Hírek Amerikai hirek Eluta­sí­tot­ták Trump kam­pány­csa­pa­tá­nak kere­se­tét Penn­syl­va­ni­á­ban, a leg­fel­sőbb bíró­ság a követ­ke­ző lépés

Eluta­sí­tot­ták Trump kam­pány­csa­pa­tá­nak kere­se­tét Penn­syl­va­ni­á­ban, a leg­fel­sőbb bíró­ság a követ­ke­ző lépés

Az íté­le­tet meg­fel­leb­bez­ték, az ügy gyor­san az ame­ri­kai leg­fel­sőbb bíró­sá­gig is eljuthat.

Donald Trump ame­ri­kai elnök újabb csa­tát vesz­tett szom­ba­ton abban a küz­del­mé­ben, hogy magát hozas­sa ki győz­tes­ként az elnök­vá­lasz­tás­ból Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök­je­lölt­tel szem­ben, egy szö­vet­sé­gi bíró ugyan­is eluta­sí­tot­ta azt a kere­se­tét, amely­ben kam­pány­csa­pa­ta köve­tel­te, hogy nyil­vá­nít­sa­nak érvény­te­len­nek több mil­lió levél­sza­va­za­tot Penn­syl­va­ni­á­ban, vala­mint azt állí­tot­ta a stáb, hogy töme­ges csa­lás tör­tént a novem­ber 3‑i voksoláson.A kere­set sze­rint az állam több megyé­je tör­vény­el­le­ne­sen elfo­ga­dott olyan levél­sza­va­za­to­kat, ame­lye­ken javít­va volt a voks.

Penn­syl­va­ni­á­ban a mos­ta­ni állás sze­rint Biden győ­zött, 80 ezer­rel több szavazattal.

Matt­hew Brann bíró kije­len­tet­te íté­le­te indok­lá­sa­ként: a fel­pe­res nem tud­ta bizo­nyí­ta­ni, hogy töme­ges csa­lás tör­tént. A levél­sza­va­za­tok­kal kap­cso­lat­ban pedig azt mond­ta, nincs joga elven­ni egyet­len sza­va­zó jogát sem a vok­so­lás­ra, nem­hogy több mil­li­ó­ét. Josh Sha­pi­ro penn­syl­va­ni­ai igaz­ság­ügyi minisz­ter a Twit­te­ren kijelentette:ennek a kere­set­nek sem­mi alap­ja nem volt.

Trump kam­pány­csa­pa­ta beje­len­tet­te, hogy meg­fel­leb­be­zi az íté­le­tet, így az ügy remé­nyük sze­rint gyor­san akár az ame­ri­kai leg­fel­sőbb bíró­sá­gig is eljuthat.

Az elnök kam­pány­csa­pa­ta más álla­mok­ban is meg­pró­bál­ja meg­for­dí­ta­ni az ered­ményt. A repub­li­ká­nu­sok Michi­gan­ben arra kér­ték szom­ba­ton a helyi ható­sá­go­kat, hogy vár­ja­nak 14 napot Biden otta­ni győ­zel­mé­nek iga­zo­lá­sá­val, mert Way­ne megyé­ben „sza­bály­ta­lan­sá­gok” tör­tén­tek – ame­lye­ket nem konk­re­ti­zál­tak –, és emi­att meg kell vizs­gál­ni a sza­va­zó­cé­du­lá­kat. Az eddi­gi ered­mény sze­rint Michi­gan­ben Biden 154 ezer voks­sal töb­bet szer­zett, mint Trump.

Az AP hír­ügy­nök­ség sze­rint ennek a kérés­nek kevés esé­lye van: a michi­ga­ni válasz­tá­si bizott­ság szó­vi­vő­je ugyan­is közöl­te, hogy az állam tör­vé­nyei alap­ján addig nem lehet vizs­gál­ni a sza­va­zó­cé­du­lá­kat, amíg nem iga­zol­ják a sza­va­zás ered­mé­nyét, ez utób­bi pedig hét­főn meg fog tör­tén­ni. A töme­ges csa­lás vád­ja alap­ta­lan Michi­gan­ben – tet­te hozzá.

Wis­con­sin­ban egy Geor­ge Chris­ti­an­son nevű tiszt­ség­vi­se­lő újság­írók­nak elmond­ta: Trump kam­pány­csa­pa­tá­nak két sza­va­zat­szám­lá­lá­si meg­fi­gye­lő­je las­sít­ja a rész­le­ges újra­szám­lá­lást azzal, hogy min­den egyes voks érvé­nyes­sé­gét meg­kér­dő­je­le­zi, de más kifo­gá­so­kat is emel­nek, pél­dá­ul kér­dé­sek­kel folya­ma­to­san meg akar­ják akasz­ta­ni a számlálást.

Az AP leg­fris­sebb híre sze­rint egy újra­szám­lá­lás és a pén­te­ki hite­le­sí­tés után Geor­gia állam­ban Donald Trump újabb újra­szám­lá­lást kér. Erre azért van lehe­tő­sé­ge, mert a sza­va­zat­kü­lönb­ség fél szá­za­lék alatt van.

For­rás: Man­di­ner / MTI