Hírek Amerikai hirek Eltá­vo­lít­ják Roo­se­velt szob­rát, mert a „rassziz­mus és a gyar­ma­to­sí­tás” szimbóluma

Eltá­vo­lít­ják Roo­se­velt szob­rát, mert a „rassziz­mus és a gyar­ma­to­sí­tás” szimbóluma

Szin­tet lépett a can­cel culture.

A New York‑i Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Múze­um előtt álló, 1940-ben lelep­le­zett szo­bor, az Egye­sült Álla­mok 26. elnö­két lovon ülve,egyik olda­lán ősla­kos indi­án­nal, mási­kon feke­te rab­szol­gá­val ábrá­zol­ja, a ter­vek sze­rint a héten tel­je­sen eltün­te­tik a helyé­ről. A bon­tá­si költ­sé­gek a bizott­ság szó­vi­vő­je sze­rint össze­sen mint­egy két­mil­lió dol­lár­ra rúgnak.

A bizott­ság tavaly júni­us­ban egy­han­gú­lag dön­tött a szo­bor eltá­vo­lí­tá­sá­ról, novem­ber­ben pedig beje­len­tet­ték, hogy a szob­rot az észak-dako­tai Medo­rá­ba helye­zik át, ahol a nem­rég átadott, Roo­se­velt­ről elne­ve­zett könyv­tár épü­le­te előtt állít­ják össze újra.

A dön­tést évti­ze­dek óta húzó­dó vita elő­zi meg: akti­vis­ták a het­ve­nes évek óta támad­ják az emlék­mű­vet, ame­lyet több­ször vörös fes­ték­kel is leön­töt­tek.
A szo­bor eltá­vo­lí­tá­sát 2020-ban kez­de­mé­nyez­te a múze­um, amely­nek igaz­ga­tó­ja, Ellen V. Fut­ter, a lap­nak adott inter­jú­já­ban kifej­tet­te, hogy egyet­ért az eltá­vo­lí­tás­sal. A múze­u­mi könyv­tár veze­tő­sé­ge egye­ne­sen „prob­le­ma­ti­kus kom­po­zí­ci­ó­nak” nevez­te az emlékművet.

A város­ban nem ez az első ilyen döntés:novemberben az Egye­sült Álla­mok har­ma­dik elnö­ke, Tho­mas Jef­fer­son szob­rát távo­lí­tot­ták el a New York‑i városházából,

arra hivat­koz­va, hogy a vala­hai elnök rab­szol­ga­tar­tó volt. Jef­fer­son élet­tár­sa egyéb­ként az egyik rab­szol­gá­ja, Sally Hemings volt, aki hat gyer­me­ket is szült Jeffersontól.

Az Egye­sült Álla­mok­ban az elmúlt két évben egy­más után távo­lí­tot­ták el poli­ti­ku­sok, kato­nai veze­tők, vagy más, vala­hai ismert köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek szob­ra­it, mert rasszis­ták­nak ítél­ték őket. Tavaly októ­ber­ben pél­dá­ul Vir­gi­nia állam fővá­ro­sá­ban, Rich­mond­ban távo­lí­tot­ták el Robert E. Lee tábor­nok, az ame­ri­kai pol­gár­há­bo­rú­ban (1861−1865) a déli csa­pa­tok főpa­rancs­no­ka óri­ás lovas­szob­rát, amely­nek vég­le­ges lebon­tá­sát Ralph Nor­t­ham, Vir­gi­nia állam demok­ra­ta pár­ti kor­mány­zó­ja ren­del­te el.

Sokan sér­tő­nek tar­tot­ták a déli rab­szol­ga­tar­tó Kon­fö­de­rá­ció tábor­no­ká­nak emlé­ket állí­tó szob­rot és annak elhe­lye­zé­sét a rich­mon­di Emlék­mű Sugár­úton, annak elle­né­re, hogy Robert E. Lee tábor­nok maga nem támo­gat­ta a rab­szol­ga­tar­tás intéz­mé­nyét. Mások viszont úgy vél­ték, hogy a szo­bor eltá­vo­lí­tá­sa a tör­té­ne­lem eltör­lé­sé­vel len­ne egyenlő.

For­rás: 888​.hu