Hírek Elszakított területi hirek Eltá­vo­lí­tot­ták az ille­gá­li­san fel­ál­lí­tott beton­ke­resz­te­ket az úzvöl­gyi katonatemetőből

Eltá­vo­lí­tot­ták az ille­gá­li­san fel­ál­lí­tott beton­ke­resz­te­ket az úzvöl­gyi katonatemetőből

Eltá­vo­lít­tat­ta Dor­mán­fal­va Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­la az úzvöl­gyi teme­tő­ben ille­gá­li­san fel­ál­lí­tott beton­ke­resz­te­ket a „román par­cel­lá­ról”. Bor­boly Csa­ba, a megyei tanács elnö­ke és Bir­ta­lan Sán­dor, Csík­szen­már­ton pol­gár­mes­te­re sze­rint is nagyon sok mun­ka, és sok ember helyt­ál­lá­sa és kitar­tá­sa volt szük­sé­ges ahhoz, hogy eljöj­jön ez a nap is.

Eltávolították az illegálisan felállított betonkereszteket az úzvölgyi katonatemetőből
Fotó: Vla­i­cu Lajos

A hírt Bor­boly Csa­ba, Har­gi­ta Megye Taná­csá­nak elnö­ke osz­tot­ta meg élő vide­ó­já­ban a Face­boo­kon, csü­tör­tök délután. 

„Jó hírt kap­tunk ma, az örö­möm tagad­ha­tat­lan, hiszen nem kevés erő­fe­szí­tés előz­te meg ezt az ered­ményt. Vég­re Dor­mán­fal­va Önkor­mány­za­ta fel­is­mer­te, hogy nem mehet ez így tovább, a jog­erős íté­let sze­rint kell eljár­ja­nak, és ma elszál­lí­tot­ták a koráb­ban tör­vény­te­le­nül fel­ál­lí­tott beton­épít­mé­nye­ket. Az elmúlt idő­szak­ban sze­mély sze­rint kap­tam hide­get és mele­get is azért, mert fog­lal­ko­zom az Úzvöl­gye témá­val. Fenye­ge­tést is.

De nem ijed­tünk meg, amit fel­vál­la­lunk, azt végig visszük. Nem áll­tunk fél­re, mun­ka­tár­sa­im­mal foly­tat­tuk a mun­kát, ami vég­re meg­hoz­ta gyü­möl­csét. Hit­tünk és hiszünk az igaz­ság­ban, tet­tük a dol­gunk, és foly­tat­juk a munkát

– fogal­ma­zott Bor­boly Csaba. 

A megye­el­nök azt is kifej­tet­te, hogy azok­ban a hóna­pok­ban, amig azon dol­goz­tak, hogy igaz­sá­got szol­gál­tas­sa­nak a beton­ke­resz­tek ügyé­ben, nagyon sok helyen tüze­te­sen vizs­gá­lód­tak, hogy vala­mi­lyen állam­el­le­nes cse­le­ke­de­tet fedez­ze­nek fel a mun­ká­juk­ban. Ez nem sikerült. 

Ha vala­hol van olyan hiva­tal, ami­nek a tel­je­sít­mé­nyé­re min­den adó­fi­ze­tő büsz­ke lehet Romá­ni­á­ban, az Har­gi­ta Megye Tanácsa

– fogal­ma­zott Borboly. 

Vlaicu Lajos

Bir­ta­lan Sán­dor, Csík­szent­már­ton pol­gár­mes­te­re csü­tör­tök dél­utá­ni meg­ke­re­sé­sünk­re úgy fogal­ma­zott, ő is más­fél órá­val ezelőtt érte­sült a hír­ről, és a hely­szín­ről jelen­ti, való­ban eltá­vo­lí­tot­ták a beton­ke­resz­te­ket. „A hír igaz. Úgy gon­do­lom, helyén­va­ló a tör­vény betar­tá­sa egy olyan ország­ban, ahol bíró­ság van” – mond­ta. Hozzátette,

szük­sé­ges volt a helyt­ál­lá­suk és a kitar­tá­suk az utób­bi évek­ben, majd meg­kö­szön­te min­den­ki­nek, aki tel­jes mell­szé­les­ség­gel kiállt az ügy mellett. 

Ugyan­ak­kor azt is kifej­tet­te, hogy noha a jog­erős íté­let már egy ide­je meg­szü­le­tett, Dor­mán­fal­va kivárt a beton­ke­resz­tek lebontásával. 

A Dor­mán­fal­va Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal által a kato­nai teme­tő­ben lévő „román par­cel­lá­ra” kiadott épí­té­si enge­délyt a bíró­ság koráb­ban tör­vény­te­len­nek nyil­vá­ní­tot­ta, és elren­del­te az álla­mi pénz­ből épí­tett 50 beton­ke­reszt lebon­tá­sát. Ez most tör­tént meg. 

Mint isme­re­tes, Dor­mán­fal­va város önkor­mány­za­ta 2019 már­ci­u­sá­ban saját köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt, és ápri­lis­ban önké­nye­sen román par­cel­lát ala­kí­tott ki a sír­kert­ben. Koráb­ban a teme­tőt a szé­kely­föl­di Csík­szent­már­ton köz­ség gon­doz­ta, és a magyar közös­ség magyar kato­na­te­me­tő­ként tar­tot­ta szá­mon. 2019. júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták ezt meg­aka­dá­lyoz­ni. Egy hét­tel az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek után az ille­té­kes román ható­ság tisz­táz­ta, hogy nem az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben nyug­szik az a 149 román kato­na, aki­nek a név­sor­ol­va­sá­sa is részét képez­te a teme­tő erő­sza­kos elfog­la­lá­sa utá­ni cere­mó­ni­á­nak. 2021 októ­be­ré­ben a Bákói Táb­la­bí­ró­ság jog­erő­sen érvény­te­le­ní­tet­te az önkor­mány­za­ti hatá­ro­za­tot, mellyel Dor­mán­fal­va köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta a Har­gi­ta megyé­ben talál­ha­tó, Csík­szent­már­ton köz­ség­hez tar­to­zó úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt. A 2022 feb­ru­ár­já­ban hozott alap­fo­kú íté­let érvény­te­le­ní­tet­te Dor­mán­fal­va pol­gár­mes­te­re által kiál­lí­tott 2018.12.17/69-es épí­té­si enge­délyt a nem­zet­kö­zi teme­tő emlék­mű­vé­nek és a román hősök ötven kereszt­jé­nek a fel­ál­lí­tá­sá­ra vonat­ko­zó­an, és a tör­vény­te­len épít­mény lebon­tá­sát ren­del­te el. Rá egy évre a Bákó Megyei Táb­la­bí­ró­ság alap­ta­lan­nak ítél­te a fel­leb­be­zést, és meg­erő­sí­tet­te a Csík­szent­már­ton­nak ked­ve­ző alap­fo­kú ítéletet.

For­rás: har​gi​ta​ne​pe​.ro