Hírek Magyarországi hírek Elké­szült az M4-es autó­pá­lya leg­ke­le­tibb szakasza

Elké­szült az M4-es autó­pá­lya leg­ke­le­tibb szakasza

Az új gyors­for­gal­mi révén négy sávon lehet elér­ni Szol­no­kot, Deb­re­cent és Nagyváradot

Har­minc kilo­mé­ter­nyi autó­pá­lyá­val és egy köz­úti határ­át­ke­lő­vel meg­nyílt az M4-es gyors­for­gal­mi út leg­ke­le­tibb sza­ka­sza. A magyar és a román kor­mány meg­egye­zett, hogy elő­ké­szí­tik a Szat­már­né­me­ti – Csen­ger gyors­for­gal­mi határ­át­ke­lő épí­té­sét is.

Átad­ták a Magyar­or­szág és Romá­nia közöt­ti máso­dik autó­pá­lya-határ­át­ke­lőt a magyar és a román kül­ügy­mi­nisz­ter, vala­mint a román szál­lí­tás­ügyi minisz­ter jelen­lé­té­ben. A Nagy­ke­re­ki – Bors II. autó­pá­lya-határ­át­ke­lő­hely a magyar­or­szá­gi M4-es autó­pá­lyát köti össze a romá­ni­ai A3-as autó­pá­lya öt kilo­mé­te­res, Nagy­vá­rad­ra veze­tő sza­ka­szá­val. Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter az MTI tudó­sí­tá­sa sze­rint kije­len­tet­te, Magyar­or­szág föld­raj­zi hely­ze­te meg­ha­tá­roz­za a szom­szé­dok­kal való köl­csön­ha­tá­so­kat is. Úgy vél­te, a szom­széd­kap­cso­la­tok minő­sé­ge az össze­köt­te­té­se­ken is múlik. Míg

Nyu­gat-Euró­pá­ban két-három kilo­mé­te­ren­ként, Közép-Euró­pá­ban csak 35 – 40 kilo­mé­te­ren­ként van­nak határ­át­ke­lő­he­lyek – hív­ta fel a figyel­met. Magyar­or­szág­nak az az érde­ke, hogy minél több átke­lő­hely legyen.

A magyar – román hatá­ron a mos­ta­ni a 12. köz­úti átke­lő­hely, mely­nek meg­nyi­tá­sa 41-ről 37 kilo­mé­ter­re csök­ken­ti az átke­lő­he­lyek közöt­ti átla­gos távol­sá­got. Az új átke­lő­hely­nek köszön­he­tő­en gyors­for­gal­mi kap­cso­lat jön lét­re Nagy­vá­rad és Deb­re­cen, sőt Nagy­vá­rad és Buda­pest között.

A tár­ca­ve­ze­tő meg­em­lí­tet­te, a Csa­nád­pa­lo­ta – Nagy­lak II autó­pá­lya-határ­át­ke­lő­hely meg­nyi­tá­sa után öt évet kel­lett vár­ni a máso­dik gyors­for­gal­mi össze­köt­te­tés­re. A ter­vek sze­rint négy év múl­va, 2024-ben meg­nyit­hat­ják a har­ma­di­kat is Csen­ger és Szat­már­né­me­ti között. Luci­an Bode Romá­nia köz­le­ke­dé­sért, inf­ra­struk­tú­rá­ért és kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért fele­lős minisz­te­re kije­len­tet­te, a román kor­mány augusz­tus 24-én fogad­ta el a kabi­net azt a memo­ran­du­mot, amely lehe­tő­vé teszi a kor­mány­kö­zi meg­egye­zést a Szat­már­né­me­ti-Csen­ger gyors­for­gal­mi út meg­épí­té­sé­hez. A román tár­ca­ve­ze­tő is 2024-re ígér­te a két ország közöt­ti har­ma­dik autó­pá­lya-határ­át­ke­lő megnyitását.

A határ­át­ke­lő­hely­hez magyar olda­lon 26 és fél kilo­mé­te­res most átadott pálya­sza­kasz vezet, melyen húsz új hidat, Gábor­ján­nál és Nagy­ke­re­ki­nél egy-egy cso­mó­pon­tot, pihe­nőt, ten­gely­súly mérő állo­mást, közel két és fél kilo­mé­ter madár­vé­dő falat, 540 méter zaj­vé­dő falat is épí­tet­tek. Román olda­lon egy­elő­re 5,3 kilo­mé­ter autó­pá­lya épült meg, amely a Nagy­vá­rad – Szat­már­né­me­ti ország­út­ba csat­la­ko­zik be Bihar tele­pü­lés mel­lett, amely Nagy­vá­rad­dal szom­szé­dos település.

A Nem­ze­ti Inf­ra­struk­tú­ra Fej­lesz­tő Zrt. beru­há­zá­sá­ban az unió kohé­zi­ós alap­já­ból 265 mil­lió eurót (jelen érté­kén mint­egy 95 mil­li­árd forint) for­dít­ha­tott Magyar­or­szág az M4-esnek az ország­ha­tá­rig veze­tő szakaszára.

Szij­jár­tó Péter magyar kül­ügy­mi­nisz­ter, Luci­an Nic­o­lae Bode román köz­le­ke­dé­sért fele­lős minisz­ter és Bog­dan Luci­an Aure­scu román kül­ügy­mi­nisz­ter átad­ja az M4-es autó­pá­lya Berettyó­új­fa­lu és Nagy­ke­re­ki közöt­ti sza­ka­szát (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A 29 és fél kilo­mé­te­res sza­kasz két ütem­ben, össze­sen net­tó 98,2 mil­li­árd forin­tért jött lét­re. A sza­kasz jelen­tő­sé­gét nem csu­pán az adja, hogy az M4-es később kiépü­lő sza­ka­sza­i­val tel­jes­sé válik a gyors­for­gal­mi út a román hatá­rig, amely az egyik leg­for­gal­ma­sabb útvo­nal a Nyu­gat-Euró­pá­ból a Bal­kán felé veze­tő útvo­na­lon. Emel­lett az M35-ös autó­pá­lya koráb­ban átadott sza­ka­sza­i­val együtt gyors­for­gal­mi kap­cso­lat léte­sült az M3-as és a román határ között.

Az M4-es autó­pá­lya több, jelen­tős sza­ka­szát is átad­ták a for­ga­lom­nak ebben az évben, illet­ve továb­bi sza­ka­szok is épül­nek, vagy elő­ké­szü­le­tek zaj­la­nak. A Szol­nok megye­szék­he­lyet elke­rü­lő Abony – Török­szent­mik­lós pályán több jelen­tős híd épül, pél­dá­ul a Zagy­ván és a Tiszán.

Júli­us végén átad­ták a gyors­for­gal­mi út Ceg­léd és Abony közöt­ti részét. A 17,6 kilo­mé­te­res sza­kasz Szol­nok köze­lé­be jut­tat­ja a gép­jár­mű­for­gal­mat egy­be­füg­gő négy­sá­vos úton. Ugyan­csak ebben az évben, feb­ru­ár­ban nyílt meg a fővá­ros köze­li Üllő és Alber­tirsa közöt­ti 30 kilo­mé­te­res sza­kasz, teher­men­te­sít­ve Monor, Mono­ri­er­dő és Pilis tele­pü­lé­se­ket, illet­ve távo­labb­ra helyez­ve a for­gal­mat Albertirsától.

For­rás: Magyar Nem­zet / Jám­bor Gyula