Hírek Elszakított területi hirek Eluta­sí­tot­ták Romá­nia fel­le­be­zé­sét a Mino­rity Safe­pack kapcsán

Eluta­sí­tot­ták Romá­nia fel­le­be­zé­sét a Mino­rity Safe­pack kapcsán

Az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga eluta­sí­tot­ta Romá­ni­á­nak a Mino­rity Safe­Pack nevű euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés rész­le­ges nyil­ván­tar­tás­ba véte­lét jóvá­ha­gyó euró­pai bizott­sá­gi dön­tés miatt benyúj­tott fel­leb­be­zé­sét – erről az Euró­pai Unió luxem­bur­gi szék­he­lyű bíró­sá­ga tájé­koz­ta­tott csütörtökön.

A Mino­rity Safe­Pack nevű kez­de­mé­nye­zés arra irá­nyul, hogy fel­kér­je az Euró­pai Uni­ót a nem­ze­ti és nyel­vi kisebb­sé­gek­hez tar­to­zók védel­mé­nek javí­tá­sá­ra, vala­mint az Unió kul­tu­rá­lis és nyel­vi sok­szí­nű­sé­gé­nek megerősítésére.

Az Euró­pai Bizott­ság 2017. már­ci­us 29‑i hatá­ro­za­tá­val vet­te rész­le­ge­sen nyil­ván­tar­tás­ba a Mino­rity Safe­Pack nevű euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zést, Romá­nia pedig 2017 júni­u­sá­nak végén a hatá­ro­zat meg­sem­mi­sí­té­se irán­ti kere­se­tet ter­jesz­tett elő. Az Euró­pai Unió Tör­vény­szé­ke 2019. szep­tem­ber 24‑i hatá­ro­za­tá­val Romá­nia kere­se­tét eluta­sí­tot­ta, ezt köve­tő­en Romá­nia fel­leb­be­zést nyúj­tott be az uni­ós bírósághoz.

Az uni­ós bíró­ság csü­tör­tö­kön kihir­de­tett, másod­fo­kon meg­ho­zott íté­le­té­ben Romá­nia fel­leb­be­zé­sét ismé­tel­ten eluta­sí­tot­ta és hely­ben­hagy­ta a tör­vény­szék koráb­bi dön­té­sét, vala­mint meg­erő­sí­tet­te az uni­ós bizott­ság­nak a kez­de­mé­nye­zés nyil­ván­tar­tás­ba véte­lé­ről szó­ló határozatát.

A bíró­ság kimond­ta: a tör­vény­szék helye­sen ítél­te meg, hogy a kisebb­sé­gek joga­i­nak tisz­te­let­ben tar­tá­sát, vala­mint a kul­tu­rá­lis és nyel­vi sok­szí­nű­ség támo­ga­tá­sát, mint az Unió érté­ke­it és cél­ja­it, az Euró­pai Uni­ó­nak figye­lem­be kell ven­nie fel­lé­pé­sei során a kez­de­mé­nye­zés által érin­tett terü­le­te­ken. Ami azt jelen­ti, hogy a kez­de­mé­nye­zés uni­ós bizott­sá­gi nyil­ván­tar­tás­ba véte­le nem volt jogellenes.

Az uni­ós bíró­ság tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint azon­ban az Euró­pai Bizott­ság a bejegy­zés elle­né­re nem köte­les jog­sza­bály meg­al­ko­tá­sát kez­de­mé­nyez­ni az ahhoz szük­sé­ges szá­mú alá­írás össze­gyűj­té­se ese­tén sem.

Az Euró­pai Bizott­ság a nyil­ván­tar­tás­ba vételt köve­tő­en, már 2021 janu­ár köze­pén közöl­te, hogy nem irá­nyoz elő új jogi aktu­so­kat a Mino­rity Safe­Pack kez­de­mé­nye­zés­sel kap­cso­lat­ban, mivel a már hatá­lyos jog­sza­bá­lyok és szak­po­li­ti­kai intéz­ke­dé­sek tel­jes körű vég­re­haj­tá­sa elég­sé­ges a kez­de­mé­nye­zés cél­ja­i­nak támo­ga­tá­sá­hoz. A Mino­rity Safe­Pack kez­de­mé­nye­ző bizott­sá­ga 2021 már­ci­us végén ezért eljá­rást indí­tott az Euró­pai Unió Bíró­sá­gán az Euró­pai Bizott­ság eluta­sí­tó dön­té­se ellen.

Vin­c­ze Loránt, a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) euró­pai par­la­men­ti (EP-) kép­vi­se­lő­je, az Euró­pai Nem­ze­ti­sé­gek Föde­ra­tív Uni­ó­já­nak (FUEN) elnö­ke, a Mino­rity Safe­pack kez­de­mé­nye­zés koor­di­ná­to­ra az MTI-hez csü­tör­tö­kön eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben „fon­tos­nak és báto­rí­tó­nak” nevez­te, hogy az uni­ós bíró­ság a kez­de­mé­nye­zők­nek adott iga­zat a kisebb­sé­gek jogai és a kul­tu­rá­lis és nyel­vi sok­szí­nű­ség támo­ga­tá­sa kapcsán.

Az EP-kép­vi­se­lő remé­nyét fejez­te ki, hogy az uni­ós bíró­ság szin­tén a kez­de­mé­nye­zők javá­ra dönt az Euró­pai Bizott­ság­nak a jog­al­ko­tást eluta­sí­tó hatá­roz­ta ellen indí­tott sem­mis­sé­gi eljá­rás során. Ezál­tal arra kény­sze­rít­he­tik az uni­ós bizott­sá­got, hogy újra­ér­té­kel­je ere­de­ti dön­té­sét, misze­rint nem java­sol jog­al­ko­tást a Mino­rity Safe­pack javas­la­ti alap­ján – tet­te hoz­zá Vin­c­ze Loránt.

For­rás: demok​ra​ta​.hu