Hírek Elszakított területi hirek Elné­zést kért a fel­vi­dé­ki magya­rok­tól Igor Mat­ovič kormányfő

Elné­zést kért a fel­vi­dé­ki magya­rok­tól Igor Mat­ovič kormányfő

Akkor lesz ezek­nek a talál­ko­zá­sok­nak ered­mé­nye, ha az ígé­re­tek mel­lé tény­le­ges ered­mé­nyek páro­sul­nak – nyi­lat­koz­ta a Magyar Nem­zet­nek For­ró Krisz­ti­án, a Magyar Közös­ség Párt­ja (MKP) elnö­ke azt köve­tő­en, hogy az MKP alel­nö­ké­vel, Beré­nyi József­fel közö­sen a minap Igor Mat­ovič szlo­vák kor­mány­fő­vel tárgyalt.

Az egy­órás meg­be­szé­lés­ről szól­va For­ró hang­sú­lyoz­ta, az ilyen jel­le­gű tár­gya­lá­so­kat tovább kell foly­tat­ni. – Egyéb­ként állam­tit­ká­ri szin­te­ken jelen­leg is egyez­te­té­sek foly­nak. Tehát több szin­ten folyik a lehe­tő­sé­gek kere­sé­se annak érde­ké­ben, hogy a fej­lesz­té­sek eljus­sa­nak régi­ó­ink­ba, és jobb kon­dí­ci­ó­ba kerül­hes­se­nek ez által – magya­ráz­ta lapunk­nak az MKP elnö­ke. Hozzáfűzte:

fon­to­sak a gesz­tu­sok, azon­ban közös­sé­günk­nek kéz­zel­fog­ha­tó ered­mé­nyek­re van szüksége.

Igor Mat­ovič minisz­ter­el­nök egyéb­ként a fel­vi­dé­ki magya­rok veze­tő­i­vel tar­tott közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a minap hang­sú­lyoz­ta: fon­tos­nak tart­ja a jelen­le­gi jár­vány­hely­zet­ben, hogy a Szlo­vá­ki­á­ban élő, magya­rul beszé­lő pol­gá­rok­kal is kap­cso­la­tot tart­son, így a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón For­ró Krisz­ti­án magyar nyel­ven mond­ta el a jár­vány meg­fé­ke­zé­sé­re irá­nyu­ló alap­ve­tő sza­bá­lyo­kat. Arról is szólt, hogy a párt segí­te­ni fog­ja a jár­vány leküz­dé­sét elő­se­gí­tő tud­ni­va­lók kommunikálását.

Noha a talál­ko­zó­ra a jár­vány­ügyi hely­zet miatt került sor, szá­mos más, a fel­vi­dé­ki magya­ro­kat érin­tő prob­lé­má­ról is szó esett – tudat­ta For­ró Krisz­ti­nán. Mint azt elmond­ta, téma volt pél­dá­ul a déli régi­ók inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­se, a köz­út­há­ló­zat, köz­tük a Szo­ros­kői-alag­út és az észa­kot dél­lel össze­kö­tő utak kiépí­té­se is, ame­lyek­re euró­pai uni­ós for­rá­sok­ból, az újjá­épí­té­si alap­ból kerül­het­ne sor. – Ezzel kap­cso­la­to­san jelez­tük, fon­tos, hogy a dél-szlo­vá­ki­ai régi­ók ezút­tal ne marad­ja­nak ki, és egyen­lő­en tör­tén­jen a for­rá­sok elosztása.

– A minisz­ter­el­nök nyil­vá­no­san tett ígé­re­tet arra, hogy egyen­ran­gú elbá­nás­ban része­sül­nek majd a kele­ti és déli régi­ók is, Szlo­vá­kia töb­bi régi­ó­i­hoz hasonlóan

– fogal­ma­zott az MKP elnöke.

For­ró elmond­ta azt is: a kor­mány­fő­vel foly­ta­tott talál­ko­zón szó­ba került a kor­mány­prog­ram, azon belül a kisebb­sé­gi hiva­tal lét­re­ho­zá­sa, a kisebb­sé­gi tör­vény, vala­mint Nyit­ra és Nagy­szom­bat megyé­ben a nyelv­hasz­ná­lat kibő­ví­té­se. – Tájé­koz­tat­tuk a minisz­ter­el­nök urat, hogy sze­ret­nénk bekap­cso­lód­ni a folya­mat­ba. Erre a lehe­tő­ség­re is ígé­re­tet kaptunk.

Meg­em­lí­tet­tük neki a vasár­na­pi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján elhang­zott meg­jegy­zé­sét is, amely­nek követ­kez­té­ben közös­sé­günk tag­jai meg­sért­ve érez­ték magu­kat. Ezért pedig elné­zést kért

– rész­le­tez­te a talál­ko­zón elhang­zot­ta­kat For­ró. Utób­bi­val arra utalt, hogy Igor Mat­ovič a jár­vány­ügyi beje­len­té­sek­kel kap­cso­la­tos vasár­na­pi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján egy nyelv­ta­ni bot­lást köve­tő­en úgy fogal­ma­zott: „Bocsá­nat, ezt most magya­rul mond­tam.” Ez a meg­nyil­vá­nu­lá­sa nem kis fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a fel­vi­dé­ki magyar közös­ség­ben, hiszen köz­tu­dott, hogy a meg­jegy­zés a tudat­lan­ság­ra, az elma­ra­dott­ság­ra és a műve­let­len­ség­re utal a szlo­vá­kok köré­ben. A minisz­ter­el­nök elhi­bá­zott kije­len­té­sé­ért az MKP veze­tő­i­vel közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elné­zést kért, és elmond­ta: nem tuda­to­sult ben­ne az, hogy ezzel meg­sér­ti a magya­ro­kat. Erre tár­gya­ló­part­ne­rei figyelmeztették.

– Mi, szlo­vá­kok ezt nem szán­juk sér­tő­nek – emel­te ki Mat­ovič és kije­len­tet­te, hogy a jövő­ben külö­nös­képp figyel majd arra, hogy ilyen meg­fo­gal­ma­zá­so­kat ne hasz­nál­jon. Azt is elmond­ta, hogy már nem hasz­nál­ja a „magyar kisebb­ség” kife­je­zést, ame­lyet a „magyar közös­ség” szó­kap­cso­lat­ra cse­rélt, és erre biz­tat­ja kol­lé­gá­it is. – Sen­ki nem gon­dol­hat­ja, hogy a magyar anya­nyel­vű­ek asszi­mi­lá­ci­ó­ja len­ne a célunk – fogal­ma­zott, majd hoz­zá­tet­te, hogy a Csem­adok finan­szí­ro­zá­sát és a ket­tős állam­pol­gár­ság ügyét is vál­lal­ta annak elle­né­re, hogy ezek nem jelen­te­nek szá­má­ra poli­ti­kai előnyt.

For­rás: Magyar Nemzet