Hírek Amerikai hirek Elkez­di szi­go­rí­ta­ni a fegy­ver­tar­tást Joe Biden

Elkez­di szi­go­rí­ta­ni a fegy­ver­tar­tást Joe Biden

Az elnök a fegy­ver­tar­tás szi­go­rí­tá­sá­val kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­se­ket jelen­tett be.

Nép­egész­ség­ügyi vál­ság­nak és jár­vány­nak nevez­te az Egye­sült Álla­mok­ban egy­re gya­ko­rib­bá váló fegy­ve­res erő­sza­kot Joe Biden ame­ri­kai elnök csü­tör­tö­kön, a Fehér Ház Rózsa­kert­jé­ben, ahol a fegy­ver­tar­tás szi­go­rí­tá­sá­val kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­se­ket jelen­tet­te be. Az elnök Kama­la Har­ris alel­nök és Mer­rick Gar­land igaz­ság­ügyi minisz­ter tár­sa­sá­gá­ban, a fegy­ve­res erő­szak által érin­tett sze­mé­lyek és hoz­zá­tar­to­zó­ik előtt előtt úgy fogalmazott: 

az elnök­ként ren­del­ke­zé­sem­re álló összes erő­for­rást fel­hasz­ná­lom az ame­ri­kai nép biz­ton­sá­gá­nak meg­őr­zé­se érde­ké­ben és a fegy­ve­res erő­szak ellen.”

Joe Biden beje­len­tet­te pél­dá­ul, hogy uta­sí­tot­ta az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­mot: dol­goz­za­nak ki új sza­bá­lyo­kat az úgy­ne­ve­zett szel­lem­fegy­ve­rek­re. Eze­ket a kéz­zel össze­ál­lít­ha­tó, soro­zat­szám­mal nem ren­del­ke­ző fegy­ve­re­ket ugyan­is nehéz nyo­mon követ­ni. Ezen kívül az elnök jogi lehe­tő­sé­get biz­to­sí­ta­na az álla­mok szá­má­ra, hogy elve­gyék a fegy­vert azok­tól a sze­mé­lyek­től, aki­ket veszé­lyes­nek ítél­nek meg.

For­rás: Man​di​ner​.hu / MTI