Hírek Sport hirek Elő­ször nyert (para)olimpiai érmet egy sport­mi­nisz­ter: Novák Edu­árd ezüstérmes!

Elő­ször nyert (para)olimpiai érmet egy sport­mi­nisz­ter: Novák Edu­árd ezüstérmes!

A román kül­dött­ség már biz­to­san nem tér üres kéz­zel haza a toki­ói para­lim­pi­ai játékokról.

Az első ver­seny­szá­mát csü­tör­tö­kön a 11. helyen zár­ta, még­is elé­ge­dett volt a tel­je­sít­mé­nyé­vel Romá­nia ifjú­sá­gi és sport­mi­nisz­te­re, Novák Károly Edu­árd kerék­pá­ro­zó, főleg, hogy a pálya­ke­rék­pá­ro­sok C4-C5 kate­gó­ri­á­já­nak 1 km-es futa­ma nem tar­to­zik a ked­ven­cei közé. Annál job­ban tel­je­sí­tett pén­te­ken, a sok­kal inkább pre­fe­rált 4 000 méte­res egyé­ni üldö­zé­ses futam­ban, mely­ben meg­sze­rez­te az ezüst­ér­met 4 perc, 31 másod­perc és 212 ezredmásodperccel.

Ez a román para­lim­pi­ai dele­gá­ció első érme, ugyan­ak­kor az első alka­lom, hogy egy sport­mi­nisz­ter részt vesz, illet­ve dobo­gós helyet ér el az olimpiai/paralimpiai játékokon.

Az ide­ha­za sok­szor indo­ko­lat­la­nul táma­dott, csík­sze­re­dai szü­le­té­sű minisz­ter para­lim­pi­ai spor­to­ló­ként nem elő­ször bizo­nyí­tott: pálya­fu­tá­sá­nak ez a negye­dik érme. A 44 éves spor­to­ló 2012-ben egy arany- és egy ezüst­érem­mel tért haza Lon­don­ból, négy évvel koráb­ban pedig ezüst­ér­met nyert Pekingben.

For­rás: MTI