Hírek Amerikai hirek Elké­pesz­tő álla­pot­ban van az ame­ri­kai gazdaság

Elké­pesz­tő álla­pot­ban van az ame­ri­kai gazdaság

Joe Biden ame­ri­kai elnök­nek újabb szé­gyen­tel­jes adat miatt fáj­hat a feje, mely­nek kivál­tó okai közül orosz­lán­részt vál­lalt az elhi­bá­zott jár­vány­ke­ze­lés. A kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek nem várt hatá­sá­ra ame­ri­ka­i­ak mil­li­ói marad­tak távol a mun­ka­erő­pi­ac­tól. A hat­ezer mil­li­árd dol­lá­ros gaz­da­sá­gi ösz­tön­zők dön­tő hánya­dát pedig kínai import­ter­mé­kek­re köl­töt­ték a fogyasz­tók. Mind­eköz­ben a pan­dé­mia alatt a magyar kor­mány nem a mun­ka­nél­kü­li­sé­get, hanem annak meg­elő­zé­sét finan­szí­roz­ta. A hazai gaz­da­ság tovább­ra is vál­ság­ál­ló, az első negyed­éves, több mint 8 szá­za­lé­kos GDP-növe­ke­dés egész Euró­pa egyik leg­jobb ada­tá­nak bizo­nyult – olvas­ha­tó a Hír­adó hon­lap­ján köz­zé­tett elemzésben.

A washing­to­ni keres­ke­del­mi minisz­té­ri­um leg­fris­sebb, csü­tör­tö­ki jelen­té­se sze­rint az Egye­sült Álla­mok brut­tó hazai össz­ter­mé­ke 1,5 szá­za­lé­kos éve­sí­tett ütem­ben csök­kent az első negyed­év­ben, ami meg­ha­lad­ja az elő­ze­tes 1,3 szá­za­lé­kos becs­lést. A vissza­esé­sért az ország tör­té­ne­té­nek eddi­gi leg­rosszabb keres­ke­del­mi tel­je­sít­mé­nye okol­ha­tó, amely önma­gá­ban 3,2 szá­za­lé­kot vont el a GDP-ből. Ilyen még soha nem for­dult elő koráb­ban – szá­molt be róla az Asia Times.

Az Egye­sült Álla­mok GDP-jének mint­egy két­har­ma­dát adó sze­mé­lyes fogyasz­tá­sok az első negyed­év­ben 3,1 szá­za­lé­kos éve­sí­tett ütem­ben nőt­tek a koráb­ban közölt 2,7 szá­za­lék helyett, de a több­let­ke­res­le­tet a meg­nö­ve­ke­dett import könnye­dén fedez­te. A vál­la­la­tok tőke­be­fek­te­té­sei csak 6,8 szá­za­lék­kal bővül­tek, az első becs­lés­ben sze­rep­lő 7,3 szá­za­lék­kal szemben.

Az ame­ri­kai jegy­bank sze­re­pét betöl­tő Fed által az inf­lá­ci­ós koc­ká­za­tok fel­mé­ré­se­kor szo­ro­san figye­lem­mel kísért sze­mé­lyes fogyasz­tá­sok árin­de­xe 7 szá­za­lék­kal emel­ke­dett az elő­ző­leg becsült 6,4 szá­za­lék helyett, miköz­ben az élel­mi­sze­rek­től és az ener­gia­árak­tól meg­tisz­tí­tott index (Core PCE) 5,1 szá­za­lék­kal emel­ke­dett az első negyed­év­ben. Koráb­ban 5 szá­za­lé­kos növe­ke­dés­ről jelen­tett a minisztérium.

A továb­bi rész­le­tek­ről IDE KATTINTVA a Hír­adó hon­lap­ján olvashatnak.

For­rás: demok​ra​ta​.hu