Hírek Amerikai hirek Elve­szik a pénzt a rend­őr­ség­től, hogy alap­jö­ve­de­lem­ként osszák szét azok­nak, akik keve­seb­bet dol­goz­ná­nak és töb­bet szülnének

Elve­szik a pénzt a rend­őr­ség­től, hogy alap­jö­ve­de­lem­ként osszák szét azok­nak, akik keve­seb­bet dol­goz­ná­nak és töb­bet szülnének

Los Ange­les hír­hedt a fék­te­len bűnö­zés­ről, a fej­let­len isko­lák­ról és súlyos haj­lék­ta­lan­prob­lé­má­val is küzd – ahe­lyett hogy eze­ken javí­ta­na, azt ter­ve­zik, hogy a rend­őr­ség­től pénzt von­nak el, ami­ből segéllyel ösz­tö­nöz­né­nek sze­gé­nye­ket a gyerekvállalásra.

Ingyen osz­to­gat­ja a kor­mány az adó­fi­ze­tők pénzét

Az új „BIG:LEAP” egy alap­jö­ve­de­lem-prog­ram, amely­nek cél­ja, hogy „átala­kít­sa a helyi önkor­mány­za­tok sze­re­pét”. Los Ange­les­ben las­san meg­szű­nik a rend­őr­ség finan­szí­ro­zá­sa, ehe­lyett az adó­fi­ze­tők pén­zét – amely eddig a köz­biz­ton­sá­got garan­tál­ta – vélet­len­sze­rű­en oszt­ják majd szét alapjövedelemként.

„A pénz körül­be­lül egy­har­ma­da a Los Angeles‑i rend­őr­ség finan­szí­ro­zá­sá­nak meg­szün­te­té­sé­ből szár­ma­zik” – állít­ja a The Epoch Times.

A kísér­le­ti prog­ram három­ezer ember­nek nyújt havi ezer dol­lárt 12 hóna­pon keresz­tül – ez össze­sen 36 mil­lió dol­lárt vesz ki az adó­fi­ze­tők pénztárcájából.

Kér­dés, mit szól­nak azok az átlag­em­be­rek, akik a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­val szem­be­sül­nek majd és azt lát­ják, hogy adó­ju­kat az önkor­mány­zat inkább lot­tó­ként, segély­re szór­ja el.

A BIG:LEAP prog­ram szer­ve­zői azt is hoz­zá­tet­ték, hogy – a kali­for­ni­ai pro­jek­tek­kel ellen­tét­ben – a pénz itt sza­ba­don elkölt­he­tő, azaz még­csak köve­tel­mény sincs arra néz­ve, hogy egy sze­gény szü­lő milyen ter­mé­ket vásá­rol­jon a pénzből.

„Ezek sze­rint tel­je­sen rend­ben van, ha a nyer­te­sek mások pén­zét alko­hol­ra, ciga­ret­tá­ra vagy drog­ra köl­tik” – ref­lek­tált a The Epoch Times.

Bár olyan mint egy lot­tó, nem min­den­ki jogo­sult rá

A jelent­ke­zés­hez csu­pán egy kér­dő­ívet kell kitöl­te­ni. Ahhoz, hogy esé­lyes legyen a nye­re­mény­re, a jelent­ke­ző­nek ren­del­kez­nie kell leg­alább egy gye­rek­kel, a jöve­del­mé­nek pedig a sze­gény­sé­gi küszöb alatt kell lennie

– szól a prog­ram fel­té­te­le és úgy tűnik, hogy ez a bal­ol­da­li ren­del­ke­zés kimon­dot­tan a sze­gé­nye­ket ösz­tö­nöz­né gyer­mek­vál­la­lás­ra. Hogy miért, arról csak talál­gat­ni lehet, de egy lehet­sé­ges magya­rá­zat sze­rint a bal­ol­dal így igyek­szik lét­re­hoz­ni a tőle füg­gő sze­gény kliensréteget.

Egy egye­dül­ál­ló két­gyer­me­kes anya, aki 22 000 dol­lár­nál töb­bet keres éven­te, nem jogo­sult a támo­ga­tás­ra. Amennyi­ben fel­ad­ja a mun­kát és haj­lan­dó mun­ka­nél­kü­li­vé vál­ni és keve­seb­bet keres­ni, már­is esé­lyes lehet a 12 000 dol­lár­nyi ingyen­pénz­re. Ez is jel­zi, milyen torz ösz­tön­ző­rend­szert hoz lét­re az ame­ri­kai bal­ol­dal a város­ban, ahol tel­je­sít­mény és törek­vés helyett kimon­dot­tan az egyé­ni erő­fe­szí­té­sek­kel való fel­ha­gyást díjaz­zák a segéllyel.

