Hírek Elszakított területi hirek Elké­szült a szé­kely­ség tör­té­ne­tét bemu­ta­tó kiad­vány román változata

Elké­szült a szé­kely­ség tör­té­ne­tét bemu­ta­tó kiad­vány román változata

Kijött a nyom­dá­ból A szé­kely­ség tör­té­ne­te című kézi­könyv és tan­könyv átdol­go­zott, román nyel­vű változata.

Az Isto­ria ilustrată a secu­il­or (A szé­kely­ség képes tör­té­ne­te) című kiad­ványt Har­gi­ta Megye Taná­csa gon­do­zá­sá­ban a Har­gi­ta Megyei Hagyo­mány­őr­zé­si For­rás­köz­pont adja ki, tudo­má­nyos koor­di­ná­to­ra Her­mann Gusz­táv Mihály szé­kely­ud­var­he­lyi tör­té­nész, az elő­sza­vát Luci­an Năs­ta­se-Kovács tör­té­nész, a kolozs­vá­ri Szép­mű­vé­sze­ti Múze­um igaz­ga­tó­ja írta. 

• Fotó: Facebook/Lucian Nasta­sa Kovacs 

A Har­gi­ta Megyei Hagyo­mány­őr­zé­si For­rás­köz­pont­tól meg­tud­tuk: szep­tem­ber folya­mán Buka­rest­ben ter­ve­zik a könyv hiva­ta­los bemu­ta­tó­ját, ennek idő­pont­ja a jár­vány­ügyi hely­zet miatt bizony­ta­lan, majd a kötet ezután lesz elér­he­tő a nagy­kö­zön­ség számára. 

A román nyel­vű kiad­vány A szé­kely­ség tör­té­ne­te című tan­könyv és kézi­könyv átdol­go­zott vál­to­za­ta, ezt már nem fel­tét­le­nül a diá­kok­nak, hanem inkább a nagy­kö­zön­ség­nek szán­ják, abban bíz­nak, hogy a romá­nok köré­ben is érdek­lő­dés­re tart szá­mot, hogy bete­kint­het­nek a szé­kely­ség tör­té­ne­té­be, kul­tú­rá­já­ba – avat­tak be a rész­le­tek­be, hoz­zá­té­ve, hogy jelen­leg az angol nyel­vű vál­to­za­ton dolgoznak. 

Ferencz S. Alpár tör­té­ne­lem­ta­nár, a magyar kiad­vány társ­szer­ző­je meg­ke­re­sé­sünk­re elmond­ta, már az első kiadás­nál meg­fo­gal­ma­zó­dott a román vál­to­zat szük­sé­ges­sé­ge, hiszen akkor készült egy felü­le­tes Goog­le-sze­rű for­dí­tás, amely szá­mos fél­re­ér­tel­me­zés­re adott okot.

„A haza­fi­as lel­kü­le­tű romá­nok részé­ről sok bírá­lat fogal­ma­zó­dott meg, külö­nö­sen a szé­kely­föl­di romá­nok­kal való együtt­élést tag­la­ló feje­zet kapcsán”

– idéz­te fel.

Mind­eköz­ben a dél­ke­let-erdé­lyi romá­nok tör­té­nel­mé­ről, kul­tú­rá­já­ról, civi­li­zá­ci­ó­já­ról készít elő alter­na­tív tan­köny­vet a Kovász­na-Har­gi­ta Megyei Euró­pai Tanul­má­nyi Köz­pont és a Nic­o­lae Colan Egy­há­zi Doku­men­tá­ci­ós Köz­pont. Ioan Lăcă­tuşu tudo­má­nyos igaz­ga­tó az Agerp­res hír­ügy­nök­ség­nek elmond­ta, a kiad­vány az elmúlt 25 évben a témá­ban meg­je­lent húsz dok­to­ri dol­go­zat­ra ala­poz. A meg­je­le­né­sét jövő­re ter­ve­zik, a kor­mány főtit­kár­sá­gá­nak támo­ga­tá­sá­val. A ter­vek sze­rint akko­ra pél­dány­szám­ban jele­nik meg, hogy a két megye tan­in­té­ze­te­i­ben a hely­tör­té­ne­ti órá­kon alter­na­tív tan­könyv­ként használhassák.

„A két megye román­sá­gá­nak tör­té­nel­me kevés­bé ismert, alig tanít­ják az isko­lák­ban. Néhány éve a magyar tan­nyel­vű isko­lák­ban elér­he­tő a szé­kely­ség tör­té­ne­te, meg­tud­tuk, hogy meg­je­lent annak román vál­to­za­ta is kivé­te­les gra­fi­kai meg­je­le­ní­tés­ben. A mi pro­jek­tünk nem ennek az ellen­sú­lyo­zá­sa, hanem egy igény­re adott válasz” 

– mond­ta a magyar­el­le­nes­sé­gé­ről ismert Ioan Lăcătuşu.

For­rás: Székelyhon.ro