Hírek Sport hirek Elké­pesz­tő bra­vúr: a magyar női póló­vá­lo­ga­tott legyőz­te az olim­pi­án 13 éve veret­len amerikaiakat

Elké­pesz­tő bra­vúr: a magyar női póló­vá­lo­ga­tott legyőz­te az olim­pi­án 13 éve veret­len amerikaiakat

A magyar válo­ga­tott máso­dik cso­port­meccsén elké­pesz­tő bra­vúrt vég­re­hajt­va 10 – 9‑re legyőz­te a két­sze­res olim­pi­ai baj­nok ame­ri­kai csa­pa­tot a toki­ói ötka­ri­kás játé­kok női vízi­lab­da­tor­ná­já­nak szer­dai játéknapján. 

Az ame­ri­ka­i­ak ezt meg­elő­ző­en leg­utóbb 2008. augusz­tus 21-én, a pekin­gi játé­ko­kok finá­lé­já­ban, Hol­lan­dia csa­pa­tá­tól kap­tak ki (8−9) olimpián. 

A ráúszás­nál Vályi sze­rez­te meg a lab­dát, és az első magyar táma­dás­ból – egy beját­szást köve­tő­en – Par­kes némi sze­ren­csé­vel be is talált a kapuba. 

Az MTI beszá­mo­ló­ja sze­rint az ame­ri­ka­i­ak ezután három kapu­fát is lőt­tek, igaz, köz­ben Gar­da lövé­se is a léc­ről vágó­dott le a másik olda­lon. Négy perc eltel­té­vel sike­rült egyen­lí­te­nie a cím­vé­dő­nek, addig a magyar véde­ke­zés jól működött. 

Az ellen­fél fór­ban csak sza­bály­ta­lan gólig jutott, aztán viszont már érvé­nyes talá­la­tot szer­zett és átvet­te a veze­tést. A negyed végé­hez köze­led­ve ember­elő­nyös hely­zet­ben tudott egyen­lí­te­ni Bíró Atti­la együt­te­se, egy beját­szást Gyön­gyössy pofo­zott szé­pen a kapuba. 

A máso­dik fel­vo­nás Keszt­he­lyi távo­li bom­ba­gól­já­val indult, nem sok­kal később pedig Vályi növel­te két­gó­los­ra a különb­sé­get. A rivá­lis­nak érez­he­tő­en nem ízlett a magya­rok kemény véde­ke­zé­se, a táma­dó­időt maxi­má­li­san kihasz­nál­va pró­bált érvé­nye­sül­ni, és egy­más után szer­zett két gól­lal egyenlített. 

A magya­rok játé­ká­ba ebben a sza­kasz­ban több­ször csú­szott tech­ni­kai hiba, de aztán Illés talá­la­tá­val újra előny­höz jutot­tak, a nagy­szü­net­re azon­ban egy ame­ri­kai gól nyo­mán maradt a döntetlen. 

A har­ma­dik negyed ele­jén fór­ból vol­tak ered­mé­nye­sek az ame­ri­ka­i­ak, miu­tán két-három magyar táma­dás is elhalt, ami lát­ha­tó­an bosszan­tot­ta Bíró Atti­lát a parton. 

A foly­ta­tás­ban per­ce­kig egyik csa­pat sem jutott el a gólig, aztán Szi­lá­gyi kapott jó lab­dát, talá­la­tá­val pedig ismét egyen­lő volt az állás. A cím­vé­dő­nek erre azon­nal volt vála­sza, sőt, hama­ro­san ismét két­gó­los­ra duz­zadt a különbség. 

A záró játék­rész Par­kes gól­já­val indult, majd Vályi talált be szé­pen, ezzel egyen­lí­tet­tek a magya­rok, akik­nek a követ­ke­ző ame­ri­kai táma­dást sike­rült kivédekezniük. 

Három perc­cel a lefú­jás előtt Bíró Atti­la időt kért, a rivá­lis azon­ban ezután hamar újabb gólt szer­zett és újra veze­tett. Keszt­he­lyi távo­li bom­bá­ja újfent egyen­lí­tést ért a magya­rok­nak, az ame­ri­kai csa­pat pedig a követ­ke­ző akci­ó­nál csak kapu­fá­ig jutott. 

Egy perc­cel a lefú­jás előtt Par­kes vil­lant, szen­zá­ci­ós talá­la­tá­val már a magya­rok­nál volt az előny, az ame­ri­ka­i­ak­nak pedig erre már nem érke­zett válaszuk.

Bíró Atti­la sze­rint a győ­ze­lem­hez több ténye­ző is kel­lett, így pél­dá­ul az, hogy a magya­rok két-három pozí­ci­ó­ban job­bak vol­tak, mint ellen­fe­lük. Ez eddig elég rit­ka volt, sőt, majd­nem lehe­tet­len, és talán a negye­dik negyed­ben nem hit­ték el, hogy eset­leg rossz kéz­ről, vagy akár cen­ter­ből is tudunk gólt lőni” – érté­kelt a kapi­tány, hoz­zá­té­ve, hogy fon­tos volt fel­ven­ni­ük a rit­must a gyors ame­ri­ka­i­ak­kal, aki­ket így le tud­tak követ­ni, vala­mint sok­szor reme­kül tud­ták las­sí­ta­ni a játékot. 

„Nem a szűk vere­sé­gért jöt­tünk, hanem nyer­ni, mert tud­tuk már a meccs előtt is, hogy a cso­port máso­dik helye az ame­ri­ka­i­ak elle­ni ered­mé­nyen, gól­kü­lönb­sé­gen múlik majd. „Ennek a siker­nek lehet örül­ni, de a tor­na hosszú, és könnyen pofá­ra lehet esni, mert pél­dá­ul a Kína elle­ni meccs sem­mi­vel sem lesz könnyebb” – jelen­tet­te ki Bíró, és hang­sú­lyoz­ta, tovább­ra is a negyed­dön­tő meg­nye­ré­se a cél­juk, mert akkor biz­to­san ére­mért száll­hat­nak majd vízbe. 

Par­kes Rebecca, a magyar csa­pat leg­ered­mé­nye­sebb játé­ko­sa és a győz­tes gól szer­ző­je azt mond­ta, kulcs­fon­tos­sá­gú volt, hogy a mér­kő­zés egé­sze alatt figyel­tek arra, hogy ne enged­jék túl nagy előny­höz jut­ni a riválist.

„Csa­pat­ként nagyon jól tel­je­sí­tet­tünk, igye­kez­tünk min­den egyes táma­dó­időt tel­jes mér­ték­ben kihasz­nál­ni, min­dig meg­ta­lál­ni a meg­fe­le­lő embert és neki passzol­ni a lab­dát” – érté­kelt Parkes. 

Az oro­szok elle­ni dön­tet­len­nel kez­dő magya­rok pén­te­ken romá­ni­ai idő sze­rint 12.20-kor a házi­gaz­da Japán leg­jobb­jai ellen ugra­nak víz­be ismét. 

Női vízi­lab­da­tor­na, B cso­port, 2. játék­nap Magyar­or­szág-Egye­sült Álla­mok 10 – 9 

For­rás: sze​kely​hon​.ro