Hírek Vélemények/Publicisztikák Elti­por­ják Trum­pot és az elnökségét

Elti­por­ják Trum­pot és az elnökségét

Fel­ka­va­ró kép­so­rok jár­ták be a világ­saj­tót, ame­lye­ken a Capi­to­li­um épü­le­té­ben agyon­lőtt Ash­li Babb­itt halál­tu­sá­ja lát­ha­tó. A 35 esz­ten­dős nő elő­ször a föld­re esik, majd meg­le­pőd­ve tuda­to­sul ben­ne, hogy meg­lőt­ték. Mivel a légi­erő vete­rán­ja volt, való­szí­nű­leg sejt­het­te, hogy halá­los sebet kapott, a fel­vé­te­len lát­ha­tó is, amint ijed­ten szem­lé­li magát, majd egy­re üve­ge­sebb tekin­tet­tel mered maga elé, míg maga­te­he­tet­len­né nem válik. Végül a kór­ház­ban halt meg.

Az épp kihu­nyó élet lát­vá­nya sok­ko­ló hatá­sú, ahogy tel­nek a másod­per­cek, hason­ló azok­hoz a kép­so­rok­hoz, melye­ken az 1968-as merény­let­ben lelőtt Robert Ken­ne­dy küzd remény­te­le­nül az életéért.

A tör­vény­ho­zás washing­to­ni épü­le­té­nek meg­ro­ha­mo­zá­sa innen­től vált iga­zán tra­gi­kus­sá, és később kide­rült, továb­bi három tün­te­tő és egy rend­őr is meg­halt a har­cok során. Bár a fel­vé­te­le­ken jól lát­ha­tó, hogy Ash­li Babb­itt fegy­ver­te­len volt, az épü­let­őr­ség egyik tag­ja cél­zott, köze­li lövés­sel ölte meg. Hamar meg­ta­lál­ták az iga­zi fele­lőst: Donald Trum­pot okol­ják szer­te a vilá­gon, még a jobb­ol­dal­ról is, több koráb­bi szö­vet­sé­ge­se is őt hibáz­tat­ja, a közös­sé­gi médi­á­ban pél­dát­lan módon tün­tet­ték el a Trump-fió­ko­kat. A fősod­ra­tú véle­ke­dés sze­rint azért Trump a főbű­nös, mert kitar­tó­an azt állí­tot­ta, hogy csa­lás tör­tént a novem­be­ri válasz­tá­so­kon, és a vissza­élé­sek miatt nem ő lett az elnök. Ezzel pedig fel­lá­zí­tot­ta híveit.

Az lát­ha­tó­an sen­kit nem zavar, hogy Trump sose mon­dott olyat, hogy meg kell ost­ro­mol­ni a Capi­to­li­u­mot. Azt viszont mond­ta, hogy a csa­lás miatt nem fog­ja elis­mer­ni a vere­sé­gét. Ennyi a bűne. Ennyi a bűne? A vért kívá­nó libe­rá­li­sok sze­rint nem. Ami­óta Donald Trump öt éve fel­tűnt az ame­ri­kai poli­ti­ká­ban, egé­szen elké­pesz­tő mér­té­kű, kon­cent­rált gyű­lö­let­cu­na­mi árad felé. Hogy 2016-ban elnök­ké válasz­tot­ták ekko­ra ellen­szél­ben, vol­ta­kép­pen maga volt a cso­da. A libe­rá­lis elit folya­ma­to­san szór­ta rá a mocs­kot, és ebben part­ner volt néhány illuszt­ris kon­zer­va­tív is.

