Hírek Sport hirek Előbb-utóbb beke­rül az olim­pi­ai prog­ram­ba a teqball

Előbb-utóbb beke­rül az olim­pi­ai prog­ram­ba a teqball

A teq­ball is beke­rül­het a magyar dip­lo­má­cia kel­lék­tá­rá­ba. A magyar sport­esz­köz is segít a kül­kap­cso­la­tok fej­lesz­té­sé­ben, és ez a szán­dék hív­ta élet­re a tel­ki sport­csar­nok­ban a hét­vé­gén ren­de­zett gálát. Az Euró­pai Uni­ón belül a leg­ha­té­ko­nyabb szö­vet­sé­get alko­tó V4-orszá­gok teq­bal­lo­sai csap­tak össze, és mel­les­leg hazai győ­ze­lem szü­le­tett. A gálán meg­je­lent Men­c­zer Tamás, a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um tájé­koz­ta­tá­sért és Magyar­or­szág nem­zet­kö­zi meg­je­le­ní­té­sé­ért fele­lős állam­tit­ká­ra is, aki rövid inter­jút adott a 888.hu-nak.

888​.hu: A gála meg­nyi­tó­ján szólt a teq­ballt kifej­lesz­tő tár­su­lás és a minisz­té­ri­um stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dé­sé­ről. Mit takar ez a kooperáció?

Men­c­zer Tamás: Rövi­den: két­száz darab mint­egy fél­mil­lió euró érté­kű teq­bal­lasz­talt. Ezek­nek az asz­ta­lok­nak, azaz sport­esz­kö­zök­nek a helyét pró­bál­juk meg­ta­lál­ni a nagy­vi­lág­ban, Por­tu­gá­li­á­tól Török­or­szá­gon át Japá­nig, isko­lák­nak, önkor­mány­za­tok­nak, árva­há­zak­nak adjuk. Saj­nos a len­dü­le­tet némi­leg meg­tör­te a világ­jár­vány, de így is ötven asz­tal lelt már új gazdára.

888​.hu: Hogyan választ­ják ki a cél­ál­lo­má­so­kat? Elég a jelent­ke­zés, vagy jó aján­ló­ra is szük­ség van?

Men­c­zer Tamás: A minisz­té­ri­um és a Teq­ball közös dön­té­se, hová jut­nak az asz­ta­lok. Ter­mé­sze­te­sen meg­hall­gat­juk kül­kép­vi­se­le­te­ink véle­mé­nyét, és figyel­jük azt is, hol lehet még job­ban, haté­ko­nyab­ban nép­sze­rű­sí­te­ni az új sportágat.

888​.hu: Állí­tó­lag már az olim­pi­ai prog­ram­ba kerü­lés is fel­me­rült. Ez reá­lis lehe­tő­ség, vagy inkább vágyálom?

Men­c­zer Tamás: Ahogy a Teq­ball veze­tő­it isme­rem, ez sem lehe­tet­len kül­de­tés. Olyan magyar talál­mány­ról van szó, ame­lyet már elis­mert a sport­vi­lág. Nem tudom, az olim­pi­ai moz­ga­lom mikor­tól veszi szá­mí­tás­ba a teq­ballt, van­nak bizo­nyos elő­fel­té­te­lek, hol és hányan űzik, de előbb-utóbb ott lehet az új, magyar fej­lesz­té­sű sport­ág a játé­ko­kon. Min­den tisz­te­le­tem az olim­pi­ai prog­ram­ban sze­rep­lő sport­ága­ké, biz­tos vagyok ben­ne, hogy a teq­ball­nak helye len­ne közöt­tük. Sze­rin­tem ez már csak idő kér­dé­se. S nyil­ván az is szá­mít, hogy olyan világ­nagy­sá­gok játsszák, mint pél­dá­ul Ney­mar vagy Ronaldinho.

888​.hu: Sport­ri­por­ter­ként ismer­het­tük meg a nevét, ez hoz­zá­já­rul­hat ahhoz, hogy hite­le­seb­ben szól­hat, alkot­hat véle­ményt a teqballról?

Men­c­zer Tamás: Az én sport­múl­tam inkább az elő­ké­szí­tés­ben lehet hasz­nos, talán könnyebb velem dol­goz­ni­uk a teq­bal­lo­sok­nak, hiszen az én szí­vem köze­pe is ez a magyar fej­lesz­té­sű sport­ág. Az én sze­mé­lyem­hez talán annyi köt­he­tő, hogy én ala­pí­tot­tam 2018-ban a sport­dip­lo­má­ci­ai főosz­tályt Iglói-Nagy Ist­ván főosz­tály­ve­ze­tő­vel. Így a sport­dip­lo­má­ci­át struk­tu­rá­lis szin­ten – a tár­ca­ve­ze­tő segít­sé­gé­vel – én hono­sí­tot­tam meg. A gyor­san nép­sze­rű­vé váló teq­ball­nak pedig olyan helye­ken és pil­la­na­tok­ban tudunk segí­te­ni, ahol jól jön némi kor­mány­za­ti támogatás.

888​.hu: Ön mennyi­re mozog ott­ho­no­san a lab­dá­val a teq­bal­lasz­tal körül?

Men­c­zer Tamás: Több­ször is kipró­bál­tam. Emlé­ke­ze­tes volt, ami­kor Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter­rel Isz­tam­bul­ban jár­tunk, és miköz­ben ő egy hosszabb inter­jút adott, leját­szot­tunk egy meccset Simics­kó Ist­ván KDNP-frak­ció­ve­ze­tő­vel és két teq­bal­los­sal. Ing­ujj­ban, csak a zakót és nyak­ken­dőt dob­tuk le, és nagyon hálá­sak vol­tunk, hogy a par­ti után kapott töröl­kö­ző­vel rend­be tud­tuk szed­ni magun­kat, és némi­leg ren­de­zet­ten foly­tat­hat­tuk a hiva­ta­los programot.

Men­c­zer Tamás Telek And­rás és Sig­ér Dávid, a Ferenc­vá­ros egy­ko­ri és mai lab­da­rú­gó­ja társaságában

A Katz Balázs, Vel­key Balázs ket­tős nyer­te a V4-orszá­gok teq­ball­gá­lá­ját Telkiben

For­rás: 888​.hu