Hírek Vélemények/Publicisztikák Eljött a meg­úju­lás, a fel­tá­ma­dás, a tett­re kész pat­ri­ó­ták össze­fo­gá­sá­nak ideje

Eljött a meg­úju­lás, a fel­tá­ma­dás, a tett­re kész pat­ri­ó­ták össze­fo­gá­sá­nak ideje

Még egy esé­lye van Amerikának

Ülök az Egye­sült Álla­mok­ban a tele­ví­zió előtt, és a You­Tu­be-on válo­ga­tok egyes ott­ho­ni műso­rok között. Vissza­né­zem Pet­rás Mári­át, Keresz­tes Ildi­kót és Dancs Anna­ma­rit, ahogy Tria­nonról, a magyar­ság­ról, a hit ere­jé­ről, Erdély­ről és Csán­gó­föld­ről érte­kez­nek. Cso­dá­la­tos, ahogy magyar­sá­guk­ról és a hit­ről mesél­nek, amely éltet­te őket és szü­le­i­ket. A minap a Cím­lap című műsor egyik koráb­bi adá­sát néz­tem, mely­ben M. Dobos Mari­anne, Ham­pel Kata­lin, Tim­kó Esz­ter és Laborczy Szil­via szin­tén a hit, a csa­lád és a nor­ma­li­tás szent­sé­gé­ről, vala­mint a woke moz­ga­lom­mal szem­be­ni ellen­ál­lás­ról beszél­tek lenyű­gö­ző, kris­tály­tisz­ta érvek­kel. Ugyan­ezt tapasz­ta­lom, ami­kor Var­ga Judit, Ferencz Orso­lya, Mát­hé Zsu­zsa vagy ­Sch­midt Mária lényeg­lá­tó ­mon­da­ta­it hal­lom továb­bi műsorokban.

Ami össze­köt a fen­ti­ek­ben fel­so­rolt höl­gyek gon­do­la­ta­i­val, az egy­ér­tel­mű­en a hit és a kiútkeresés.

Ha ame­ri­kai tévé­csa­tor­nák­ra pró­bá­lok kap­csol­ni, csak a Fox News egyes beszél­ge­tős műso­ra­it lehet vér­nyo­más­ug­rás nél­kül végig­néz­ni, de azo­kat is egy­re rit­káb­ban. Az ukraj­nai hábo­rú kér­dés­kö­ré­ben ugyan­is a Fox News is hábo­rús reto­ri­kát foly­tat, leszá­mít­va talán Tuc­ker Carl­sont, Lau­ra Ing­ra­ha­mot, Tul­si Gab­bar­dot és még egy pár józa­nabb műsor­ve­ze­tőt. A hábo­rús uszí­tás vezér­szó­no­ka az elnök­nek neve­zett balek, de alel­nö­ke (Har­ris), kül­ügy­mi­nisz­te­re (Blin­ken) és had­ügy­mi­nisz­te­re (Aus­tin) is már régen túl­tol­ták a bicik­lit hábo­rús pro­pa­gan­dá­juk tekintetében.

Bide­nék nem­zet­ron­tó ország­ve­ze­té­se abban merül ki, hogy nem haj­lan­dók a bel­ső tár­sa­dal­mi feszült­sé­ge­ket kezel­ni, a woke és a can­cel cul­tu­re ellen fel­lép­ni, vala­mint meg­vé­de­ni az ame­ri­kai embe­re­ket a tömeg­gyil­kos­sá­gok­tól, a nagy­vá­ro­si bűnö­zés­től vagy a nyak­ló nél­kü­li ille­gá­lis mig­rá­ci­ó­tól. Ugyan­ak­kor nem biz­to­sí­ta­nak ele­gen­dő táp­szert az ame­ri­kai cse­cse­mők­nek, miköz­ben szór­ják a mil­li­ár­do­kat a fegy­ver­szál­lít­má­nyok­ra Ukraj­ná­ba, hogy ne lehes­sen béke egy­ha­mar. Mind­eköz­ben az ideo­ló­gi­ai ala­pú szank­ci­ó­ik által gene­rált hiper­inf­lá­ció az egek­be szö­kött, a ben­zin­árak pedig las­san a híd alá kerül­nek az ame­ri­kai családok.