Első­sor­ban nem józan érvek­kel támad­ták: rend­re az alpá­ri, becsü­let­sér­tő akci­ók vit­ték a prí­met. Napi szin­ten kíván­ták a halá­lát, vér­ben úszó, levá­gott fejé­vel pózol­tak (majd bocsá­na­tot kér­tek, de aztán még­sem), vic­ces kar­ne­vá­lon hágat­ták meg a Sza­bad­ság-szo­bor­ral, nap­es­tig lehet­ne sorol­ni a gusz­tus­ta­lan libe­rá­lis meg­nyil­vá­nu­lá­so­kat. Hig­gadt érté­ke­lé­sek alig jelen­tek meg vele kap­cso­lat­ban, éppen ezért egy adott konk­rét üggyel kap­cso­lat­ban rit­kán kapott kitar­tó kri­ti­kát (a kivé­telt talán a koro­na­ví­rus keze­lé­se jelen­ti), az elle­ne folyó kam­pány­nak a kez­de­tek­től egy mon­da­ni­va­ló­ja volt: ezt az embert el kell tün­tet­ni a hata­lom­ból, mert tönk­re­te­szi Ame­ri­kát, sőt az egész világot.

Már az Egye­sült Álla­mok­nak a pári­zsi klí­ma­egyez­mény­ből tör­té­nő kilép­te­té­sét sem nagyon róják fel neki egy ide­je, pedig akkor­tájt vala­mi olyas­mi volt az ural­ko­dó állás­pont, hogy David Atten­bo­ro­ugh, Leo­nar­do DiCa­p­rio és Jane Goo­dall már épp meg­men­te­né a boly­gót, de ez a sző­ke (sző­ke!) tor­zon­borz figu­ra elpusz­tít­ja az éle­tet. Majd egy jól meg­ter­ve­zett akció része­ként a csúcs­ra járat­ták a Black Lives Mat­ter-kam­pányt. Igaz, hogy Barack Oba­ma ide­jé­ben is vide­ó­ra vet­tek több, afro­a­me­ri­ka­i­ak ellen elkö­ve­tett vélt vagy valós rend­őri túl­ka­pást, no de Oba­ma nya­ká­ba azért még­sem lehe­tett mind­ezt varr­ni. Trum­pé­ba igen!

És mi, akik a magyar poli­ti­ká­ban is meg­él­tünk már jó néhány dol­got: keresz­tény­gyű­lö­le­tet, Szent Koro­na-gya­lá­zást, tőről­met­szett kom­mu­nis­ták euró­pai demok­ra­tá­vá válá­sát, gyur­csá­nyi rend­őr­ter­rort, harc köz­ben leesett biz­to­sí­tó­tűt, amely az azo­no­sí­tó­szá­mot tar­tot­ta, olyan fel­há­bo­rí­tó dol­go­kat, ame­lyek­nek nem volt követ­kez­mé­nye, kép­zel­jünk magunk elé egy átlag amerikait.

Egy átlag ame­ri­ka­it, aki azt lát­ja, hogy az elnö­köt hazug­sá­gok­kal és aljas módon támad­ják, hogy tör­té­nel­mi szob­ro­kat dön­te­nek le, üzle­te­ket fosz­to­gat­nak, auto­nóm zóná­kat ala­pí­ta­nak, alap­ve­tő érté­ke­ket kér­dő­je­lez­nek meg, és ezek­nek a dol­gok­nak az ég egy adta vilá­gon sem­mi követ­kez­mé­nye nincs. Napon­ta gyúj­to­gat­hat­ták az anti­fák az ame­ri­kai lobo­gót gond nél­kül, de ami­kor a Pro­ud Boys veze­tő­je BLM-zász­lót ége­tett, azon­nal lekap­csol­ták a hatóságok.

A bru­tá­lis ket­tős mér­ce, amit a libe­rá­li­sok alkal­maz­tak, nálunk is isme­rős, de az Egye­sült Álla­mok­ban a koráb­bi­ak­hoz képest új szint­re emelték.