A jogo­sult­ság­hoz be kell jelöl­ni egy négy­ze­tet is, ami­vel az egyén arról nyi­lat­ko­zik, hogy a Covid-19 hát­rá­nyo­san érintette.

Az ame­ri­kai lap sze­rint „a kor­mány­za­ti támo­ga­tá­sok­hoz, kila­kol­ta­tá­si véde­lem­hez és lak­bér­el­en­ge­dés­hez hason­ló­an ez a prog­ram is COVID-19 segély­prog­ram­nak álcáz­za magát, hol­ott való­já­ban ez egy újabb, még radi­ká­li­sabb kor­mány­za­ti segély­prog­ram első lép­cső­fo­ka”

Érde­mes meg­em­lí­te­ni, hogy a koro­na­jár­vány ürü­gyén igyek­szik meg­va­ló­sí­ta­ni a davo­si elit az úgy­ne­ve­zett nagy újra­in­dí­tás prog­ram­ját is, ami­ről keve­set lehet tud­ni, de egy fel­for­ga­tó, tota­li­tá­ri­us jel­le­gű tech­nok­ra­ta-zöld disz­tó­pi­át jelent­het. A Mak­ro­nóm koráb­bi cik­ke csak high-tech kom­mu­niz­mus­nak nevez­te ezt a törekvést.

Saját pol­gá­ra­in kísér­le­te­zik a balos kormány

A kér­dő­ív továb­bá rákér­dez a fizi­kai és men­tá­lis prob­lé­mák­ra, sze­mé­lyes pénz­ügyi és élet­ta­ni kér­dé­sek­re is vála­szol­ni kell. 

A teszt során – ame­lyet a kor­mány közö­sen hozott lét­re a Penn­syl­va­ni­ai Egye­tem Garan­tált Jöve­de­lem Kuta­tó­köz­pont­já­val – iga­zán meg­le­pő kér­dé­sek­kel talál­koz­nak a jelent­ke­zők, pél­dá­ul: „Az elmúlt hónap­ban milyen gyak­ran dühí­tet­te fel Önt olyan dolog, amely nem az Ön irá­nyí­tá­sa alatt állt?”„Úgy tűnik, Los Ange­les arra törek­szik, hogy lako­sa­it kísér­le­ti pat­ká­nyok­ká változtassa”

– jelen­tet­te ki a The Epoch Times.

Bár vélet­len­sze­rű sor­so­lást ígér­nek, még­is etni­kai kér­dé­sek sze­re­pel­nek a tesztben

A teszt rákér­dez az etni­kai hova­tar­to­zás­ra, továb­bá a jelent­ke­ző­nek válasz­ta­nia kell, hogy nő, fér­fi, nem biná­ris, agen­der vagy nemi­leg vál­to­zó nem­hez sorol­ja magát. A sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­got is fel kell tün­tet­ni. Ez azért is érde­kes, mert a bal­ol­da­li törek­vé­sek elvi­leg a meg­kü­lön­böz­te­tést igye­kez­nek meg­szün­tet­ni, de épp ellen­té­tes irány­ba tartanak.

„Bár egyet­len prog­ram sem képes meg­for­dí­ta­ni az ala­csony jöve­del­mű szí­nes­bő­rű­e­ket mar­gi­na­li­zá­ló, évti­ze­dek óta tar­tó gaz­da­sá­gi és faji egyen­lőt­len­sé­ge­ket, a BIG:LEAP utat mutat­hat egy igaz­sá­go­sabb és virág­zóbb jövő felé” – indo­kol­ták a sze­mé­lyes kér­dé­se­ket a kér­dő­ív alkotói. 

„Figye­lem­be véve a pályá­za­ti kér­dé­se­ket és a prog­ram állí­tó­la­gos indok­lá­sát, el kell gon­dol­kod­nunk azon, hogy mennyi­re lesz »vélet­len­sze­rű« a kivá­lasz­tás” – ref­lek­tált az ame­ri­kai lap.

Való­ban úgy tűnik, hogy a kisebb­sé­gek állí­tó­la­gos évti­ze­des elnyo­má­sát a bal­ol­dal azzal kíván­ná meg­szün­tet­ni, hogy lis­táz­za, illet­ve keve­sebb mun­ká­ra, de több gyer­mek vál­la­lá­sá­ra ösz­tön­zi azo­kat, ami­ért cse­ré­be oda­ad­ja azt a pénzt, amit az átlag­em­ber adó­ként befi­ze­tett azért, hogy biz­ton­ság­ban élhessen.

Ame­ri­ka leg­na­gyobb szél­ső­bal­ol­da­li prog­ram­já­ról itt lehet tájékozódni.

A jelent­ke­zé­sek már lezá­rul­tak, jelen­leg a sze­ren­csés nyer­te­sek érte­sí­té­se zajlik.

For­rás: man​di​ner​.hu