Ame­ri­ka tehát erős lejt­me­net­ben van, süllyed, mint a Tita­nic. Az ország, amely­től meg­úju­lást, kiutat és bol­dog­sá­got remél­tünk anno, a XX. szá­zad máso­dik felé­ben, ma már sem­mi­lyen reménnyel nem kecseg­tet. Sivár­ság, nihi­liz­mus, erköl­csi pusz­tu­lás, erő­szak és kiút­ta­lan­ság. Ez van ma az ame­ri­ka­i­ak lel­ké­ben, és gya­kor­la­ti­lag sem­mi a pénz­tár­cá­juk­ban a hónap végén, maxi­mum kime­rí­tett ­hitel­kár­tyá­ik. Az ala­pí­tó atyák nagy­sze­rű ­gon­do­la­ta­it a mai napig meg­ke­rül­he­tet­len­nek tar­tom, egy­ben gyá­szo­lom is eze­ket az alap­ve­té­se­ket, mert már őket is támad­ja a neo­mar­xis­ta libe­rá­lis elit. Van egy szó az ame­ri­kai angol­ban, ami úgy szól, hogy „rec­kon­ing”. Nincs iga­zán jó magyar megfelelője.

 Lehet szám­ve­tés­nek, elszá­mo­lás­nak vagy vala­mi hason­ló­nak for­dí­ta­ni. Én fel­is­me­rés­nek, meg­úju­lás­nak for­dí­ta­nám, ami a hit­hez kötő­dik. Eljött a meg­úju­lás, a fel­tá­ma­dás ideje.

Mind­annyi­an cso­dál­tuk Ame­ri­kát a múlt szá­zad máso­dik felé­ben. Hab­zsol­tuk az indi­án regé­nye­ket, a legen­dá­kat, a cow­bo­yok, a zarán­do­kok, a fel­fe­de­zők és a konk­visz­tá­do­rok (hódí­tók) vilá­gát. Kolum­busz Kris­tóf hajó­in sze­ret­tük vol­na átszel­ni az Atlan­ti-óce­ánt, hogy az Újvi­lág­ba érjünk. Ellen­ben ma sokan cso­ma­gol­nak New York, Ohio, Penn­syl­va­nia, New Jer­sey és Illi­no­is álla­mok­ban, hogy más­ho­vá mene­kül­je­nek, egy­elő­re orszá­gon belül. Sokan átme­ne­ti­leg a déli vagy a nyu­ga­ti álla­mok vala­me­lyi­két választ­ják, Ari­zo­nát, Dél-Karo­li­nát, Flo­ri­dát vagy Texast. Erős kétségekkel.

Ame­ri­ka süllye­dé­se ugyan­is nem a helyi állam­ha­tá­rok­hoz kötődik. 

A glo­ba­lis­ta nihi­liz­mus és az erő­szak ma már az Egye­sült Álla­mok min­den szeg­le­té­ben bur­ján­zik. Szá­mos pub­li­cisz­ti­ka szü­le­tett már arról, hogy az Egye­sült Álla­mok csil­la­ga leál­do­zó­ban van. Magam is írtam erről nem­egy­szer. Úgy érzem, kime­rí­tet­tük ezt a témát, épp ezért ezút­tal Ame­ri­ka modern kori fel­emel­ke­dé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről fogok érte­kez­ni. Legyünk pozi­tí­vak e tekin­tet­ben, adjunk Ame­ri­ká­nak még egy esélyt az embe­ri tör­té­ne­lem útvesz­tő­jé­ben. De előbb tekint­sünk vissza egy kicsit!

Mi tet­te naggyá Ame­ri­kát? Miért volt pél­da­kép az Egye­sült Álla­mok szin­te az egész világ szá­má­ra? Érde­mes azo­no­sí­ta­ni azo­kat a ténye­ző­ket, ame­lyek fel­emel­ték ezt az orszá­got és min­den szem­pont­ból a világ veze­tő hatal­má­vá tet­ték: 1. új kez­det (James­town, Vir­gi­nia); 2. füg­get­len­sé­gi aka­rat; 3. ala­pí­tó atyák; 4. ter­mé­sze­ti kin­csek­ben gaz­dag, kiak­ná­zat­lan kon­ti­nens; 5. friss embe­ri­erő­for­rás-után­pót­lás Euró­pá­ból évszá­za­do­kon át; 6. sza­bad ver­seny, rugal­mas tár­sa­da­lom­szer­ve­zés és gaz­da­ság­irá­nyí­tás; 7. gyor­san kiépí­tett kitű­nő inf­ra­struk­tú­ra és úthá­ló­zat; 8. jól finan­szí­ro­zott egye­te­mi okta­tás; 9. decent­ra­li­zált tör­vény­ho­zás és admi­niszt­rá­ció; 10. nem­zet­épí­tés és patriotizmus.