És gond­juk volt arra is, hogy Trum­pot az egész világ előtt lejá­ras­sák. A demok­ra­ták itte­ni lera­ka­tai, a 444 és a Nincs másik Index-Telex gőz­erő­vel gya­láz­ta ugyan­olyan len­dü­let­tel Trum­pot, mint ame­ri­kai elv­tár­sa­ik. Trump 2016-os győ­zel­me a világ­tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb troll­ko­dá­sa volt, és olyan mér­ték­ben rémisz­tet­te meg az eli­tet, hogy négy évvel később biz­tos­ra men­tek: Trump nem nyer­he­tett, és azóta is ott ütik, ahol tud­ják, és ez még vár­ha­tó­an hosszú ide­ig így lesz.

Trump pedig nem hagy­ta magát. Nem volt haj­lan­dó azt mon­da­ni, hogy csal­ta­tok, de tié­tek a hata­lom. És tel­je­sen mind­egy, hogy iga­za van vagy sem, joga van ezt mon­da­ni, mint ahogy joga van demonst­rá­ci­ót szer­vez­ni a támo­ga­tó­i­nak. Hogy jobb lett vol­na, ha nem teszi? Igen, jobb lett vol­na. De nem szó­lí­tott fel erő­szak­ra, nem ő küld­te be az elké­pesz­tő­en fel­ké­szü­let­le­nül őrzött (vajon miért?) Capi­to­li­um­ba a híve­it, akik között biz­to­san tud­juk, hogy vol­tak bal­ol­da­li anar­chis­ták is.

Az éve­ken át követ­kez­mé­nyek nél­kül mara­dó aljas és erő­szak­ra buz­dí­tó demok­ra­ta üze­ne­te­ket nem­hogy nem ítél­te el, egye­ne­sen üdvö­zöl­te a libe­rá­lis kánon. Trump támo­ga­tó­it rend­sze­re­sen érte erő­szak mind ver­bá­li­san, mind fizi­ka­i­lag. Ezek után tar­tot­ták a pél­dát­lan vissza­élé­sek­kel tar­kí­tott válasz­tást, majd végül Geor­giá­ban a sze­ná­tust is elvesz­tet­ték a kon­zer­va­tí­vok, ismét csak egy hajszállal.

Nem lehet fur­csáll­ni, ha egy kon­zer­va­tí­van gon­dol­ko­dó ame­ri­kai úgy érzi, itt és most lop­ják ki aló­la az éle­tét, min­dent, ami fon­tos neki. Száz­ezer dühös és két­ség­be­esett ember jelent meg Washing­ton­ban. De nem Trump biz­tat­ta őket erő­szak­ra, és aki őt és csak őt vagy első­sor­ban őt hibáz­tat­ja, az sem­mit sem ért. Vagy min­dent ért, csak cinikus.

Rosszul tet­ték a tün­te­tők, hogy tehe­tet­len dühük­ben bemen­tek a Capi­to­li­um­ba. Sem­mit sem értek el vele, és leg­több­jük­re súlyos bün­te­tés, való­szí­nű­leg bör­tön vár, nem beszél­ve a halot­tak­ról. A Trump elle­ni gyű­lö­let­kó­rus pedig muní­ci­ót gyár­tott magá­nak mind­eb­ből, és vég­leg elti­por­nák Ame­ri­ka még pár napig hiva­tal­ban lévő elnökét.

Az elke­se­re­dett és csa­ló­dott ame­ri­ka­i­ak, mind­azok, akik sze­rint igaz­ság­ta­lan mind­az, ami az elmúlt évek­ben zaj­lott az orszá­guk­ban, két­ség­be­es­ve nézik a tör­té­né­se­ket, mi fog tör­tén­ni abban az ország­ban, ame­lyet egy­re inkább átjár a hata­lom­ra kerü­lő radi­ká­lis bal­ol­dal szel­le­me. Két­ség­be­eset­ten és döb­ben­ten.
Vala­hogy úgy, aho­gyan a hal­dok­ló Ash­li Babb­itt, aki­nek a tes­tét épp elhagy­ta az élet.

Teve­li Zoltán

For­rás: Magyar Nemzet