Hírek Magyarországi hírek Elő­ször járt magyar kül­ügy­mi­nisz­ter Bangladesben

Elő­ször járt magyar kül­ügy­mi­nisz­ter Bangladesben

Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter több ezer kilo­mé­tert repül és tucat­nyi tár­gya­lást foly­tat ezen a héten is. Mai bang­la­de­si vizit­jé­vel ráadá­sul tör­té­nel­met írt, eddig ugyan­is még sosem járt magyar kül­ügy­mi­nisz­ter a dél-ázsi­ai államban.

Pedig az ország két­ség­te­le­nül tar­to­gat lehe­tő­sé­ge­ket. A Világ­bank sta­tisz­ti­kái sze­rint Bang­la­des brut­tó hazai ter­mé­ké­nek (GDP) növe­ke­dé­se tavaly meg­ha­lad­ta a 8 szá­za­lé­kot, de az elmúlt évek­ben is hason­ló növe­ke­dé­si pályá­ra állt, még a 2008-as vál­ság sem iga­zán tépáz­ta meg. Köz­ben az ország óri­á­si népes­ség­rob­ba­nást él át, a lakos­ság szá­ma már a 165 mil­li­ót ost­ro­mol­ja, ami nem elha­nya­gol­ha­tó piac. A Köz­pon­ti Sta­tisz­ti­kai Hiva­tal ada­tai sze­rint tavaly a Bang­la­des­be irá­nyu­ló kivi­te­lünk érté­ke alig halad­ta meg a két­mil­li­árd forin­tot, és a meg­elő­ző évek­ben is hason­ló volu­me­nű for­gal­mat bonyo­lí­tot­tunk le.

Szij­jár­tó Péter Dak­ká­ban a kül­ügy­mi­nisz­ter­rel, a keres­ke­del­mi minisz­ter­rel és a kor­mány­fő­vel is tár­gyalt arról, hogyan lehet­ne len­dü­le­tet adni a két­ol­da­lú kap­cso­la­tok­nak. Beje­len­tet­te, hogy kon­zu­lá­tust nyi­tunk a majd kilenc­mil­li­ós bang­la­de­si fővá­ros­ban. Az együtt­mű­kö­dés három terü­le­tét jelöl­ték meg:

  1. A nuk­le­á­ris ener­gi­á­ét, ugyan­is a dél-ázsi­ai ország­ban is a Rosza­tom épít erő­mű­vet. A magyar tár­ca­ve­ze­tő remé­nyét fejez­te ki, hogy a jövő bang­la­de­si mér­nö­kei közül töb­bet Magyar­or­szá­gon oktat­nak majd, ami­hez a már meg­lé­vő száz mel­lé továb­bi har­minc ösz­tön­dí­jas helyet biztosítunk.
  2. Az egész­ség­ügyi tech­no­ló­gi­á­ét, amely­nek jó alap­ja lehet az orvo­si szen­zá­ció, hogy egy magyar orvos­csa­pat válasz­tott szét egy bang­la­de­si szi­á­mi ikerpárt.
  3. A víz­ügyi tech­no­ló­gi­á­két, melyek­kel hazánk segít­het a folya­ma­to­san árvi­zek­kel küz­dő államnak.

Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter (j) talál­ko­zó­ja Tipu Mun­si bang­la­de­si keres­ke­del­mi minisz­ter­rel Dak­ká­ban
Fotó: Bor­sos Mátyás/MTI/KKM

A magyar kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter arra is figyel­mez­te­tett, hogy Dak­ka a ter­ro­riz­mus, a szél­ső­sé­ge­sek elle­ni küz­de­lem­ben is fon­tos sze­re­pet ját­szik. Emlé­kez­te­tett rá, hogy Bang­la­des is mene­kült­vál­ság­gal néz szem­be. Ezzel arra utalt, hogy

2017-től a hiva­ta­los sta­tisz­ti­kák sze­rint több mint 700 ezer musz­lim val­lá­sú roh­ing­ja mene­kült át a szom­szé­dos Mianmarból.

A rend­sze­res ter­mé­sze­ti kataszt­ró­fák miatt egyéb­ként a bang­la­de­si­ek is gyak­ran kény­sze­rül­nek mene­kül­ni, illet­ve a becs­lé­sek sze­rint majd tíz­mil­li­ó­an dol­goz­nak kül­föl­dön, jel­lem­ző­en az öböl men­ti orszá­gok­ban, de pél­dá­ul az Egye­sült Király­ság­ban is.

For­rás: Magyar Nemzet