A fen­ti ténye­zők (is) adták mint­egy két­száz évig Ame­ri­ka ere­jét és len­dü­le­tét. Majd mind­ez bom­lás­nak indult. Mely ese­mé­nyek indí­tot­ták el azt az eró­zi­ót? 1. A töme­ges, har­ma­dik világ­ból áram­ló ille­gá­lis mig­rá­ció; 2. a szél­ső­li­be­rá­lis ideo­ló­gi­ák erő­sza­kos ter­jesz­té­se; 3. a kevert tár­sa­da­lom épí­té­se; 4. a köz­biz­ton­ság rom­lá­sa, a rend­fenn­tar­tó erők meg­gyen­gí­té­se; 5. a mul­ti­na­ci­o­ná­lis nagy­vál­la­la­tok hatá­ron túli ter­jesz­ke­dé­se; 6. a sza­bad­ke­res­ke­de­lem és a mun­ka­erő-átcso­por­to­sí­tás; 7. a neo­mar­xis­ta áram­la­tok; 8. az erköl­csi rom­lás, az aber­rált esz­mék erő­sza­kos ter­jesz­té­se (LMBTQ, BLM, Anti­fa); 9. a for­dí­tott rassziz­mus; 10. a gyen­ge intel­lek­tu­á­lis töl­te­tű, pazar­ló, ugyan­ak­kor erő­sza­kos köz­pon­ti kormányzás.

Ennek fényé­ben mi az, ami meg­ment­he­ti Ame­ri­kát? 1. A pat­ri­o­tiz­mus újjá­élesz­té­se; 2. a keresz­tény hit meg­erő­sí­té­se; 3. a multinacio­nális cégek és a Big-tech hatal­má­nak meg­tö­ré­se és rend­sza­bá­lyo­zá­sa; 4. az alkot­mány új, szi­go­rúbb ala­pok­ra fek­te­té­se; 5. Ame­ri­ka érde­ke­i­nek elő­tér­be helye­zé­se és a glo­ba­lis­ta áram­la­tok hát­tér­be szo­rí­tá­sa; 6. a libe­rá­lis demok­rá­cia nevű export­ter­mék tel­jes beszün­te­té­se. Min­den ország a saját ízlé­se és aka­ra­ta sze­rint épít­se tár­sa­dal­mi beren­dez­ke­dé­sét; 7. a NATO átszer­ve­zé­se, vissza­ala­kí­tá­sa egy szi­go­rú­an védel­mi szer­ve­zet­té; 8. az ENSZ kieb­ru­da­lá­sa Ame­ri­ká­ból, finan­szí­ro­zá­sá­nak fel­füg­gesz­té­se mind­ad­dig, amíg a világ­szer­ve­zet ame­ri­kai pén­zen par­ti­zán lob­bi­mun­kát végez a har­ma­dik világ érde­ké­ben; 9. az ille­gá­lis mig­rá­ció tel­jes leál­lí­tá­sa; 10. a csa­lád meg­erő­sí­té­se és a gye­rek­vál­la­lás ösz­tön­zé­se a har­ma­dik, negye­dik vagy éppen tize­dik gene­rá­ci­ós ame­ri­ka­i­ak szá­má­ra. De csak nekik.

Az Egye­sült Álla­mok és vele együtt Euró­pa újjá­épí­té­se komoly kihí­vás a libe­rá­li­sok ámok­fu­tá­sá­nak dege­ne­rált nyom­vo­na­lán. Ennek elle­né­re muszáj meg­pró­bál­ni a lehe­tet­lent, és ten­ni kell ezért a nemes célért. A hang­súly az össze­fo­gá­son van. Hie­rar­chi­át kell épí­te­ni. Min­den egyes jóra­va­ló és tett­re kész pat­ri­ó­tát be kell von­ni ebbe az épít­ke­zés­be! Oda­ha­za is és itt, a ten­ge­ren­tú­lon is. Legyen ez ­mind­annyi­unk kis­ká­té­ja, egy­ben utol­só reménye!

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

For­rás: magyar​nem​zet​.hu