Hírek Elszakított területi hirek Elké­pesz­tő töme­get vár­nak a csík­som­lyói búcsúba

Elké­pesz­tő töme­get vár­nak a csík­som­lyói búcsúba

Mint­egy három­száz­ezer zarán­do­kot vár­nak a szom­ba­ton tar­tan­dó hagyo­má­nyos pün­kös­di búcsú­ba az erdé­lyi Csík­som­lyón – közöl­ték a szervezők.

Elképesztő tömeget várnak a csíksomlyói búcsúba

Timár Sán­dor P. Aszt­rik, a feren­ces kegy­temp­lom igaz­ga­tó­ja és Koro­di Atti­la, Csík­sze­re­da pol­gár­mes­te­re a temp­lom előt­ti téren ismer­tet­te a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb val­lá­si ese­mé­nyé­vel és zarán­dok­la­tá­val kap­cso­la­tos tud­ni­va­ló­kat. Elhang­zott: sokan nagyon hosszú utat tesz­nek meg, hogy jelen lehes­se­nek a Kis- és Nagy-Som­lyó közöt­ti hegy­nye­reg­ben, még Auszt­rá­li­á­ból is érkez­nek egyé­ni zarándokok. 

Magyar­or­szág­ról három zarán­dok­vo­na­tot vár­nak, és buszok­kal is érkez­nek szer­ve­zett csoportok. 

A feren­ces kegy­temp­lom igaz­ga­tó­ja elmond­ta: hiszi, hogy min­den­ki kap olyan üze­ne­tet, ami­ért érde­mes elza­rán­do­kol­ni Csík­som­lyó­ra. A szer­ve­zők remé­nyü­ket fejez­ték ki, hogy min­den­ki­hez eljut a Szűz­anya üzenete.

Az idei búcsú jelmondata: 

Üdvöz­légy, ki szűz lévén temp­lom­má lettél! 

– Assi­si Szent Ferenc egyik imá­já­ból szár­ma­zik. Azért válasz­tot­ták, mivel 

idén 800 éve, hogy a feren­ces rend meg­kap­ta a műkö­dé­sé­hez az írá­sos pápai megerősítést.

Az alka­lom­ból Mas­si­mo Fusa­rel­li OFM, a feren­ces rend minisz­ter gene­rá­li­sa is jelen lesz Csík­som­lyón, ő lesz a vasár­na­pi pün­kös­di szent­mi­se szónoka.

Már pén­te­ken több szent­mi­se lesz a kegy­temp­lom­ban, dél­ben Fel­föl­di Lász­ló pécsi megyés­püs­pök celeb­rál­ja a szer­tar­tást a Nagy­bol­dog­asszony-zarán­dok­vo­nat­tal érke­zők­nek, lel­ki prog­ram és éjsza­ka vir­rasz­tás is lesz.

Szom­ba­ton helyi idő sze­rint 10.30 óra­kor indul a kor­don a főpap­ság­gal, pap­ság­gal és vilá­gi veze­tők­kel a kegy­temp­lom előt­ti tér­ről a Nye­reg­be. Az ünne­pi szent­mi­se 12.30 óra­kor kez­dő­dik a Hár­mas­ha­lom-oltár­nál, főce­leb­rán­sa Kovács Ger­gely, a gyu­la­fe­hér­vá­ri főegy­ház­me­gye érse­ke, szó­no­ka Urbán Erik, az erdé­lyi feren­ces rend­tar­to­mány pro­vin­ci­á­li­sa lesz. 17 órá­tól csán­gó misét tar­ta­nak a Szent Péter és Pál-plé­bá­nia­temp­lom­ban, ame­lyet Mari­ut Felix for­ró­fal­vi plé­bá­nos mutat be, míg 18 órá­tól pün­kös­di vigí­lia-szent­mi­se, éjsza­ka pedig vir­rasz­tás lesz a kegy­temp­lom­ban.Nagy sze­re­tet­tel vár­juk min­den zarán­dok­test­vé­rün­ket Csík­som­lyó­ra. Mi, feren­ce­sek, azt szok­tuk mon­da­ni, hogy a csík­som­lyói Szűz­anya haza­vár­ja gyermekeit

– üzen­te a zarán­do­kok­nak a kegy­temp­lom igaz­ga­tó­ja. Azok, akik nem tud­nak sze­mé­lye­sen jelen len­ni, a Duna tévé­csa­tor­nán, a Mária Rádióban és a kegy­hely You­Tu­be-csa­tor­ná­ján követ­he­tik az élő közvetítést.

Koro­di Atti­la pol­gár­mes­ter elmond­ta: tavaly több mint 300 ezren vol­tak a csík­som­lyói Nye­reg­ben, idén is ekko­ra tömeg foga­dá­sá­ra készül­nek. A város­ban még zaj­lik a vas­úti felül­já­ró fel­újí­tá­sa, így az Udvar­hely­szék felől érke­zők szá­má­ra az ipa­ri negyed­ben ala­kí­tot­tak ki par­ko­ló­he­lye­ket, és a város töb­bi bejá­ra­tá­hoz közel is van­nak ide­ig­le­nes par­ko­lók, mert a város­ban szá­mos utcát lezárnak.

A Nye­reg­be csak a gya­lo­gos zarán­dok­lat engedélyezett,

a lovas sze­ke­rek veszélyt jelent­het­nek a gya­lo­go­sok­ra, ezért csak spe­ci­á­lis enge­déllyel mehet­nek fel. A pén­tek dél­után meg­ér­ke­ző 150 lovasza­rán­dok szom­ba­ton szin­tén gya­log megy fel a Nye­reg­be – mond­ta Koro­di Atti­la. Hoz­zá­tet­te, a pün­kös­di vásár­ban csak a hagyo­má­nyos ter­mé­kek áru­sí­tá­sát enge­dé­lye­zik, és szi­go­rú­an ellen­őr­zik, hogy „a részt­ve­vők­nek a lel­ki és a közös­sé­gi éle­tet meg­erő­sí­tő élmény­ben legyen része”.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu