Hírek Elszakított területi hirek Eluta­sí­tot­ták Beke Ist­ván sza­ba­don bocsá­tá­si kéré­sét, akit a romá­nok ter­ro­riz­mus miatt elítéltek

Eluta­sí­tot­ták Beke Ist­ván sza­ba­don bocsá­tá­si kéré­sét, akit a romá­nok ter­ro­riz­mus miatt elítéltek

2020.06.16

A Bras­só megyei tör­vény­szék jog­erő­sen eluta­sí­tot­ta szer­dán a ter­ro­riz­mus vád­já­val bör­tön­bün­te­tés­re ítélt Beke Ist­ván fel­té­te­les sza­bad­láb­ra helye­zé­si kérését.

A hatá­ro­zat kivo­na­tát a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ján tet­ték köz­zé. A tör­vény­szék meg­ala­po­zat­lan­nak ítél­te Beke fel­leb­be­zé­sét a Bras­sói Bíró­ság május köze­pén hozott eluta­sí­tó íté­le­te ellen. A ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt másik kéz­di­vá­sár­he­lyi fér­fi, Szőcs Zol­tán fel­té­te­les sza­ba­don bocsá­tá­si kérel­mét május 27-én uta­sí­tot­ta el a Bras­sói Bíró­ság. Fel­leb­be­zé­sét júni­us 16-án tár­gyal­ják másod­fo­kon. A két szé­kely­föl­di fér­fi a bör­tön­ben tanú­sí­tott jó maga­vi­se­le­té­re és a ledol­go­zott napok után járó ked­vez­mé­nyek­re hivat­koz­va kér­te a fel­té­te­les sza­ba­don bocsá­tást. Amint koráb­ban a Három­szék napi­lap írta: Beke júni­us 23. után nyújt­hat be újabb, hason­ló kérést.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt 2018. júli­us 4‑én ítél­te 5 – 5 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re a buka­res­ti leg­fel­sőbb bíró­ság, ter­ro­ris­ta cse­lek­mé­nyek, illet­ve ezek­re való fel­buj­tás miatt. A Hat­van­négy Vár­me­gye Ifjú­sá­gi Moz­ga­lom (HVIM) kéz­di­vá­sár­he­lyi, illet­ve erdé­lyi elnö­ke ellen hozott íté­let álta­lá­nos meg­döb­be­nést vál­tott ki az erdé­lyi magyar­ság sora­i­ban, hiszen az első fokon eljá­ró Buka­res­ti Táb­la­bí­ró­ság meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta az ügyész­ség által össze­ál­lí­tott vád­irat nagyobb részét, és csak 11, illet­ve 10 hónap bör­tön­bün­te­tést rótt ki rájuk, amennyit már koráb­ban vizs­gá­la­ti fog­ság­ban töltöttek.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt a romá­ni­ai szer­ve­zett bűnö­zés és ter­ro­riz­mus elle­ni ügyész­ség (DIICOT) állí­tot­ta bíró­ság elé, mert lehall­ga­tott beszél­ge­té­se­ik­ből, és a Beke Ist­ván laká­sán talált petár­dák­ból a román ható­sá­gok arra követ­kez­tet­tek, hogy házi készí­té­sű bom­bát akar­tak rob­ban­ta­ni Kéz­di­vá­sár­hely főte­rén 2015-ben, a decem­ber else­jei román nem­ze­ti ünnep­re szer­ve­zett kato­nai pará­dén. Az erdé­lyi magyar köz­vé­le­mény az első pil­la­nat­tól fog­va úgy tekin­tet­te, hogy kon­cep­ci­ós eljá­rás folyik a kéz­di­vá­sár­he­lyi fia­ta­lok ellen. Letar­tóz­ta­tá­suk után hete­kig tün­tet­tek Kéz­di­vá­sár­he­lyen. Jog­erős elíté­lé­sük után több rend­kí­vü­li per­újí­tá­si kérel­met nyúj­tot­tak be, de ezek mind­egyi­két eluta­sí­tot­ták a romá­ni­ai bíróságok.

For­rás: MTI