Hírek Amerikai hirek Eluta­sí­tot­ták a Trump ház­ku­ta­tás­kor tett val­lo­má­sok nyilvánosságát

Eluta­sí­tot­ták a Trump ház­ku­ta­tás­kor tett val­lo­má­sok nyilvánosságát

Az ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um a nyo­mo­zás érde­ke­i­re hivat­koz­va eluta­sí­tot­ta, hogy nyil­vá­nos­ság­ra hoz­za a Donald Trump házá­nál tar­tott FBI-ház­ku­ta­tás­ról készült, eskü alatt tett val­lo­má­so­kat, a lépés­re a repub­li­ká­nus párt kér­te a minisz­té­ri­u­mot még vasárnap.

Az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um (DOJ) hét­főn közöl­te, hogy befo­gad­ta a nyil­vá­nos­ság­ra hoza­tal­ra vonat­ko­zó indít­ványt, ám ha „nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ná a ház­ku­ta­tás­ról eskü alatt tett FBI nyi­lat­ko­za­tot, akkor azzal útmu­ta­tást adna egy jelen­leg is zaj­ló kor­mány­za­ti nyo­mo­zást, és annak irá­nya­it ille­tő­en”, ami való­szí­nű­leg komo­lyan befo­lyá­sol­ná a jövő­be­ni nyo­mo­za­ti lépéseket.

Hét­főn Donald Trump volt ame­ri­kai elnök a flo­ri­dai ház­ku­ta­tás óta első alka­lom­mal adott inter­jút, amely­ben fel­aján­lot­ta maga és kép­vi­se­lői segít­sé­gét az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­nak a Mar-o-Lago bir­to­kon tar­tott FBI ház­ku­ta­tás nyo­mán kiala­kult fel­há­bo­ro­dás közepette.

Donald Trump a Fox News Dig­ital adá­sá­nak úgy fogal­ma­zott, hogy az ország­ban hűte­ni kell a kedé­lye­ket, mert a hely­zet nagyon veszé­lyes pont­ra jutott. „Ren­ge­teg harag gyü­lem­lett fel, amit koráb­ban soha nem lát­tam még” – fogal­ma­zott, kifejt­ve, hogy sze­rin­te évek óta tart az átve­rés, a boszor­kány­ül­dö­zés, és ezek tete­jé­be jött a mos­ta­ni ügy. „Ha bár­mi van, amit tehe­tünk, akkor én és embe­re­im ter­mé­sze­te­sen haj­lan­dók vagyunk meg­ten­ni” – jelen­tet­te ki.

A kép­vi­se­lő­ház jog­al­ko­tá­si bizott­sá­gá­nak repub­li­ká­nus tag­jai az elszá­mol­tat­ha­tó­ság és átlát­ha­tó­ság igé­nyé­re hivat­koz­va szin­tén hét­főn azt kér­ték a Fehér Ház­tól, a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­dá­tól és az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­tól, hogy őriz­ze­nek meg a ház­ku­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó min­den kom­mu­ni­ká­ci­ót és üzenetváltást.

Donald Trump flo­ri­dai ott­ho­ná­ban múlt hét­főn a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da embe­rei beje­len­tés nél­kü­li ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, amely­nek során, a köz­lés sze­rint, minő­sí­tett ira­to­kat fog­lal­tak le. Donald Trump tagad­ja, hogy elnök­sé­gi idő­sza­ká­ból szár­ma­zó minő­sí­tett doku­men­tu­mo­kat tar­tott vol­na magá­nál, azt állít­ja, hogy még hiva­ta­li ide­je ide­jén az ira­to­kat fel­ol­dot­ta a minő­sí­tés alól.

For­rás: demok​ra​ta​.hu