld-fehér együt­test, hang­sú­lyoz­va, hogy Szer­hij Reb­rov­nak kulcs­sze­re­pe van abban, hogy a csa­pat a BL-ben sze­re­pel­het. Az ukrán szak­ve­ze­tő azt is tud­ja, milyen érzés gólt sze­rez­ni a Camp Nou­ban, és miu­tán a máso­dik fél­idő ele­jén gya­kor­la­ti­lag eldőlt a talál­ko­zó (Cou­tin­ho köszönt be, 3 – 0), abban remény­ked­he­tett, hogy vala­me­lyik fut­bal­lis­tá­ja is elme­sél­he­ti majd, gólt rúgott a Bar­ca ott­ho­ná­ban. Nos, ezzel Ihor Haratin büsz­kél­ked­het ezután (3 – 1).

Sőt, az FTC nem­csak szé­pí­te­ni tudott, Gerard Piqué kiál­lí­tá­sa miatt az utol­só húsz perc­ben ember­előny­ben játsz­ha­tott. Sok­kal lel­ke­seb­bé vál­tak a magyar együt­tes fut­bal­lis­tái, ben­ne volt a leve­gő­ben, hogy szo­ro­sabb is lehet a vége, még ha a pont­szer­zés­re nem­igen volt esély, főleg, hogy Ped­ri, majd Ous­ma­ne Dem­bé­lé is beta­lált. 5 – 1

A cso­da végül elma­radt, de a Ferenc­vá­ros a meccs nagy részé­ben nem val­lott szé­gyent, s az FC Bar­ce­lo­na pályá­ján bizo­nyí­tot­ta, bátor játék­kal a négy­gó­los vere­ség sem annyi­ra kínos, ugyan­ak­kor az is igaz, hogy az utol­só per­cek­ben már jól lát­szott az erőn­lét­bé­li és a tech­ni­kai különbség.

BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G‑CSOPORT

FC BARCELONA (spa­nyol) – FERENCVÁROS 5 – 1 (2 – 0) – élő­ben az NSO‑n!
Bar­ce­lo­na, Camp Nou, zárt kapuk mögötVezet­te: Schä­rer (sváj­ci)
BARCELONA: Neto – Ser­gi Rober­to (Fir­po, 62.), Piqué, Leng­let, Dest – Pja­nic (S. Bus­qu­ets, 76.), F. de Jong – Trinc­ao (O. Dem­bé­lé, 63.), Cou­tin­ho (Ara­újo, 71.), Fati (Ped­ri, 63.) – Mes­si. Veze­tő­edző: Ronald Koe­manFTC: Dibusz – Bot­ka, Bla­zic, Kovac­evic, Civic (Heis­ter 63.) – Haratin, Sig­ér D., Lai­do­u­ni (Somá­lia, 63.) – Zub­kov (Mak, 71.), Isa­el – Ngu­en (F. Boli, 71.). Veze­tő­edző: Szer­hij Reb­rov
Gól­szer­ző: Mes­si (27. – 11-esből), Fati (42.), Cou­tin­ho (52.), Ped­ri (82.), O. Dem­bé­lé (89.), ill. Haratin (70. – 11-esből)
Kiál­lít­va: Piqué (69.)

A cso­port másik mér­kő­zé­sén
Dina­mo Kijev (ukrán) – Juven­tus (olasz) 0 – 2 (Mora­ta 46., 84.)

For­rás: Nem­ze­ti Sport