Hírek Magyarországi hírek Elké­szült Ferenc pápa magyar­or­szá­gi apos­to­li útjá­nak logó­ja és mottója

Elké­szült Ferenc pápa magyar­or­szá­gi apos­to­li útjá­nak logó­ja és mottója

A kato­li­kus egy­ház­fő ápri­lis 28 – 30. között láto­gat­ja meg hazánkat.

Idő­köz­ben meg­je­lent Ferenc pápa magyar­or­szá­gi apos­to­li útjá­nak logó­ja és mot­tó­ja – tájé­koz­ta­tott a hír­ről a kato​li​kus​.hu.

A Magyar Kato­li­kus Egy­ház közöl­te, hogy a logó köz­pon­ti ele­me a buda­pes­ti Lánc­híd­ra utal, amely Magyar­or­szág leg­ré­geb­bi állan­dó dunai híd­ja. Ez arra a Szent­atya által több­ször hang­sú­lyo­zott gon­do­lat­ra utal, amely sze­rint fon­tos az embe­rek között hida­kat építeni.

A mot­tó: Krisz­tus a jövőnk,

alat­ta pedig a követ­ke­ző fel­irat olvas­ha­tó: Ferenc pápa Magyar­or­szá­gon 2023. ápri­lis 28 – 30.

For­rás: kato​li​kus​.hu