Hírek Amerikai hirek Elkez­dő­dött az Egye­sült Álla­mok kira­kat­pe­re önmagával

Elkez­dő­dött az Egye­sült Álla­mok kira­kat­pe­re önmagával

A Capi­to­li­um­nál tör­tént janu­á­ri inci­denst kivizs­gá­ló panel kivé­tel nél­kül Donald Trump volt elnök bírá­ló­i­ból tevő­dik össze. A vizs­gá­lat ered­mé­nye így nem kér­dé­ses, ennek elfo­ga­dá­sa viszont párt­szim­pá­ti­ák men­tén fog eldőlni.

Meg­kez­dő­dött Washing­ton­ban a Capi­to­li­um janu­á­ri ost­ro­mát vizs­gá­ló kong­resszu­si bizott­ság első meg­hall­ga­tá­sa. A kilenc tagú panel hét demok­ra­ta pár­ti kép­vi­se­lő­ből, és két Trump-elle­nes repub­li­ká­nus­ból áll. Ebből kifo­lyó­lag a bizott­ság vizs­gá­la­tá­nak ered­mé­nye gya­kor­la­ti­lag már az eljá­rás kez­de­te előtt eluta­sí­tás­ra lett ítél­ve a repub­li­ká­nus, kon­zer­va­tív érzü­le­tű ame­ri­ka­i­ak körében.

A kivizs­gá­ló tes­tü­let tel­jes Trump-elle­nes össze­té­te­lét az magya­ráz­za, hogy tag­ja­it Nancy Pel­o­si, a kép­vi­se­lő­ház demok­ra­ta pár­ti több­sé­gé­nek veze­tő­je, Donald Trump egyik leg­el­tö­kél­tebb bírá­ló­ja hagy­ta jóvá. Kevin McC­ar­thy, a kép­vi­se­lő­ház repub­li­ká­nus frak­ci­ó­já­nak veze­tő­je által jelölt öt repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­ből Pel­o­si ket­tőt azon­nal eluta­sí­tott a „kivizs­gá­lás integ­ri­tá­sá­ra” hivatkozva.

A kivizs­gá­ló tes­tü­let tel­jes Trump-elle­nes össze­té­te­lét az magya­ráz­za, hogy tag­ja­it Nancy Pel­o­si, Donald Trump egyik leg­el­tö­kél­tebb bírá­ló­ja hagy­ta jóvá.

McC­ar­thy a dön­tést a hata­lom­mal való hal­lat­lan vissza­élés­nek nevez­te, a repub­li­ká­nu­sok öt jelölt­je pedig ennek jegyé­ben vissza­lé­pett a tes­tü­let­ben való rész­vé­tel­től. Pel­o­si­nak sike­rült a bizott­ság lát­szat-pár­tat­lan­sá­gát meg­őriz­nie azzal, hogy kine­ve­zett ket­tőt azon tíz repub­li­ká­nu­sok­ból, akik a capi­to­li­u­mi ese­mé­nyek után a demok­ra­ták­hoz csat­la­koz­va Donald Trump volt elnök fele­lős­ség­re voná­sá­ra szavaztak.

Liz Che­ney és Adam Kin­zin­ger repub­li­ká­nus kép­vi­se­lők a múlt­ban mind­ket­ten éle­sen bírál­ták Trump elnö­köt a Capi­to­li­um­ban tör­tén­te­kért, így most sem két­sé­ges, hogy az inci­dens érté­ke­lé­sé­ben milyen vona­lon fog­nak szavazni.

Jim Jor­dan ohi­oi kép­vi­se­lő egyi­ke volt azok­nak, akik jelö­lé­sét Pel­o­si eluta­sí­tot­ta. Ő úgy nyi­lat­ko­zott, jelen­lé­tét azért vétóz­ta meg a demok­ra­ta pár­ti veze­tő, mert a múlt­ban kel­le­met­len kér­dé­se­ket tett fel azzal kap­cso­lat­ban, miért nem volt elég rend­őr az inci­dens nap­ján a Capi­to­li­um­ban, és miért kés­le­ked­tek az erő­sí­té­sek küldésével.

A kés­le­ke­dés­sel ugyan nem vádol­ta köz­vet­le­nül Pel­o­sit, de a kér­dés­fel­te­vés­ben két olyan üze­net is van, ame­lyet a repub­li­ká­nus sza­va­zók azon­nal fel­is­mer­nek. Az egyik az, hogy a demok­ra­ták a capi­to­li­u­mi inci­dens­ből azóta is tőkét ková­csol­nak, így nem állt érde­kük­ben idő­ben leál­lí­ta­ni a Trump-támo­ga­tók bot­rá­nyos akcióját.

A másik pedig arra utal, hogy Pel­o­si támo­gat­ta a rend­őr­ség­től tör­té­nő for­rás­el­vo­ná­so­kat, ame­lye­ket a szél­ső­bal­ol­da­li Black Lives Mat­ter (Feke­te éle­tek szá­mí­ta­nak) moz­ga­lom köve­telt. Ez pedig össze­füg­gés­be hoz­ha­tó a Capi­to­li­u­mot, és az ország más része­it igen­csak fog­hí­ja­san őrző rend­fenn­tar­tók számával.

Ezt erő­sí­ti meg Jor­dan kép­vi­se­lő azon véle­mé­nye is: „A fő oka annak, hogy a demok­ra­ták beszél­ni akar­nak janu­ár hato­di­ká­ról az az, hogy hát mi más­ról is beszél­het­né­nek. Beszél­ni fog­nak a múlt heti tizen­két gyil­kos­ság­ról Chi­ca­gó­ban? Beszél­het­nek az étel és szol­gál­ta­tá­sok árá­nak emel­ke­dé­sé­ről? Beszél­ni fog­nak a hatá­ra­ink­ról, ahol rekord nagy­sá­gú ille­gá­lis átlé­pé­sek vol­tak…? Ezek egyi­ké­ről sem beszél­het­nek. Tehát arra fog­nak össz­pon­to­sí­ta­ni, ami­re eddig is tet­ték, támad­ni fog­ják a volt elnököt.”

Elsza­ba­dult a pokol Seattle-ben

A város rend­őr­sé­gé­nek újra­épí­té­sét tűz­te ki cél­já­ul Seatt­le pol­gár­mes­te­re, miu­tán a hét­vé­gén hat hely­szí­nen tör­tént lövöl­dö­zés. Jenny Dur­kan tavaly sok rend­fenn­tar­tót magá­ra hara­gí­tott azzal, ami­kor a szél­ső­bal­ol­da­li Black Lives Mat­ter moz­ga­lom akti­vis­tá­i­nak hata­lom­át­vé­te­lét a város egyes kerü­le­tei felett „tömb­par­ti­nak”, utca­bál­nak titu­lál­ta. Azóta több mint két­száz­öt­ven rend­őr szol­gál­tat­ta vissza jel­vé­nyét, utal­va a helyi veze­tők és pol­gá­rok támo­ga­tá­sá­nak hiá­nyá­ra. A lövöl­dö­zé­sek szá­ma az elmúlt évben Seatt­le-ben hat­van­egy szá­za­lék­kal ugrott meg.

For­rás: Magyar Hírlap