Hírek Morzsák Elké­szí­tet­ték a világ leg­idő­sebb étter­me­i­nek tér­ké­pet, egy magyar hely is sze­re­pel rajta

Elké­szí­tet­ték a világ leg­idő­sebb étter­me­i­nek tér­ké­pet, egy magyar hely is sze­re­pel rajta

Folya­ma­to­san buk­kan­nak fel új, diva­tos, újhul­lá­mos étter­mek, még­is van vala­mi külön­le­ges abban, ha egy vagy két évszá­za­da üze­me­lő hely­re ülünk be. A NetCre­dit össze­gyűj­töt­te a világ leg­öre­gebb étter­me­it, ame­lyek között egy magyar is szerepel.

A NetCre­dit fel­mé­ré­se sze­rint a leg­ré­geb­bi, még ma is műkö­dő étter­met 803-ban ala­pí­tot­ták. Ez a salz­bur­gi Szent Péter apát­ság­ban talál­ha­tó St. Peter Stiftskulinarium.

A MÁSODIK LEGIDŐSEBB A NÉMETORSZÁGI REGENSBURGBAN TALÁLHATÓ WURTSKUCHL, AMELY 1146 ÓTA LÉTEZIK.

Régi étter­mek­ben Euró­pa büsz­kél­ked­het iga­zán. Ezek­hez képes az Észak-Ame­ri­ká­ban talál­ha­tó étter­mek szin­te újnak tűn­nek. A leg­hosszabb ide­je műkö­dő, észak-ame­ri­kai étter­met ugyan­is 1673-ban alapították.

A FELSOROLÁSBAN HELYET KAPOTT EGY BUDAPESTI ÉTTEREM IS, AMELY MÁR 190 ÉVET TUDHAT A HÁTA MÖGÖTT.

Ez nem más, mint a Száz­éves Étte­rem, amely 1831 óta műkö­dik a Pia­ris­ta közben.

Íme a NetCre­dit térképe:

FORRÁS: NETCREDIT

For­rás: ori​go​.hu